Ot.prp. nr. 77 (2001-2002)

Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (erstatning etter strafforfølgning)

Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (erstatning etter strafforfølgning)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget