Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 92 (2005-2006)

Om lov om endringer i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. og lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger med dette frem forslag om endringer i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. og lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). Forslagene har sin bakgrunn i regjeringens handlingsplan mot sosial dumping, jf. St.meld. nr. 3 (2005-2006) Revidert nasjonalbudsjett 2006.

Kapittel 3 omhandler forslag til endringer i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. § 8 og utlendingsloven § 11 a. Forslaget til endringer innebærer at Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet vil få samme adgang til gi pålegg og anvende tvangsmulkt og stansing for å fremtvinge etterlevelse av påleggene ved tilsyn etter lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. og utlendingsloven som de har etter arbeidsmiljøloven.

Kapittel 4 omhandler forslag om ny bestemmelse i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. § 9 som vil gi departementet hjemmel til å kunne gi forskrifter som pålegger oppdragsgivere å informere oppdragstakere om plikter etter gjeldende allmenngjøringsforskrifter. Formålet med forslaget er i denne omgang å fastsette i forskrift at byggherrer skal ta inn i kontrakter som inngås med oppdragstakere at deres arbeidstakere skal ha lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskrifter.

Til toppen
Til dokumentets forside