Ot.prp. nr. 76 (2008-2009)

Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

Til innholdsfortegnelse

12 Økonomiske og administrative konsekvenser av lovforslaget

Forslaget til ny merverdiavgiftslov er i all hovedsak en videreføring av merverdiavgiftsloven 1969. De økonomiske og administrative konsekvensene av lovforslaget er derfor begrenset.

Moderniseringen av merverdiavgiftsloven gjør at eksisterende bestemmelser får endret utforming og plassering. Enkelte materielle endringer foreslås også som ledd i den tekniske revisjonen av merverdiavgiftsregelverket, se omtale i proposisjonen kapittel 7 til 10. Departementet legger til grunn at dette er endringer som verken vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Departementet anser at en ny lov vil øke tilgjengeligheten og brukervennligheten og at den dermed vil gi administrative besparelser for avgiftsmyndighetene. Forenklinger i regelverket vil også kunne åpne for effektivisering av visse administrative rutiner, som bedret veiledning til publikum, kortere saksbehandlingstid mv. På kort sikt vil det være behov for opplæringstiltak i skatte- og tolletaten. Man vil også måtte endre skjemaer, veiledninger, informasjonsmateriell mv. Lovrevisjonen forventes imidlertid ikke å innebære vesentlige merkostnader.

En mer oversiktlig lov vil gjøre regelverket lettere å finne fram i. Også brukerne utenfor skatte- og tolletaten vil ha nytte av moderniseringen. Selv om behovet for advokattjenester og juridisk ekspertise generelt vil kunne øke i en kortere periode når ny lovgivning introduseres, må det antas at den nye merverdiavgiftsloven vil gi forenklingsgevinster og bedret effektivitet for næringslivet på sikt.

Til forsiden