Ot.prp. nr. 68 (1996-97)

Om lov om endringer i plan- og bygningsloven

Til innholdsfortegnelse

0

Odelstinget vedtok 3. april 1995 lov om endringer i plan- og bygningsloven, jf Ot.prp. nr. 39 (1993-94), Innst. O. nr. 37 (1994-95) og Besl. O. nr. 50, jf lov av 5. mai 1995 nr. 20. I ettertid er departementet gjort oppmerksom på en feil i plan- og bygningsloven § 37.

I Ot.prp. nr. 39 (1993-94) s 216 ble § 37 foreslått endret slik at «§ 37 første ledd skal lyde: ..». Disse ordene er brukt i dokumentene videre, og til slutt vedtatt, se Besl. O. nr. 50 (1994-95) s 2. Riktig formulering skulle vært § 37 første ledd første punktum. Leddet har også et andre punktum, som ikke skulle endres.

Det går klart fram av Ot.prp. nr. 39 hva lovendringen skal gjelde, jf sidene 192 (kap 13.8) og 197 (merknadene til § 37). Blir første ledd i § 37 stående uendret, vil det bli forstått som om andre punktum skulle vært opphevet. Det vil føre til at hjemmelen i loven til å ekspropriere for vannledning med tilhørende innretninger faller bort. Dette er ikke i samsvar med forslaget til lovendring eller med Stortingets mening med lovvedtaket.

Da de alt vedtatte endringer i plan- og bygningsloven skal tre i kraft 1. juli 1997, er det viktig at endringen i § 37 trer i kraft fra samme dato. Departementet foreslår at det fremgår direkte av lovvedtaket.

Fra 1. juli 1997 skal plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 37 første ledd lyde:

«Til avløpsanlegg, jfr. forurensingsloven § 21, for regulert strøk kan kommunestyret med samtykke av departementet foreta ekspropriasjon utenfor veggrunn for ledning med tilhørende innretninger. I samband med ekspropriasjon etter første punktum kan det også foretas ekspropriasjon for vannledning med tilhørende innretninger.

Til forsiden