Oversikt over arbeidet i Sikkerhetsrådet februar 2002

Oversikt over arbeidet i Sikkerhetsrådet februar 2002

Aktuelle saker - februar

Burundi

åpent møte 5.2

Afghanistan

åpent møte, konsultasjoner 6.2. & 27.2.

UNHCR

åpent møte 7.2

Angola

åpent møte 13.2. & 26.2

Liberia

konsultasjoner 13.2.

Midtøsten

konsultasjoner 14.2. & 21.2, åpent møte 21.2. & 26.2.

Etiopia/Eritrea

konsultasjoner 15.2., rapport fra sendelag 27.2.

Vest-Sahara (MINURSO)

konsultasjoner 19.2., TCC 25.2., konsultasjoner 26.2., res. 1394. 26.2.

MONUC

konsultasjoner 19.2.

Kosovo

åpent møte 25.2.

Kypros

konsultasjoner 26.2.

Irak (Oil for Food)

konsultasjoner 26.2.

Norske prioriteringer – hovedsaker i februar

Etiopia/Eritrea

På grunnlag av et norsk initiativ, besøkte et sendelag fra Sikkerhetsrådet Etiopia og Eritrea i tidsrommet 20-25. februar. Hovedformålet for Sikkerhetsrådet var å komme i direkte dialog med partene for å understreke at det internasjonale samfunn er rede til å bistå den videre praktiske gjennomføring av fredsprosessen etter at grensekommisjonen har presentert sin kjennelse (ventes nå avsagt 13. april).

I samtalene med Etiopias statsminister Meles Zenawi og Eritreas president Isayas Afeworki understreket begge statsledere overfor ambassadør Kolby at de vil akseptere grensekommisjonens kjennelse. Sendelagets rapport ble presentert for Sikkerhetsrådets medlemmer den 28.februar. Forut for sendelaget besøkte utenriksminister Jan Petersen regionen i medio februar. Petersen annonserte i den forbindelse et norsk bidrag på 9 millioner kroner til den praktiske gjennomføringen av grensekommisjonens avgjørelse, herunder til minerydding.

Afghanistan:

En utvidelse av sikkerhetsstyrken (ISAF) sitt geografiske mandat ble tatt opp igjen i Sikkerhetsrådet både 6. og 27. februar 2001. Det var enighet i Sikkerhetsrådet om at sikkerhetssituasjonen er bekymringsfull, men det ble ikke tatt standpunkt til en eventuell geografisk utvidelse av ISAF. Fra norsk side understrekte man viktigheten av at tilstrekkelige styrker og ressurser stilles til rådighet forut for en eventuell utvidelse av ISAFs mandat. Fra norsk side vektla man i tillegg viktigheten av å yte støtte til at afghanske myndigheter selv kan trygge sikkerheten i Afghanistan.

Norge, som ASG-formann, fremhevet i diskusjonen om Afghanistan den 27. februar de umiddelbare behov for budsjettstøtte til den afghanske interimsadministrasjonen (AIA).

Midtøsten:

USG Prendergast holdt en orientering om situajonen i Midtøsten 14. februar. Prendergast fokuserte spesielt på at det var nødvendig å stille krav til partene om respekt for folkeretten. Norge fordømte i sitt innlegg palestinsk terrorisme, påpekte at de omfattende israelske militære aksjoner mot palestinske mål ikke står i forhold til Israels militære og sikkerhetsmessige behov, uttrykte bekymring for Israels manglende vilje til å starte opp igjen en reell politisk dialog, og påpekte at president Arafat er palestinernes valgte leder.

I det åpne møtet 21. februar sa Generalsekretæren at det nå var økende risiko for at den israelsk-palestinske konflikten ville ende i full krig. Kjerneproblemene var fremdeles okkupasjon, manglende sikkerhet og en meget vanskelig økonomisk situasjon. Under fortsettelsen av det åpne møtet 26. og 27. februar ble det holdt en lang rekke innlegg. Norge viste til behovet for å få startet en politisk prosess som kunne gå parallelt med sikkerhetsporet, og det saudi-arabiske initiativet ble omtalt positivt.

Norges prioriteringer – Afrika

Burundi

5. februar ble det avholdt et møte med Burundis president Buyoya. President Buyoya la overfor Sikkerhetsrådet vekt på nødvendigheten av å få opprørsgruppene til å samarbeide med myndighetene. Møtet ble fulgt opp av en presidentuttalelse fra Sikkerhetsrådet som bekrefter støtten til partene i Arusha-avtalen og president Buyoyas innsats i fredsprosessen.

