Ot.prp. nr. 35 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager

Til innholdsfortegnelse

7 Merknader til bestemmelsene

Til § 8:

Overskriften til bestemmelsen er foreslått endret i tråd med at et nytt fjerde ledd er tilføyet. På denne måten fremgår det av overskriften at bestemmelsen omfatter både godkjenning og tilskudd.

Bestemmelsens øvrige ledd er som tidligere.

Kommuneloven hjemler en plikt for kommunen til å kontrollere forvaltning og ressursbruk i egne virksomheter. Forslaget omfatter derfor bare en lovhjemling av kommunenes plikt til å forvalte statlige tilskudd til private barnehager.

Til § 10:

Bestemmelsen har fått tilføyelser i første ledd, og et nytt siste ledd. I første ledd er det tilføyet at kommunen også fører tilsyn med at de statlige tilskuddene til private barnehager nyttes etter forutsetningene, og at også vedtak i sak om tilsyn med tilskudd kan påklages til fylkesmannen.

Et nytt siste ledd gir departementet hjemmel til å kunne gi forskrifter om tilsyn med tilskudd til private barnehager.

Kommuneloven og statens økonomireglement sikrer en betryggende tilsynsordning med bruken av statens driftstilskudd til kommunale barnehager. Forslaget omfatter derfor bare en lovhjemling av kommunenes plikt til å føre tilsyn med bruken av statlige driftstilskudd i private barnehager.