Personalreglement for politidistriktene

95/02963

Personalreglement for politidistriktene

DEL 1 - GENERELT

§ 1. Virkeområde

Dette reglement gjelder for embets -/tjenestemenn i politidistriktene.

Reglementet gjelder også ved beordring til tjeneste i annet distrikt, i et av politiets særorganer og i departementet, samt ved deltagelse på kurs ved Politihøgskolen, idet det er ansettelsesrådet ved tjenestemannens faste tjenestested som da eventuelt skal behandle en disiplinærsak m.v.

Bestemmelsene i reglementets §§ 10, 13, 14, 15, 16, 2. – 5. ledd, 18, 21, 22 og 27, 1. ledd gjelder ikke for embetsmenn.

Bestemmelsene i reglementets §§ 13, 14, 15, 18 og 21 kommer ikke til anvendelse for stillinger hvor Justisdepartementet er ansettelsesmyndighet.

Bestemmelsene i reglementets §§ 3 - 10 og §§ 12 - 15 gjelder ikke for embets -/tjenestemenn som konstitueres/ansettes for et tidsrom av inntil 6 måneder, jfr. reglementets § 11.

§ 2. Definisjoner

For Oslo politidistrikt:

Med nærmeste foresatte menes i dette reglement politimesteren for så vidt gjelder visepolitimester og leder av stabsenhet, visepolitimester for så vidt gjelder leder av driftsenhet, og leder av driftsenhet/stabsenhet for så vidt gjelder øvrige tjenestemenn.

For øvrige politidistrikter:

Med nærmeste foresatte menes i dette reglement politimester for så vidt gjelder politimesterens faste stedfortreder samt leder av driftsenhet/stabsenhet og leder av driftsenhet/stabsenhet for så vidt gjelder øvrige tjenestemenn.

DEL 2 - KUNNGJØRING

§ 3. Kunngjøring av stillinger

Ledige faste og midlertidige stillinger skal kunngjøres offentlig og besettes etter alminnelig konkurranse.

Ledige stillinger skal ved oppslag gjøres kjent internt. Fraværende embets-/tjenestemenn skal så langt som råd er, gis underretning om ledige stillinger.

Justisdepartementet besørger kunngjøring av stillinger som politimester. Øvrige stillinger besørges kunngjort av vedkommende driftsenhet/stabsenhet, evt. administrativ enhet.

Offentlig kunngjøring skjer i Norsk lysingsblad og i dagsaviser etter gjeldende bestemmelser for statsadministrasjonen og for øvrig på en slik måte at flest mulig kvalifiserte søkere melder seg.

§ 4. Kunngjøringens innhold

Kunngjøringen skal inneholde en kortfattet beskrivelse av stillingen, det aktuelle arbeidsområdet og kvalifikasjonskrav, herunder om søkeren må beherske begge målformer. Videre skal det fremgå av kunngjøringsteksten at det stilles krav om plettfri vandel og at politiattest vil bli innhentet, jfr. politilovens § 18 og forskrift om strafferegistrering av 20. desember 1974 § 12.

Det kan ikke kreves helseattest med mindre dette er begrunnet i stillingens særlige forhold.

Kunngjøringen må utformes slik at den ikke virker diskriminerende på noen grupper, jfr. arbeidsmiljølovens § 55A . Videre må kunngjøringen være i overensstemmelse med eventuell særavtale om likestillingstiltak som til enhver tid gjelder for virksomheten.

Kunngjøringen skal også inneholde opplysninger om stillingen er heltids- eller deltidsstilling, lønnsvilkår, arbeidssted, fra hvilket tidspunkt stillingen er ledig, om den er midlertidig eller fast og søknadsfristen.

Ved konstitusjon /midlertidig ansettelse angis konstitusjonens /ansettelsens varighet dersom denne er tidsbegrenset.

Kunngjøringen skal ha henvisning til hvem som kan gi nærmere opplysninger om stillingen og arbeidsmiljøet.

Kunngjøringen skal også gi uttrykk for eventuell plikt til å gjennomgå spesiell opplæring.

Søknadsfristen må ikke være kortere enn to uker fra innrykk i Norsk lysingsblad.

