Ot.prp. nr. 88 (2005-2006)

Om lov om endringer i åndsverkloven og lov om ­avgift på omsetning av billedkunst (gjennomføring av EU-direktiv om følgerett til fordel for opphavs­mannen til et originalkunstverk m.m.)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Kultur- og kirkedepartementet legger med dette frem odelstingsproposisjon om endringer i lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) og i lov 4. november 1948 nr. 1 om avgift på omsetning av billedkunst (kunstavgiftsloven).

Endringene gjelder i hovedsak gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/84/EF av 27. september 2001 om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk. Det foreslås en ny bestemmelse i åndsverkloven, som gir opphavsmannen til et opphavsrettslig vernet kunstverk rett til vederlag ved profesjonelle videresalg av originaleksemplar av verket (følgerett). Forslaget legger opp til at avgiften på omsetning av billedkunst beholdes, men slik at det ikke må betales avgift for salg som omfattes av følgerettsordningen.

Følgerettsordningen foreslås utformet slik at den kun vil gjelde når salgsprisen uten merverdiavgift overstiger 3.000 euro. Satsen settes til 5 % for den del av salgsprisen som ikke overstiger 50.000 euro. For øvrig er satsene bestemt i direktivet. I tråd med direktivet vil det totale vederlag for et videresalg ikke overstige 12.500 euro.

Følgeretten kan ikke overdras, og det kan heller ikke gis avkall på den. Det foreslås at den skal kunne gå i arv etter alminnelig arverett, altså til arving etter lov og testament.

Vederlaget foreslås forvaltet av en oppkrevings- og fordelingsorganisasjon som godkjennes av departementet. En slik ordning dekker praktiske behov og er i tråd med andre vederlagsordninger. For å sikre at følgerettsvederlaget blir betalt, pålegges markedsaktører å rapportere til organisasjonen om følgerettspliktige salg. Organisasjonen selv skal kunne kreve utlevert nødvendige opplysninger.

I høringsutkastet ble det foreslått en harmonisering av avgiftsnivået etter kunstavgiftsloven og nivået på følgerettsvederlaget. Det ble også bedt om synspunkter på en eventuell utvidelse av avgiftsgrunnlaget, samt en endring i lovens regler om innbetalingsterminer. Disse spørsmål vil departementet i løpet av kort tid komme tilbake til i en egen odelstingsproposisjon.

Det foreslås også enkelte endringer som ikke har sin bakgrunn i gjennomføringen av følgerettsdirektivet. Åndsverkloven ble sist endret ved lov 17. juni 2005 nr. 97. 1 På ett punkt medførte lovendringen en endring i rettstilstanden som åpenbart var utilsiktet. For å rette opp dette foreslås en endring i § 54 fjerde ledd første punktum. Uten at det er tilsiktet realitetsendring foreslås også en mindre endring til klargjøring av § 53a andre ledd, som ble innført ved lovendringen 17. juni 2005. Det foreslås også en mindre endring til klargjøring av § 38a første ledd første punktum, samt en endring i § 45b tredje ledd som gjelder fordeling av vederlag for videresending av lydopptak. I tillegg foreslås en henvisningsendring i § 35, som ved en forglemmelse ikke kom med i ovennevnte lovendring.

Fotnoter

1.

Jf. Ot.prp. nr. 46, Innst. O. nr. 103 og Besl. O. nr. 93 (2004-2005)

Til forsiden