Ot.prp. nr. 76 (2008-2009)

Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

Til innholdsfortegnelse

3 Høringen

3.1 Arbeidet med ny merverdiavgiftslov

Finansdepartementet ga i januar 2003 professor dr. juris Ole Gjems-Onstad i oppdrag å utarbeide en forprosjektrapport om ny merverdiavgiftslov. Rapporten skulle danne grunnlag for det videre arbeidet med en lovteknisk revisjon av merverdiavgiftsloven med tilhørende forskrifter og merverdiavgiftsvedtak. Under dette arbeidet, hvor også statsautorisert revisor Tor S. Kildal deltok, ble det utarbeidet et utkast til ny merverdiavgiftslov med tilhørende samleforskrift etter modell av skatteloven. Utredningen med lov- og forskriftsutkastet er inntatt i Skriftserie for jus nr. 4, Gyldendal Norsk Forlag, 2003. Rapporten ble overlevert til Finansdepartementet i juni 2003.

Som en oppfølgning av rapporten oppnevnte Finansdepartementet i juni 2004 en arbeidsgruppe som skulle lage utkast til ny merverdiavgiftslov. Arbeidsgruppen ble sammensatt av medlemmer fra Finansdepartementet, Skattedirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet. Arbeidet i gruppen dannet grunnlaget for høringsnotatet og utkast til ny merverdiavgiftslov.

3.2 Høringen

Et utkast til ny lov om merverdiavgift ble sendt på høring 30. mars 2007 med høringsfrist 15. august 2007. Utkastet ble sendt til 191 organisasjoner og instanser. Departementet har mottatt svar med merknader til lovutkastet fra

ABM Utvikling

Akademikerne

Aker Kværner ASA

AL Norsk vann og avløp BA

AL Norske Boligbyggelags Landsforbund

Den norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen i Norge

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnkreving (NKK)

Forsvarsdepartementet

Innovasjon Norge

Justis- og politidepartementet

Konkurransetilsynet

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Landbruks- og matdepartementet

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

NHO Reiseliv

Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening

Norges Bondelag

Norges Kommunerevisorforbund

Norges Rederiforbund

Norges Taxiforbund

Norsk Øko-Forum

Pensjonskasseforeningene

NTL-Skatt

Olje- og energidepartementet

Oljedirektoratet

Oljeindustriens Landsforening

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Statens vegvesen

Telenor ASA

Toll- og avgiftsdirektoratet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Økonomiforbundet

Vedlagt høringsuttalelsen fra Skattedirektoratet var uttalelse fra Klagenemnda for merverdiavgift og fra syv fylkesskattekontor. Akademikerne la ved høringsuttalelse fra Norges Juristforbund.

I tillegg har departementet fått tilbakemelding fra 26 høringsinstanser om at de ikke har merknader til høringsutkastet eller at de ikke ønsker å avgi høringsuttalelse.

Gjennomgående er høringsinstansene positive til at det foretas en teknisk revisjon av merverdiavgiftsregelverket og til den struktur som var valgt i høringsnotatet. Enkelte høringsinstanser har konkrete forslag til endringer av lovutkastet. Høringsinstansenes merknader er gjengitt i proposisjonen kapittel 5 til 11 i den utstrekning dette har vært naturlig.

Til forsiden