Ot.prp. nr. 76 (2008-2009)

Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

Til innholdsfortegnelse

2 Forkortelser av forskrifter

I proposisjonen er det brukt forkortelser på forskriftene som er gitt med hjemmel i merverdiavgiftsloven 1969. Forskriftene er blitt nummerert fortløpende siden merverdiavgiftsloven ble vedtatt. Dette forskriftsnummeret er brukt som forkortelse. Nedenfor er alle gjeldende forskrifter til merverdiavgiftsloven med full tittel. Nummer som ikke nevnes refererer seg til opphevde forskrifter.

forskrift nr. 1forskrift 20. august 1969 om regnskapsplikt og bokføring for næringsdrivende som går inn under bestemmelsene i merverdiavgiftsloven
forskrift nr. 2forskrift 14. oktober 1969 nr. 1 om innhold av salgsdokumenter m.v.
forskrift nr. 8forskrift 5. november 1969 nr. 1 om gjennomføring av fritaket for merverdiavgift på elektrisk kraft og energi levert fra alternative energikilder til husholdningsbruk i fylkene Finnmark, Troms og Nordland
forskrift nr. 9forskrift 11. november 1969 nr. 1 om fritak for merverdiavgift m.v. ved omsetning og innførsel av fiskefartøyer under 15 meter største lengde
forskrift nr. 11forskrift 27. november 1969 nr. 9020 om regnskapsplikt, noteringsplikt og bokføring for næringsdrivende i jordbruk med binæringer samt skogbruk som går inn under bestemmelsene i merverdiavgiftsloven
forskrift nr. 12forskrift 12. desember 1975 nr. 2 om beregning og oppkreving av merverdiavgift ved innførsel av varer
forskrift nr. 13forskrift 10. desember 1969 nr. 1 etter lov om merverdiavgift om registrering av offentlige institusjoner i et særskilt avgiftsmanntall
forskrift nr. 16forskrift 13. desember 1969 nr. 1 etter lov om merverdiavgift om gjennomføringen av avgiftsfritaket for tidsskrifter
forskrift nr. 17forskrift 19. desember 1969 nr. 15 om avgiftsforvaltningen og avgiftskontrollen og om klagenemndas organisasjon og saksbehandling
forskrift nr. 18forskrift 20. desember 1969 nr. 1 om forholdsmessig fradrag for inngående avgift etter merverdiavgiftsloven
forskrift nr. 19forskrift 20. desember 1969 nr. 2 om gjennomføringen av avgiftsfritaket for bøker
forskrift nr. 21forskrift 29. desember 1969 nr. 9016 om bokføring for næringsdrivende som i siste ledd omsetter bøker og tidsskrifter fritatt for merverdiavgift
forskrift nr. 22forskrift 30. desember 1969 nr. 9019 om regnskapsplikt og bokføring for næringsdrivende i fiske og fangst som går inn under bestemmelsene i merverdiavgiftsloven
forskrift nr. 24forskrift 23. februar 1970 nr. 1 vedrørende omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen
forskrift nr. 26forskrift 12. mars 1970 nr. 9404 om avregning av inngående avgift for samvirkeforetak m.v.
forskrift nr. 27forskrift 19. februar 1974 nr. 3944 om omsetning av varer og tjenester til bruk til havs i forbindelse med utforsking og utnytting av undersjøiske naturforekomster
forskrift nr. 31forskrift 26. mai 1970 nr. 3 om avgiftsfri transport direkte til eller fra utlandet
forskrift nr. 34forskrift 28. juli 1970 nr. 9926 om direkte transport til og fra utlandet og om legitimasjon for avgiftsfrihet etter Finansdepartementets forskrift av 26. mai 1970 nr. 3
forskrift nr. 35forskrift 31. juli 1970 nr. 9825 om legitimasjonsregler for omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet m.v.
forskrift nr. 36forskrift 18. august 1970 nr. 9795 om redusert merverdiavgiftssats for transport av kjøretøy på ferge eller annet fartøy på innenlands veisamband
forskrift nr. 38forskrift 5. oktober 1970 nr. 2 om levering av årsoppgave og om avgiftsfrie uttak i jordbruk med binæringer og skogbruk
forskrift nr. 40forskrift 10. november 1970 nr. 9793 om levering av årsoppgave i fiske
forskrift nr. 41forskrift 19. november 1970 nr. 2 om frivillig registrering av skogsveiforeninger
forskrift nr. 42forskrift 22. januar 1971 nr. 2 om fritak for merverdiavgift vedrørende reparasjon, vedlikehold og ombygging av skip og luftfartøyer
forskrift nr. 43forskrift 17. februar 1971 nr. 9796 om legitimasjonsregler for avgiftsfri omsetning av tjenester og varer i forbindelse med reparasjon, vedlikehold, nybygging og ombygging av skip m.v. i henhold til merverdiavgiftsloven § 17 første ledd nr. 2
