Ot.prp. nr. 35 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

Barne- og familiedepartementet legger med dette frem forslag om tillegg til lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager. Forslaget går ut på å pålegge kommunene å dele ut statstilskuddet til private barnehager og føre kontroll med at tilskuddet blir brukt etter formålet nedfelt i lov og regelverk. Forslaget er kun en formalisering av dagens praksis som endel kommuner idag reiser spørsmål om de har plikt til å gjøre. Det foreslås et nytt fjerde ledd til barnehageloven § 8. Forslaget går ut på å lovfeste kommunenes plikt til å forvalte statens driftstilskudd til private barnehager i kommunen. Med begrepet forvalte mener vi i denne sammenheng de arbeidsoppgavene kommunene utfører i forbindelse med søknad om og utbetaling av statlige tilskudd. Videre foreslås tilføyelse til barnehageloven § 10 første ledd siste punktum, nytt femte punktum, samt nytt fjerde ledd. Forslaget går ut på å lovfeste kommunenes plikt til å føre tilsyn med bruken av statlige tilskudd i private barnehager, innføre en klageadgang til fylkesmannen på kommunenes vedtak i sak om tilsyn med statlige tilskudd, samt gi departementet hjemmel til å gi forskrifter om tilsynet med statens driftstilskudd til de private barnehagene. Avslutningsvis foreslås barnehageloven § 26 opphevet, da 6-åringene som følge av reform-97, fra og med skoleåret 1997-98 vil omfattes av grunnskolelovens bestemmelser. Det vises til Ot. prp. nr. 21 (1993-94) Om lov om endringar i lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen, Innst. O. nr. 36 (1993-94).

Tilleggsforslaget til barnehageloven vil innebære at statens tilskudd til de private barnehagene underlegges de samme forvaltnings- og kontrollrutiner som de kommunale barnehagene. Dette vil være overensstemmende med barnehagelovens bestemmelser forøvrig, som ikke skiller mellom private og kommunale barnehager. Barnehageloven stiller de samme krav vedrørende godkjenning og drift av virksomheten uavhengig av om det er en privat eller kommunal barnehage. Departementet mener at det også er naturlig på området tilsyn med statlige tilskudd å stille tilsvarende krav til private barnehager som til de kommunale.