Ot.prp. nr. 70 (1998-99)

Om lov om endringer i lov 4 februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v., i lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. og i lov 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting

Til innholdsfortegnelse

7 Forslag til endringer i tjenestemannsloven

Prinsippene i reglene som er foreslått i arbeidsmiljøloven kapittel XI B, foreslås tilsvarende tatt inn i tjenestemannslovens første kapittel. På grunn av at loven er bygget opp på en noe avvikende måte, og fordi tjenestemannslovens regler om midlertidighet og regler knyttet til opphør av arbeidsforhold er noe annerledes, vil lovtekstene bli noe forskjellig. I tillegg er avtalesystemene forskjellige i statlig og privat sektor.

Tjenestemannsloven gjelder i utgangspunktet bare for arbeidstakere i staten. Når det skal gis regler i loven om innleie av arbeidskraft som ikke nødvendigvis har et statlig tilsettingsforhold, må lovens § 1, som omhandler hvem loven gjelder for, gis en tilføyelse. Det foreslås at § 1 nr. 1, gis et nytt fjerde punktum, hvor det fremgår at loven også gjelder innleie av arbeidstakere i statlig virksomhet, der hvor dette uttrykkelig er sagt, dvs. i §§ 3A og 3B.

Tjenestemannsloven gjelder på Svalbard og vurderingene av forholdet til Svalbard, jf. punkt 6.3.2.1 foran, får derfor tilsvarende anvendelse. Dette innebærer at tjenestemannslovens regler om innleie får anvendelse ved innleie til statlig virksomhet på Svalbard.

Til forsiden