Ot.prp. nr. 38 (2002-2003)

Om lov om endringer i lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Finansdepartementet legger med dette frem forslag til lov om endringer i lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven) § 66 første og annet ledd.

Forslaget om endring av tolloven § 66 første ledd går i korthet ut på at strafferammen i tolloven § 66 første ledd for «særlig grov» overtredelse av tolloven §§ 61-65, heves fra 2 år til 6 års fengsel for overtredelser utført med forsett eller grov uaktsomhet. Forslaget tar i første rekke sikte på å bringe strafferammen for grov tollovertredelse opp på høyde med det som gjelder for annen grov økonomisk kriminalitet. Dette er særlig aktuelt for smugling av alkohol, sigaretter og kjøtt i store kvanta.

Tolloven § 66 annet ledd angir hvilke omstendigheter som skal tillegges vekt ved vurderingen av om en overtredelse av tolloven §§ 61-65 skal regnes som «særlig grov». Bestemmelsen foreslås endret slik at også omstendigheter som «om inn- og utførsel av varen er forbudt eller underlagt særlige vilkår», tillegges vekt ved vurderingen av om en tollovertredelse skal regnes som «særlig grov».