§ 5. Fremgangsmåten ved kunngjøring

Før kunngjøring av ledig stilling skal kunngjøringen sendes den/de tillitsvalgte med en rimelig frist til å kreve drøftinger. De tillitsvalgte kan i tillegg til å kreve drøftinger om kunngjøringens innhold også kreve drøftinger om lønnsplasseringen/de lønnsalternativ stillingen ønskes kunngjort i, jfr. Hovedtariffavtalens pkt. 2.3.8.

Ved konstitusjon/utnevnelse i embeter som politimester/visepolitimester samt ved ansettelse av politiinspektører som er tillagt funksjonen som sjef for landsdelsstab, sjef for region i POT eller som politimesterens faste stedfortreder, avgjør Justisdepartementet lønn innenfor de lønnsalternativ som fremgår av kunngjøringen.

Ved øvrige ansettelser avgjør politimesteren, eller den han /hun bemyndiger, lønn innenfor de lønnsalternativ som fremgår av kunngjøringen.

§ 6. Fornyet kunngjøring

Dersom ansettelsesmyndigheten ønsker å fravike kvalifikasjonskravene i kunngjøringen eller det er gått uforholdsmessig lang tid siden stillingen ble kunngjort, skal stillingen kunngjøres på nytt. Ansettelses-myndigheten kan også vedta ny kunngjøring dersom det ikke har meldt seg tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere eller når forholdene har endret seg vesentlig.

DEL 3. INNSTILLING

§ 7. Behandling av søknader og vurdering av søkere

Etter utløpet av søknadsfristen skal det snarest settes opp en liste over søkere ( utvidet søkerliste) som skal inneholde søkernes navn, alder, utdannelse og praksis både i offentlig og privat virksomhet, jfr. § 2 i forskrifter om partsoffentlighet i saker om tilsetting i den offentlige forvaltning, fastsatt ved kgl. resolusjon av 21. november 1980.

Videre skal det settes opp en offentlig søkerliste, jfr. lov av 19. juni 1970 om offentlighet i forvaltningen § 6 nr. 4. Listen skal inneholde navn, alder, stilling eller yrkestittel og bostedskommune og/eller arbeidskommune.

Søkerne skal underrettes om at søknaden er mottatt og den videre

saksgang. Dersom saksgangen blir forsinket, skal søkerne informeres.

Ved avgjørelsen av hvilke av søkerne som skal intervjues/innstilles, vektlegges/vurderes blant annet antatt egnethet, herunder faglige og personlige kvalifikasjoner, muntlig og skriftlig formuleringsevne, samarbeidsevne, utdannelse og relevant praksis. Dette skal vurderes kun i forhold til de krav som er satt i kunngjøringen samt til lovbestemte krav, jfr. politilovens § 18.

De søkere som etter en vurdering av søknadene synes å være best kvalifisert, bør innkalles til intervju. Ved intervjuet skal stillingens nærmeste foresatte delta. Videre har en representant for de ansatte, utpekt av organisasjonene i fellesskap , rett til å være til stede og eventuelt stille spørsmål. I tillegg kan lederen for personalstaben/annen person fra personalstaben delta. Ved ansettelse i påtalestilling har nærmeste foresatte også anledning til å anmode førstestatsadvokaten/en statsadvokat om å delta.

For stillinger der ansettelse foretas av ansettelsesrådet, skal utvidet søkerliste sendes medlemmene av rådet så snart som mulig, sammen med underretning om hvilke søker som vil bli innkalt til intervju, eventuelt at det ikke planlegges avholdt intervju. Ethvert av rådets medlemmer kan kreve at flere kvalifiserte søkere innkalles/at det skal avholdes intervju .

Ved intervju av søkere til stilling der Justisdepartementet er ansettelsesmyndighet, beslutter rådet selv hvorvidt hele eller deler av rådet skal delta på intervju, jfr. reglementets § 8, siste ledd.

Nye opplysninger av betydning som kommer frem under intervjuet med søkerne, skal nedtegnes. Det samme skal opplysninger som er innhentet fra oppgitte referanser.

