Ot.prp. nr. 62 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven)

Til innholdsfortegnelse

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Lovforslaget gjelder endringer i markedsføringsloven som er en offentligrettslig lov. Forslaget er en gjennomføring av deler av direktiv 97/7/EF om vern av forbrukerne med hensyn til avtaler som inngås ved fjernsalg og direktiv 97/55/EF om sammenlignende reklame.

Markedsføringsloven inneholder bestemmelser som regulerer forholdet mellom næringsdrivende og forbrukere, og næringsdrivende imellom. Bestemmelsene som beskytter forbrukerne, håndheves av Forbrukerombudet med Markedsrådet som klageinstans. Forhold mellom næringsdrivende må bringes inn for domstolene dersom partene ikke blir enige på annen måte.

4.1 Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

Forslaget om et uttrykkelig forbud mot negativt salg (jf. pkt. 3.1 og 3.2 ) vil ikke medføre vesentlige endringer i gjeldende rett. Det tas inn en klar regel i loven, og dette vil gjøre tilsyn og håndheving av forbudet mot negativt salg mer effektivt. Forbudet mot «kataloghaivirksomhet» ventes å gi påtalemyndigheten bedre muligheter til å håndheve forbudet.

Forslaget om et forbud mot bruk av visse kommunikasjonsmetoder til markedsføring overfor forbrukere uten mottakerens forutgående samtykke, er en ny bestemmelse. For Forbrukerombudet som håndhever av loven, må forslaget derfor forventes å få både økonomiske og administrative konsekvenser. Økte krav til innsats med informasjonsarbeid, behandling av klagesaker og behov for framforhandling av nye avtalevilkår vil følge av den nye bestemmelsen. Dette vil medføre et behov for økte budsjettrammer for etaten.

4.2 Økonomiske og administrative konsekvenser for private

Forslaget til forbud mot negativt salg, forventes å få positive følger for private ved at omfanget av problemene knyttet til fakturasvindel og annet negativt salg reduseres.

Forslaget om begrensninger i bruk av visse telekommunikasjonsteknikker til markedsføring overfor forbrukere, forventes å få visse økonomiske og administrative konsekvenser. Næringsdrivende må innhente forhåndssamtykke fra forbrukerne, og ha oversikt over hvilke forbrukere som har gitt sitt samtykke.

Forslagene om lovfesting av prinsippet om at markedsføring skal framstå som markedsføring, og om en forskriftshjemmel for regler om sammenlignende reklame, forventes ikke å få nevneverdige konsekvenser for private. Det kan ha en positiv effekt at reglene nå klart går fram av lov og forskrift.

De foreslåtte endringene i sanksjonsbestemmelsen forventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for private.

Til forsiden