forskrift nr. 45forskrift 30. mars 1971 nr. 1 om tilbakebetaling av merverdiavgift ved havari m.v. i fiske
forskrift nr. 45-2forskrift 30. november 1971 om regler om søknad om særskilt avgiftsavregning etter havari mv. i fiske for fiskere som nytter årsoppgave
forskrift nr. 48forskrift 14. september 1971 nr. 1 om frivillig registrering av skipsrederier og flyselskaper
forskrift nr. 49forskrift 25. oktober 1971 nr. 2 om avgrensning av uttrykket «personkjøretøyer»
forskrift nr. 50forskrift 24. november 1971 nr. 1 om avgiftsfritak for reklametjenester for utenlandsk regning
forskrift nr. 53forskrift 16. juni 1972 nr. 1 om avgiftsfritak for garantireparasjoner som utføres for utenlandsk oppdragsgiver
forskrift nr. 55forskrift 20. november 1972 nr. 3 om avgiftsfritak for visse tjenester som gjelder offentlig veg
forskrift nr. 56forskrift 5. desember 1972 nr. 3 om overgangs- og særregler for næringsdrivende som utfører vegarbeid i siste omsetningsledd
forskrift nr. 59forskrift 22. august 1973 nr. 3 om frivillig registrering av bortforpaktere av landbrukseiendom
forskrift nr. 60forskrift 22. februar 1974 nr. 1 om legitimasjon av avgiftsfri omsetning av varer til bruk til havs i forbindelse med utforsking og utnytting av undersjøiske naturforekomster
forskrift nr. 62forskrift 9. september 1974 nr. 2 om når forskott eller delbetaling på kontraktssum skal avgiftsberegnes etter merverdiavgiftsloven
forskrift nr. 63forskrift 15. november 1974 nr. 2 om avgiftsfritak for visse tjenester som gjelder baneanlegg utelukkende for skinnegående, kollektiv persontransport
forskrift nr. 64forskrift 9. desember 1974 nr. 9799 om overgangs- og særregler for næringsdrivende som utfører banearbeid i siste omsetningsledd
forskrift nr. 65forskrift 23. desember 1974 nr. 9 om betaling av avgift og beregning og betaling av renter og rentegodtgjørelse etter merverdiavgiftsloven
forskrift nr. 68forskrift 19. desember 1975 nr. 1 om hva som skal anses som omsetning og utleie av retten til kinematografisk film
forskrift nr. 69forskrift 10. juni 1976 nr. 1 om avgiftsplikt for bilforhandlere som registrerer kjøretøy på egne navn i motorvognregisteret
forskrift nr. 71forskrift 31. mars 1977 nr. 4933 om registrering av utenlandsk næringsdrivende ved representant m.v.
forskrift nr. 72forskrift 31. mars 1977 nr. 2 om tilbakeføring av fradragsført merverdiavgift etter bruksendring
forskrift nr. 74forskrift 28. november 1977 nr. 1 om fordeling av pensjonspriser i hoteller og andre herberger mellom avgiftspliktig og avgiftsfri omsetning etter merverdiavgiftsloven
forskrift nr. 75forskrift 15. desember 1977 nr. 2 om regler og vilkår for bruk av kontantprinsippet for andre næringsdrivende enn fiskere, jordbrukere og skogbrukere
forskrift nr. 78forskrift 18. september 1978 nr. 1 om avgrensning av fritaket for merverdiavgift for brukte kjøretøyer etter merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 11
forskrift nr. 79forskrift 17. oktober 1978 nr. 3 om avregning av inngående avgift overfor hjemmeprodusenter av håndverks- og husflidsarbeider
forskrift nr. 80forskrift 3. mai 1983 nr. 918 om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven
forskrift nr. 83forskrift 30. september 1980 nr. 6 om kompensasjon for toll, særavgifter og merverdiavgift på proviant forbrukt om bord på fartøyer som driver fiske og fangst i fjerne farvann
forskrift nr. 84forskrift 29. desember 1980 nr. 9798 om overgangs- og særregler for verksted eller fabrikk som i siste omsetningsledd framstiller bruer eller deler av bruer til offentlig veg eller baneanlegg utelukkende for skinnegående, kollektiv persontransport
forskrift nr. 87forskrift 6. mai 1983 nr. 1117 om gjennomføringen av forskrift om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven
forskrift nr. 90forskrift 24. januar 1989 nr. 58 om beregning av merverdiavgift på personkjøretøyer som er anskaffet eller uttatt til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet eller persontransportvirksomhet
