Ot.prp. nr. 46 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens innhold

Barne- og familiedepartementet legger med dette fram forslag til endring i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester ( barnevernloven) vedrørende utgiftsdekning ved vedtak om omsorgsovertakelse for barn i statlige mottak for asylsøkere og flyktninger som er kommet til landet med foreldre eller andre med formelt foreldreansvar, jf. pkt. 2. I tillegg foreslås enkelte tekniske endringer i barnevernloven § 9-8, jf. pkt. 3. I pkt. 4 omtales de økonomiske og administrative konsekvensene.