Ot.prp. nr. 35 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager

Til innholdsfortegnelse

4 Høringen

Barne- og familiedepartementet sendte et forslag om tillegg til barnehageloven på høring 6. september 1995, med frist 6. november 1995. Oversikt over samtlige høringsinstanser følger avslutningsvis under dette punktet.

Høringsforslaget gikk ut på å lovfeste kommunens plikt til å forvalte de statlige tilskuddsordningene til både kommunale og private barnehager i kommunen, og føre tilsyn med bruken av tilskuddene. Det ble også foreslått en tilsynsplikt med de statlige tilskuddene for fylkesmannen på lik linje med kommunens, og en hjemmel for departementet til å kunne gi forskrifter om de statlige tilskuddene og tilsynet med disse.

Departementet mottok 103 høringsuttalelser innen fristens utløp. Disse kom fra kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, departementer, utdanningskontorer, høgskoler, private og andre organisasjoner, ombud, forbund osv. Høringsinstansene ga bred støtte til departementets forslag. Det var kun fire høringsinstanser - Norges Husmorforbund, Trygge Barnehager A/S, Private Barnehagers Landsforbund og Barnehageforbundet - som hadde innvendinger til forslaget.

Hovedinnvendingen fra de private barnehageorganisasjonene var en frykt for at en lovhjemling av kommunens forvaltning og tilsyn med tilskuddene skulle føre til at kommunen i større grad ville få en uheldig «styringsmulighet» i forhold til privat sektor.

Barnehageforbundet sier bl.a. i sin uttalelse at «Vårt viktigste argument er at siden kommunen er både forvaltningsorgan og aktør på barnehagemarkedet bør kontrollfunksjonen ligge hos fylkesmannen.»

Oversikt over høringsinstansene:

 • Departementene

 • Sametinget

 • Fylkesmennene

 • Statens utdanningskontor

 • Fylkeskommunene

 • Kommunene

 • Bydeler i Oslo

 • Høgskoler som gir førskolelærerutdanning

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Norsk Lærarlag

 • Norsk Kommuneforbund

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Kommunalt ansattes fellesorganisasjon

 • Lærerutdanningsrådet

 • Samisk Utdanningsråd

 • Foreldreutvalget for grunnskolen

 • Landsforeningen foreldre for barnehager

 • Studentsamskipnaden i Oslo

 • Studentsamskipnaden i Bergen

 • Trygge Barnehager A.S., Oslo

 • Trygge Barnehager A.S., Haugesund

 • Norske Barnehager A.S.

 • Datatilsynet

 • Lærerforbundet

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 • Barnehageforbundet

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Det norske Lutherske Indremisjonsselskap

 • Private barnehagers Landsforbund

 • Handikappede barns foreldreforening

 • Landsforbundet for Utviklingshemmede og pårørende

 • Direktoratet for arbeidstilsynet

 • Husbanken

 • Norges Husmorforbund

 • Husmødrenes Barnehager i Oslo

 • Husmødrenes Barnehager i Bergen

 • Redd Barna

 • Institutt for Kristen Oppseding

 • Barneombudet

 • Likestillingsrådet

 • Likestillingsombudet

 • Forbrukerrådet

 • Norsk Kulturråd

 • Barnehageforbundet

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Rådet for funksjonshemmede

 • Mental Barnehjelp

 • Norsk Bondekvinnelag

 • Kirkerådet

 • Norges Frikirkeråd

 • Humanetisk forbund

 • Norsk Studentunion

 • Landslaget for norske lærerstudenter

 • Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter

 • Barnevernets utviklingssenter

 • Norsk Luthersk Misjonssamband

 • Norske Samers Riksforbund

 • Kristent Pedagogisk Forum