forskrift nr. 91forskrift 10. mars 1989 nr. 158 om fastsettelse av den alminnelige omsetningsverdi på motorkjøretøyer ved bilforhandleres uttak - innbytte mv.
forskrift nr. 95forskrift 19. oktober 1989 nr. 1114 om fastsettelse av den alminnelige omsetningsverdi for uttak av drikkevarer i hotell- og restaurantbransjen
forskrift nr. 100forskrift 1. juli 1992 nr. 491 om avgrensning og gjennomføring av fritaket for merverdiavgift ved uttak av tjenester til fordel for veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner
forskrift nr. 101forskrift 1. juli 1992 nr. 492 om avgrensning og gjennomføring av bruken av redusert beregningsgrunnlag for merverdiavgift ved veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoners salg av gjenstander til betydelig overpris
forskrift nr. 104forskrift 22. desember 1994 nr. 1168 om overgangsregler ved beregning av forhøyet merverdiavgift fra 1. januar 1995
forskrift nr. 106forskrift 25. juni 1996 nr. 611 om refusjon av merverdiavgift til utenlandske næringsdrivende
forskrift nr. 108forskrift 22. august 1997 nr. 932 om avgrensning av begrepet «kunstverk» ved kunstnerens omsetning og innførsel av egne kunstverk
forskrift nr. 109forskrift 22. august 1997 nr. 933 om omsetning av brukte varer, kunstverk, samleobjekter og antikviteter
forskrift nr. 110forskrift 22. august 1997 nr. 934 om regnskapsregler og dokumentasjon for næringsdrivende som omsetter brukte varer, kunstverk, samleobjekter og antikviteter
forskrift nr. 111forskrift 12. desember 1997 nr. 1390 om bokføring og inntektslegitimasjon for frisører mv.
forskrift nr. 115forskrift 13. desember 2000 nr. 1290 om overgangsregler ved beregning av forhøyet merverdiavgift fra 1. januar 2001
forskrift nr. 116forskrift 27. november 2000 nr. 1179 om frivillig registrering av utbygger av vann- og avløpsanlegg
forskrift nr. 117forskrift 6. juni 2001 nr. 573 om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven
forskrift nr. 118forskrift 6. juni 2001 nr. 574 om avgrensning av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av sosiale tjenester
forskrift nr. 119forskrift 15. juni 2001 nr. 682 om avgrensning av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av helsetjenester
forskrift nr. 120forskrift 15. juni 2001 nr. 683 om redusert merverdiavgiftssats for næringsmidler
forskrift nr. 121forskrift 15. juni 2001 nr. 684 om merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet, Svalbard eller Jan Mayen
forskrift nr. 122forskrift 29. juni 2001 nr. 800 om levering av årsterminoppgave for registreringspliktig næringsdrivende med liten omsetning
forskrift nr. 123forskrift 15. januar 2002 nr. 25 om tidspunkt for innbetaling av merverdiavgift som skal tilbakeføres av næringsdrivende som driver kjøreopplæring
forskrift nr. 125forskrift 18. oktober 2002 nr. 1201 om elektronisk innsending av merverdiavgiftsoppgaver og leveringssted for papirbaserte oppgaver
forskrift nr. 126forskrift 12. desember 2002 nr. 1491 om bokføring og inntektsdokumentasjon for serveringssteder
forskrift nr. 127forskrift 3. september 2003 nr. 1127 om tidfesting av merverdiavgift på vederlag fra det offentlige mv.
forskrift nr. 129forskrift 26. november 2004 nr. 1524 om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005
forskrift nr. 130forskrift 13. desember 2005 nr. 1583 om overgangsregler ved beregning av forhøyet merverdiavgift på næringsmidler, persontransporttjenester mv., kinoframvisninger og kringkastingsavgift fra 1. januar 2006
forskrift nr. 131forskrift 29. november 2006 nr. 1321 om overgangsregler ved beregning av forhøyet merverdiavgift på næringsmidler fra 1. januar 2007
forskrift nr. 132forskrift 19. desember 2007 nr. 1589 om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer
forskrift nr. 133forskrift 18. desember 2007 nr. 1471 om overgangsregler ved behandling av klage- og endringssaker etter merverdiavgiftsloven i forbindelse med reorganiseringen av skatteetaten
forskrift nr. 134forskrift 26. juni 2008 nr. 648 om beregning av merverdiavgift ved sletting av klimakvoter
Til forsiden