Ot.prp. nr. 51 (1996-97)

Om lov om endring i lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Barne- og familiedepartementet legger med dette fram forslag til endring i lov av 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) § 9.

Forslaget bygger på St.meld. nr. 70 (1991-92), Innst. S. nr. 148 (1992-93) og Stortingsdebatten, Stortingsforhandlinger nr. 241 av 11. mai 1993, NOU 1995:15 «Et apparat for likestilling» og rapporten «Om reorganisering av Likestillingsrådet, herunder en sammenslåing av Likestillingsrådets sekretariat og Sekretariatet for kvinneforskning» utarbeidet av en arbeidsgruppe under Barne- og familiedepartementet, 1996.

NOU 1995:15 og arbeidsgruppas rapport har vært til høring hos et bredt utvalg av høringsinstanser. Vedlegg 2 gir oversikt over høringsinstansene. Når det i det videre er referert til høringsuttalelser vil det stå angitt i parentes hvorvidt uttalelsen er gitt til NOU 1995:15 eller arbeidsgruppas rapport. Uttalelser til NOU 1995:15 vil være merket (1995) og uttalelser til arbeidsgruppas rapport vil være merket (1996).