Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 94 (2003-2004)

Om lov om endringer i EØS-konkurranseloven og konkurranseloven

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Arbeids- og administrasjonsdepartementet legger med dette fram forslag til endringer i lov 5. mars 2004 nr. 11 om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler (EØS-konkurranseloven) og lov 5. mars nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven).

Proposisjonen bygger på departementets høringsnotat av 18. juni 2004.

Kapittel 2 redegjør for bakgrunnen for og høring av forslaget til endringer i konkurranselovene.

Kapittel 3 gir alminnelige merknader til endringer i EØS-konkurranseloven og konkurranseloven, som er en følge av gjennomføringen i norsk rett av nye regler for kontroll med foretakssammenslutninger i EØS-avtalen og i Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol (ODA).

Kapittel 4 omtaler øvrige endringer i EØS-konkurranseloven og konkurranseloven.

Kapittel 5 gjelder administrative og økonomiske konsekvenser.

Kapittel 6 gir merknader til de paragrafene i konkurranselovene som er foreslått innført eller endret.

Til toppen
Til dokumentets forside