Ot.prp. nr. 8 (1999-2000)

Om lov om endring i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv. (brukerstyrt personlig assistanse)

Til innholdsfortegnelse

6 Merknader til de enkelte bestemmelser

Til § 4-2 a

Lovendringen pålegger kommunene å kunne tilby brukerstyrt personlig assistanse som en del av omsorgstjenestene. Omfang og avgrensing av ordningen er kommentert i de generelle merknader til lovutkastet i kapittel 4.