En søker har rett til å be om at det ikke blir innhentet opplysninger om ham /henne hos hans /hennes nåværende eller tidligere arbeidsgiver. For så vidt gjelder personell som skal sikkerhetsklareres vises til §§ 4 og 17 i personellsikkerhetsdirektivet, fastsatt ved kgl. resolusjon av 4. november 1983.

Ansettelsesmyndigheten kan ta i betraktning søknader som er kommet inn etter søknadsfristens utløp. Slike søknader skal derfor alltid gjøres kjent for ansettelsesmyndigheten.

§ 8. Innstilling

Den nærmeste foresatte skal gi skriftlig innstilling. Er det flere kvalifiserte søkere, skal vanligvis tre søkere innstilles i den rekkefølge de bør komme i betraktning, jfr. tjenestemannslovens § 4 nr. 4. Innstillingen skal omtale alle søkere som har vært innkalt til intervju. Innstillingen skal begrunnes.

Dersom den nærmeste foresatte er medlem av ansettelsesrådet , skal han/hun likevel ikke gi egen innstilling, jfr. tjenestemannslovens § 4 nr. 3. Nærmeste foresatte skal da i stedet fremme forslag for rådet.

Forslaget skal være skriftlig og ha samme innhold som en innstilling, jfr. 1. ledd. Søkernes rettigheter etter forskrift om partsoffentlighet i saker om tilsetting i den offentlige forvaltning skal gjelde tilsvarende for forslag som for innstilling.

Innstillingen/forslaget sendes ansettelsesrådets medlemmer. Søknadene gjøres tilgjengelig for medlemmene i god tid forut for rådsmøtet og slik det er hensiktsmessig.

Ved ansettelse av hovedveiledere for politihøgskolestudentene foretas innstillingen av Politihøgskolens ansettelsesråd.

Ved ansettelser som foretas av Justisdepartementet fungerer ansettelsesrådet som innstillingsråd.

DEL 4 - ANSETTELSESMYNDIGHET

§ 9. Ansettelsesorganer

Politimestre og visepolitimestre er embetsmenn og utnevnes/konstitueres av Kongen i statsråd.

Justisdepartementet har fullmakt til å konstituere stedfortredere for politimestrene for et tidsrom av inntil 1 år.

Politimesteren gis fullmakt til å konstituere stedfortreder ved ferie, samt ved fravær av inntil 4 ukers varighet i forbindelse med kurs, tjenestereiser o.l.

Politiinspektører som er tillagt funksjonen som leder for landsdelsstab, leder for regionsentral i politiets overvåkingstjeneste eller politimesterens faste stedfortreder, ansettes av Justisdepartementet.

Øvrige tjenestemenn ansettes av et ansettelsesråd i hvert politidistrikt.

Det lokale ansettelsesrådet skal bestå av fem medlemmer; to representanter fra administrasjonen, to representanter for tjenestemennene samt politimesteren som er rådets leder. De øvrige representantene for administrasjonen er lederen for administrativ enhet /personalsjefen og en leder av en driftsenhet.

Dersom administrasjonen ikke er representert ved begge kjønn, erstattes administrasjonssjefen/personalsjefen med en kvinnelig representant, slik at rådets sammensetning blir i tråd med likestillingslovens § 21, 1. ledd.

Politimesteren oppnevner den driftsenhetsleder/kvinnelige representant som er representant for administrasjonen, samt en driftsenhetsleder/ kvinnelig representant som vararepresentant for denne, for en periode på to år om gangen.

Dersom politimesteren eller lederen for administrativ enhet vil være forhindret fra å møte, kan deres stedfortreder møte.

Tjenestemannsorganisasjonene oppnevner tjenestemannsrepresentanter/ vararepresentanter, jfr. § 10.

Justisdepartementet oppnevner setterepresentant for politimesteren dersom det er behov for dette. Politimesteren oppnevner setterepresentant for de to øvrige representantene fra administrasjonen.

Setterepresentantene bør oppnevnes fra et ansettelsesråd i et av nabodistriktene.