DR Kongo

Sikkerhetsrådet behandlet i februar den 10. rapport fra FNs observatørlag i DR Kongo (MONUC). I den forbindelse gjentok rådet i en presseuttalelse (S/PRST/2002/5) oppfordringen til partene i konflikten om å vise politisk vilje til å nå en fredelig løsning på konflikten. Rådet viste til forpliktelsene partene har påtatt seg i hht. Lusaka-avtalen og tidligere resolusjoner vedtatt av Sikkerhetsrådet. Rådet viste også til viktigheten av at partene viser forhandlingsvilje i den inter-kongolesiske dialog, som ble påbegynt i SunCity, Sør-Afrika 25. februar.

Angola

I forbindelse med orienteringen om den forverrede humanitære krisen i Angola den 13. februar la man fra norsk side vekt på begge parters ansvar for den humanitære situasjonen. Man poengterte at myndighetene i større grad må ta ansvar for sin egen befolkning. Rådet mottok i tillegg 26. februar en orientering fra vise-generalsekretær Ibrahim Gambari om utviklingen i Angola etter opprørsleder Jonas Savimbis død.

Liberia

Sekretariatet orienterte 13. februar om situasjonen i Liberia, etter at kampene mellom regjeringshæren og opposisjonsbevegelsen LURD hadde spredd seg fra den nordøstlige Lofa-regionen mot Monrovia. Norge la vekt på at situasjonen mer enn noen gang tilsa at de leonske flyktningene i Liberia nå burde hjelpes hjem.

Norges prioriteringer – fredsbevarende operasjoner

Vest-Sahara

FNs juridiske kontor la frem sin betenkning om ressursutnyttelse utenfor kysten av Vest-Sahara. Generalsekretærens spesialutsending, James Baker, la frem en rapport med fire mulige scenarier for løsning av konflikten. De tre første scenariene innebærer at Sikkerhetsrådet, ved diktat eller på bakgrunn av enighet mellom partene, vedtar en løsning basert på enten den såkalte Settlement Plan, den såkalte Framework Agreement eller en deling av territoriet. Det fjerde scenariet er at observatørkorpset MINURSO oppløses, og FN avstår fra å engasjere seg videre i spørsmålet. Sikkerhetsrådet har foreløpig ikke tatt stilling til Bakers rapport, men forlenget MINURSOs mandat med to måneder til ultimo april.

Kypros

FNs spesialrådgiver for Kypros, Alvaro de Soto, holdt en orientering om utviklingen i forhandlingene mellom Clerides og Denktash i et lukket SR-møte, 26. februar 2002. De Soto uttrykte håp om at samtalene, som ville bli gjenopptatt primo mars, ville gå over i en mer substansiell fase.

Norske prioriteringer – øvrige saker i januar

UNHCR

FNs høykommissær for flyktninger holdt 07.02.02 en orientering om internasjonale flyktningespørsmål. Norge understreket i sitt innlegg at UNHCRs arbeid må være nært knyttet til internasjonale bestrebelser for fred og forsoning. Beskyttelse av de mest sårbare grupper (kvinner og barn), og UNHCRs viktige arbeid med integrering av likestillingsperspektivet i flyktningesituasjoner ble vektlagt. Det ble lagt vekt på at UNHCR står overfor en stor utfordring når det gjelder repatriering av flyktninger og internt fordrevne i Afghanistan, og at sikkerhetssituasjonen er avgjørende for hvor vellykket operasjonen blir.

Kosovo

Sikkerhetsrådet hadde mandag 25. februar et privat møte om sitiuasjonen i Kosovo. ASG Anabi orinterte om utviklingen, og viste til at SRSG Steiner vil legge vekt på arbeidet for økt sysselsetting, respekt for lov og orden og etableringen av et rettferdig samfunn for hele Kosovos befolkning. Innleggene i Rådet ga bred støtte til Steiners prioriteringer og fokus. Fra norsk side ble det lagt vekt på at Kosovos provinsforsamling snart må komme frem til enighet om utnevnelse av en president og en regjering. Det ble også gitt uttryk for at samarbeidet med myndighetene i Beograd ombl a retur av fordrevne var et område som måtte gis høyeste prioritet.

Irak ("Oil for Food")

Sikkerhetsrådet hadde den 26 februar en rutinemessig gjennomgang av olje for mat programmet. Medlemmene presenterte velkjente posisjoner på temaer som prismekanismen for olje, tilbakeholdelse av kontrakter, kontraktsrettslig beskyttelse og olje-cash komponenten. Flere medlemmer fremhevet behovet for en snarlig implementering av kontroll-listen (GRL), som senest skal implementeres fra 30. mai.