Ot.prp. nr. 50 (2000-2001)

Om lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 skatteloven (forhøyelse av avskrivningssats for landbruket)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og bakgrunn

Skatteloven § 14-40 flg. inneholder regler for skattemessig saldoavskrivning av driftsmidler. Departementet foreslår å endre avskrivningssatsen for bygg og anlegg i landbruket fra 2 til 4 prosent fra og med inntektsåret 2000.

Endringen vil være første fase i en nærmere gjennomgang av avskrivningssatsene. Ved innføringen av skattereformen i 1992 ble det lagt til grunn at avskrivningssatsene på driftsmidler i prinsippet skal gjenspeile reelt økonomisk verdifall. Etter departementets vurdering skal dette fortsatt være det bærende prinsipp for fastsettelse av avskrivningssatsene. Satsene er etter 1992 blitt endret flere ganger. Departementet har satt i gang en generell vurdering av det økonomiske verdifallet på ulike driftsmidler med sikte på å vurdere om enkelte avskrivningssatser bør justeres.

Driftsmidlene er inndelt i saldogrupper fra a til h, jf. skatteloven § 14-41. Saldogruppe g omfatter bygg og anlegg m.v. og saldogruppe h omfatter forretningsbygg. I skatteloven § 14-43 første ledd er det fastsatt avskrivningssatser for de ulike saldogrupper. I § 14-43 annet ledd er det gitt bestemmelser om forhøyet avskrivningssats for særskilte driftsmidler.

Satsen for bygg og anlegg i saldogruppe g ble endret fra 5 til 4 prosent og for forretningsbygg i saldogruppe h fra 2 til 1 prosent i forbindelse med budsjettforliket mellom regjeringen Bondevik og Arbeiderpartiet høsten 1999, jf. Besl.O.nr.26 (1999-2000).

I forbindelse med budsjettforliket mellom regjeringen Stoltenberg og sentrumspartiene høsten 2000 vedtok Stortinget ytterligere reduksjon av satsene. Satsen for saldogruppe g ble endret til 2 prosent og satsen for saldogruppe h ble endret til 0 prosent, jf. Besl.O.nr.29 (2000-2001).

Endringene ble gjort med virkning fra og med inntektsåret 2000.