Når en sak skal fremmes til høyere myndighet i medhold av tjenestemannslovens § 4 nr. 5, § 5 nr. 3, § 18 nr. 2 og § 19 nr. 1, jfr. §§ 13, 14, 18 og 19 i dette reglement, skal det være et sentralt ansettelsesråd som avgjør saken.

Det sentrale ansettelsesråd skal bestå av tre medlemmer. Justisdepartementet oppnevner rådets leder og administrasjonens representant i rådet. Tjenestemannsorganisasjonene oppnevner tjenestemennenes representant, jfr. reglement for det sentrale ansettelsesråd .

§ 10. Oppnevning av tjenestemannsrepresentanter

Den tjenestemannsorganisasjon innen vedkommende tjenestemannsgruppe som enten selv eller gjennom tilslutning til en hovedsammenslutning, er forhandlingsberettiget, oppnevner representanter for tjenestemennene med vararepresentanter.

Er flere organisasjoner innen vedkommende tjenestemannsgruppe forhandlingsberettiget, oppnevner de i fellesskap representanter med vararepresentanter. Kan de ikke bli enige, skal det oppnevnes to representanter med vararepresentanter etter følgende regler:

  1. Dersom to tjenestemannsorganisasjoner hver organiserer minst 25% av de organiserte tjenestemennene (faste stillinger) i vedkommende gruppe, skal organisasjonene oppnevne hver sin representant i ansettelsesrådet. I tilfelle permisjon skal bare vikaren regnes med.
  2. Dersom flere tjenestemannsorganisasjoner har minst 25% av de organiserte tjenestemennene innen gruppen, skal de to organisasjoner som har størst medlemstall oppnevne hver sin representant i ansettelsesrådet.
  1. Primærorganisasjonene under samme hovedsammenslutning har adgang til å slå sammen medlemstallet i relasjon til reglene i a) og b).

Tjenestemannsgruppene er som følger:

  • Stillinger under lønnsplan 08.305 (unntatt stillinger som 0286 politiavdelingssjef som har funksjon som driftsenhetsleder).
  • Stillinger som 0286 politiavdelingssjef, som har funksjon som driftsenhetsleder, samt stillinger som 0326 lensmann,

1243 politistasjonssjef og 0290 politiinspektør som ikke er

tillagt påtalemyndighet.

  • Stillinger som 0288 politifullmektig, 0289 politiadjutant, 1245 politiadvokat samt 0290 politiinspektør som er tillagt krav om påtalemyndighet.
  • Øvrige stillinger.

Tjenestemannsrepresentantene må være fast ansatt i politidistriktet.

Hvis det i politidistriktet ikke er et tilstrekkelig antall tjenestemenn innen vedkommende tjenestemannsgruppe, kan imidlertid tjenestemanns- og/eller vararepresentantene oppnevnes fra et annet politidistrikt.

Tjenestemannsrepresentantene oppnevnes for to år om gangen. Oppnevningen foregår slik at funksjonstiden utløper for en av representantene hvert år. Organisasjonene tar selv initiativ til oppnevning og eventuell kontakt organisasjonene imellom

Hvis en tjenestemannsrepresentant i løpet av perioden skifter tjenestemannsgruppe, kan det foretas nyoppnevning hvis organisasjonene eller arbeidsgiveren krever det.

Dersom så vel tjenestemannsrepresentantene som vararepresentantene er forhindret fra å møte, oppnevner organisasjonene setterepresentanter. Setterepresentantene kan oppnevnes fra et tilsettingsråd i et annet politidistrikt.

DEL 5 - ANSETTELSE

§ 11. Midlertidig ansettelse

Uten kunngjøring av stillingen kan politimesteren, eventuelt den leder for drifts-/stabsenhet som han/hun bemyndiger, foreta midlertidig ansettelse for et tidsrom av inntil 6 måneder. Ansettelsesrådet skal ha underretning om slike midlertidige ansettelser. Justisdepartementet skal ha underretning om midlertidige ansettelser av politiinspektører som har funksjon som leder for landsdelsstab, leder for regionsentral i politiets overvåkingstjeneste eller politimesterens faste stedfortreder.

