Ot.prp. nr. 95 (2002-2003)

Om lov om endringer i utlendingsloven (Dublin II-forordningen)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Kommunal- og regionaldepartementet legger med dette frem forslag om lov om endringer i lov 24. juni 1988 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).

Utlendingsloven §§ 17 og 34 a viser i dag til samarbeidet i henhold til Dublinkonvensjonen 15. juni 1990. Det foreslås at disse henvisningene erstattes av henvisninger til samarbeidet i henhold til avtale mellom Norge, Island og Det europeiske fellesskap om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat.

Bakgrunnen for forslaget er at EU har vedtatt Rådsforordning (EF) nr. 343/2003 av 18. februar 2003 om fastsettelse av kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken medlemsstat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i en medlemsstat av en borger av et tredjeland (Dublin II-forordningen). Forordningen erstatter Dublinkonvensjonen.