Ot.prp. nr. 35 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager

Til innholdsfortegnelse

6 Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommunene har ifølge barnehageloven betydelige oppgaver overfor barnehagene i kommunen, både de private og de kommunale. Etter barnehageloven § 7 har kommunen bl.a. ansvar for utbygging og drift av barnehager. Kommunen er også den instans som godkjenner barnehager og fører det lokale tilsynet med barnehagevirksomheten i kommunen, se §§ 8 og 10. Det er også kommunene som administrerer statstilskuddene til den enkelte barnehage. Dette er arbeid som kommunene allerede utfører i dag og departementet kan ikke se at det foreliggende forslag vil medføre vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser. At kommunene her får klarere hjemmel og forskrifter om utøvelse av tilsynet, vil kunne gjøre tilsynet med tilskuddene enklere og mer oversiktlig og lette arbeidet med å få gode rutiner som også kan virke besparende. Det er imidlertid klart at veksten i barnehageplasser nødvendigvis må medføre noe merarbeid for barnehageadministrasjonen, både i forbindelse med etableringen av barnehagen og ved utøvelse av forvaltning og tilsyn.

Forslaget til endring i § 10 vil også få konsekvenser for fylkesmannen. Det er foreslått at vedtak i sak om tilskudd kan påklages til fylkesmannen. Da fylkesmannen allerede er klageinstans for vedtak kommunene fatter i forbindelse med tilsyn etter § 10, kan departementet ikke se at forslaget vil medføre vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for fylkesmennene.