Dersom det er sannsynlig at vikariatet/engasjementet vil vare utover 6 måneder, skal imidlertid ansettelsesmyndigheten foreta ansettelse etter kunngjøring og konkurranse på vanlig måte.

§ 12. Forlengelse av konstitusjon/midlertidig ansettelse - Overgang fra
midlertidig til fast stilling

Embets -/tjenestemann som er konstituert/midlertidig ansatt etter offentlig kunngjøring og ordinær ansettelsesprosedyre, kan ved ledighet i stillingen/tilsvarende stilling få forlenget sin midlertidige ansettelse/ansettes fast av ansettelsesmyndigheten uten ny kunngjøring. Nærmeste foresatte skal uttale seg om tjenestemannens skikkethet for stillingen.

§ 13. Saksbehandlingen i ansettelsesrådet

Ansettelsesrådet skal fortrinnsvis behandle ansettelsessaker og andre saker i samlet møte. Skriftlig behandling kan finne sted hvor saken ikke volder tvil og saksbehandlingsreglene i tjenestemannsloven ikke er til hinder for dette.

Ved skriftlig behandling av en sak sendes saken først (via politimesteren) til den driftsenhetslederen som er representant for administrasjonen, deretter til tjenestemannsrepresentantene, så til administrasjonssjefen/ personalsjefen/den kvinnelige representanten, og til slutt til politimesteren.

Hvert medlem av rådet kan forlange at en sak som er forelagt skriftlig, blir overført til muntlig behandling i ansettelsesrådet. Oppnås ikke enstemmighet ved skriftlig behandling av en sak, skal det innkalles til møte. Innkallingen skal skje med rimelig frist.

Avgjørelsen treffes på grunnlag av flertallsvedtak, jfr. § 14. Rådet må være fulltallig for å være vedtaksført. Det er en tjenesteplikt å møte i ansettelsesrådet. Medlemmene av rådet kan således ikke hindre vedtak ved å utebli fra behandlingen uten gyldig grunn eller nekte å underskrive møteprotokoll, jfr. § 21, 2. ledd . I sistnevnte tilfelle er rådet likevel vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede.

Medlemmene av ansettelsesrådet skal ivareta interessene for enhver søker, eksterne så vel som interne. De skal aldri møte med noen form for bundet mandat, og kan ikke instrueres. Rådsmedlemmene har heller ikke anledning til å diskutere enkeltsaker med utenforstående på en måte som kan komme i konflikt med reglene om taushetsplikt, jfr. § 27.

Ved avgjørelsen av hvilken av søkerne som skal ansettes, vektlegges/vurderes blant annet antatt egnethet, herunder faglige og personlige kvalifikasjoner, muntlig og skriftlig formuleringsevne, samarbeidsevne, utdannelse og relevant praksis. Dette skal vurderes kun i forhold til de krav som er satt i kunngjøringen samt til lovbestemte krav, jfr. politilovens § 18.

Vurderer noen i ansettelsesrådet å ansette en søker som ikke er innstilt, skal rådet be innstillingsmyndigheten om en skriftlig uttalelse om vedkommende søker. Hvis innstillingsmyndigheten likevel ikke vil innstille vedkommende og noen i ansettelsesrådet fastholder sin mening, skal saken forelegges det sentrale ansettelsesråd til endelig avgjørelse. Det sentrale ansettelsesråd kan bare ansette en av dem som er innstilt eller en av dem som noen i ansettelsesrådet vil ansette, jfr. for øvrig tjenestemannslovens § 4 nr. 5.

Finner det sentrale ansettelsesråd at det hefter mangler ved

ansettelsesrådets saksbehandling kan det - i stedet for å foreta ansettelse –

sende saken tilbake til ansettelsesrådet for ny behandling.

§ 14. Anke

Er det uenighet i rådet om hvem som bør ansettes kan hvert medlem kreve at saken skal avgjøres av det sentrale ansettelsesråd, jfr. tjenestemannslovens § 5 nr. 3. Anke må erklæres eller forbehold om anke må tas i rådsmøtet. Tas det forbehold om anke, må anken eventuelt være fremsatt innen 14 dager etter rådsmøtet. Det må fremgå av protokollen hvorvidt det ankes, eventuelt hvilken frist som er satt for avgivelse av ankeerklæring.

Anken sendes leder for rådet, vedlegges protokollen og sendes med eventuell uttalelse til det sentrale ansettelsesråd for avgjørelse. Kopi av uttalelsen sendes ansettelsesrådets medlemmer.

§ 15. Ansettelse i rekkefølge

Ansettelsesrådet kan treffe vedtak om ansettelse i rekkefølge. Trekker nr. 1 seg, er nr. 2 ansatt uten ny behandling i ansettelsesrådet o.s.v. Et slikt vedtak må klart gi uttrykk for at det er et vedtak om ansettelse i rekkefølge.

§ 16. Melding om ansettelse/arbeidsavtale

Ved ansettelse gis tjenestemannen skriftlig underretning hvor han/hun orienteres om de lover, instrukser og reglementer som for tiden gjelder for tjenesten. Videre skal det inngås skriftlig arbeidsavtale i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljølovens §§ 55 B og 55 C.

I de første 6 måneder er tjenestemannen ansatt på prøve. Ansettelsesmyndigheten kan bestemme at slik prøvetid også skal gjelde, selv om tjenestemannen går direkte over fra annen statsstilling. Den ansatte skal underrettes om prøvetiden, jfr. tjenestemannslovens § 8. Skjemaet "Melding om prøvetidsreglene" må undertegnes av den som ansettes.

Ved midlertidig ansettelse skal underretningen inneholde opplysninger om forventet varighet og om hvilke oppdrag som skal utføres.

Ved underretning om ansettelse fastsettes en rimelig frist for den som er ansatt til å avgjøre om vedkommende tar stillingen.

Alle søkere underrettes når stillingen er besatt. Underretningen skal inneholde navnet på den søker som er ansatt i stillingen.

DEL 6 - OPPSIGELSE, ORDENSSTRAFF, SUSPENSJON OG

AVSKJED

§ 17. Hvem som kan treffe vedtak

Vedtak om at en tjenestemann skal sies opp, ilegges ordensstraff, gis avskjed eller suspenderes treffes av ansettelsesorganet med hjemmel i tjenestemannslovens §§ 8, 9, 10, 14, 15 og 16.

For stillinger hvor Justisdepartementet er ansettelsesmyndighet, gir ansettelsesrådet forslag til vedtak om oppsigelse, ordensstraff, suspensjon og avskjed.

Dersom saken krever særlig rask avgjørelse, kan vedtak om suspensjon eller overføring til annen tjeneste etter tjenestemannslovens § 16 også treffes av politimesteren, eventuelt leder av driftsenhet/stabsenhet, jfr. tjenestemannslovens § 17 nr. 4. Vedtaket skal straks meldes til ansettelsesrådet og til Justisdepartementet. Ansettelsesrådet eller Justisdepartementet kan omgjøre vedtaket og kan også treffe vedtak etter § 16 om vilkårene for det foreligger.

For så vidt gjelder embetsmenn vises det til bestemmelsene i tjenestemannslovens § 17 nr. 1 og 2.

§ 18. Uenighet om oppsigelse, ordensstraff eller avskjed

Hvis det i ansettelsesrådet ikke er flertall for oppsigelse, ordensstraff eller avskjed, jfr. § 17 i dette reglement, kan hvert medlem av mindretallet forlange at saken avgjøres av det sentrale ansettelsesråd. Det samme gjelder hvor et mindretall ønsker en ilagt ordensstraff skjerpet, jfr. tjenestemannslovens § 18 nr. 2.

§ 19. Klage over oppsigelse, ordensstraff, suspensjon og avskjed

Det sentrale ansettelsesråd er klageinstans for vedtak fattet av det lokale ansettelsesråd.

Justisdepartementet er klageinstans for vedtak fattet av det sentrale ansettelsesråd og som kan påklages.

Kongen i statsråd er klageinstans for vedtak fattet av Justisdepartementet.

Samtidig med underretning om vedtaket skal tjenestemannen orienteres om muligheten til å klage over vedtaket og hvordan klagen skal fremsettes, jfr. forvaltningslovens § 27. Klagefristen er 3 uker, jfr. forvaltningsloven § 29.

§ 20. Sletting av ordensstraff

Ordensstraff etter tjenestemannslovens § 14 slettes etter 5 år.

DEL 7 - ANDRE BESTEMMELSER

§ 21. Protokoll

Alle saker som behandles i ansettelsesrådet skal føres i en protokoll. Protokollen skal inneholde dato for møtet, de tilstedeværendes navn og stilling/funksjon, anførsler om at habilitetsspørsmålet er vurdert og opplysninger om vedtak med stemmegivning, herunder stemmegivningen til det enkelte rådsmedlem.

Protokollen skal underskrives av samtlige rådsmedlemmer. Hvert medlem kan kreve sin mening tatt med i protokollen.

Ansettelsesrådets skal straks sende kopi av protokollen til Justisdepartementet og det sentrale ansettelsesråd. Organisasjonene skal underrettes om hvem som er ansatt. Videre skal vedkommende statsadvokatembete underrettes om ansettelser i juriststillinger.

I disiplinærsaker skal departementet i tillegg til selve vedtaket ha underretning om grunnlaget for vedtaket, herunder eventuelt kopi av forelegg, tiltalebeslutninger og dommer, jfr. rundskriv G-11/81 av

9. januar 1981. Disiplinærsaker av mer alvorlig karakter skal innberettes til departementet allerede før spørsmålet om ordensstraff eller avskjed tas opp i ansettelsesrådet, jfr. rundskriv av 16. februar 1972.

§ 22. Beregning av tjenestetiden

For tjenestetidsberegning i relasjon til tjenestemannslovens §§ 9 og 10 legges til grunn all sammenhengende tjeneste i Politiavdelingen og Politiavdelingens ytre etater, jfr. Tilpasningsavtale til Hovedavtalens

Del 1 om medbestemmelse for Politiavdelingens ytre etater, kap. 0, pkt. 2.

§ 23. Permisjoner

Justisdepartementet har fullmakt til å innvilge politimestrene/visepolitimestrene permisjon for et tidsrom av inntil 1 år.

Politimesteren gis fullmakt til å innvilge seg permisjon etter fellesbestemmelsenes §§ 20 og 22, Arbeidsmiljølovens § 31 pkt. 2, Hovedavtalens § 34, Avtale om permisjon og økonomiske vilkår ved skoler og kurs m.v. § 13 samt for kurs/fravær av inntil 2 ukers varighet. Justisdepartementet skal ha en begrunnet underretning om slike fravær av mer enn 1 ukes varighet.

Politimesteren, eventuelt den han/hun bemyndiger, avgjør søknader om permisjon etter Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser §§ 18, 19, 20, 21 og 22, Hovedavtalen, Arbeidsmiljølovens § 46A, Avtale om permisjon og økonomiske vilkår ved skoler og kurs m.v. § 13 og andre søknader om permisjon uten lønn i inntil 1 år, jfr. Statens personalhåndbok pkt. 3.17 og 3.18.

Øvrige søknader om permisjon uten lønn avgjøres av ansettelsesrådet.

Embets- eller tjenestemann som ønsker å gjennomføre en utdannelse eller utføre et arbeid som er av betydning for hans/hennes videre faglige utvikling i statens tjeneste, bør gis tjenestefri uten lønn så langt tjenesten tillater det, jfr. Personalpolitisk handlingsplan for politi- og lensmannsetaten pkt. 6 og 10.

Permisjon for å overta annen statsstilling eller stilling utenfor statsforvaltningen, bør gis inntil 1 år. Unntaksvis kan slike permisjoner forlenges. Tjenestefri for tidsbegrenset tjenestegjøring i utdannelsesstilling kan gis i inntil 3 år.

§ 24. Utdannelsespermisjoner

Politimesteren, eventuelt den han/hun bemyndiger, gis fullmakt til å avgjøre søknader om utdannelsespermisjon med full eller delvis lønn for et tidsrom av inntil 6 måneder i henhold til gjeldende avtale om permisjon og økonomiske vilkår ved skoler og kurs m.v. §§ 3 og 4, jfr. Statens personalhåndbok pkt. 7.08. Nærmeste foresatte skal uttale seg om søknaden bør innvilges.

