Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 84 (2008-2009)

Om lov om endringar i helsepersonelloven m.m. (oppfølging av born som pårørande)

Om lov om endringar i helsepersonelloven m.m. (oppfølging av born som pårørande)

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget