Ot.prp. nr. 5 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 6. mars 1981 nr 5 om barneombud

Til innholdsfortegnelse

1 PROPOSISJONENS INNHOLD

Regjeringen legger med dette fram forslag til lov om endringer i lov 6. mars 1981 nr 5 om barneombud. Regjeringen fremmet 21. mars 1997 Ot prp nr 40 (1996 - 97) Om lov om endringer i lov 6. mars 1981 nr 5 om barneombud. Proposisjonen ble ikke behandlet av det Storting den var framsatt for. I henhold til Stortingets forretningsorden § 33 tredje ledd skal en odelstingsproposisjon fremmes på nytt for Stortinget når det neste Storting er det første i en ny valgperiode. På denne bakgrunn fremmes proposisjonen på nytt med likelydende lovforslag som i Ot prp nr 40 (1996 - 97).

Ot prp nr 40 (1996 - 97) gjelder forslag til enkelte endringer i lov om barneombud. Forslagene bygger på Befring-utvalgets utredning NOU 1995:26 Barneombud og barndom i Norge, og på de etterfølgende høringsuttalelsene. De foreslåtte endringene kan langt på vei betraktes som en formalisering av en allerede innarbeidet praksis. Det vises for øvrig til ovennevnte proposisjon.ß

Til forsiden