Justisdepartementet har fullmakt til å avgjøre søknader om utdannelsespermisjon med full eller delvis lønn av inntil ett års varighet. Politimesteren skal uttale seg om søknaden fra en tjenestemann bør innvilges.

§ 25. Uenighet om permisjon

Hvis det i ansettelsesrådet ikke er flertall for å innvilge permisjon, kan hvert medlem av mindretallet kreve at saken avgjøres av det sentrale ansettelsesråd.

§ 26. Attest

Embets-/tjenestemann som fratrer sin stilling etter oppsigelse eller som ber om det, skal få skriftlig attest fra nærmeste foresatte. Attesten skal inneholde embets -/tjenestemannens navn, fødselsdato, hvilken stilling, om arbeidsforholdets varighet og eventuelt fratrådte stillinger. Dessuten skal det gis opplysninger om hvilke arbeidsområder embets-/ tjenestemannen har hatt. For øvrig gjelder lov om arbeidervern og arbeidsmiljø § 68.

Den ansatte kan også be om tjenesteuttalelse.

§ 27. Taushetsplikt og innsynsrett

Ansettelsesrådets medlemmer plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det de i forbindelse med behandlingen i ansettelsesrådet får vite om noens personlige forhold. Det vises ellers til de generelle reglene i forvaltningslovens § 13 flg.

I en ansettelsessak har en søker rett til å gjøre seg kjent med opplysninger om seg selv, om andre søkere og om innstillingen i samsvar med bestemmelsene i forskrift av 21. november 1980 nr. 13 om partsoffentlighet i saker om tilsetting i den offentlige forvaltning. I andre sakstyper har en part adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter i henhold til forvaltningslovens §§ 18 - 21.

Almenhetens rett til dokumentinnsyn etter offentlighetsloven gjelder ikke i saker om ansettelse, jfr. lovens § 6 første ledd nr. 4. Innsyn kan likevel kreves i den offentlige søkerlisten. I søkerlisten skal også den som har bedt om fortrolig behandling av søknaden oppføres. Men det skal gis opplysninger om denne anmodningen.

§ 28. Bistand av fullmektig/muntlig forklaring

Den som er part i en sak har rett til å la seg bistå av fullmektig på ethvert trinn i saken, jfr. forvaltningslovens § 12 og tjenestemannslovens § 18

nr. 1, 2. ledd. Som fullmektig kan brukes enhver myndig person eller den tjenestemannsorganisasjon parten er medlem av. Fullmektig som ikke er advokat skal legge frem skriftlig fullmakt.

Før en tjenestemann ilegges ordensstraff, sies opp, suspenderes eller gis avskjed, skal vedkommende, i tillegg til sine rettigheter etter forvaltningsloven, gis anledning til å forklare seg muntlig for den myndighet som skal avgjøre saken, jfr. tjenestemannslovens § 18 nr. 1, 1. ledd.

§ 29. Fungering i høyere stilling/beordring/kurs

Alle embets -/tjenestemenn har en generell plikt til å fungere i høyere stilling i inntil 6 måneder, jfr. Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser §§ 6 og 12, samt § 11 i dette reglement .

Tjenestemenn under lønnsplanene 08.305 og 08.306 kan av politimesteren beordres til å

  • gjennomgå kurs ved Politihøgskolen eller annet utdannelseskurs for politijurister/driftsenhetsleder/politiutdannet personell.
  • gjøre tjeneste utenfor sitt tjenestested/distrikt i inntil 6 måneder i løpet av 1 år.

Søknader om deltagelse på kurs fra øvrige tjenestemenn avgjøres av politimesteren eller den han/hun bemyndiger.

§ 30. Ikrafttreden

Reglementet trer i kraft 1. desember 2000.

§ 31. Revisjon

Arbeids- og administrasjonsdepartementet, som har stadfestet reglementet, og hver av partene i virksomheten kan når som helst kreve at reglementet tas opp til ny revisjon. Når krav om revisjon er fremsatt, skal forhandlinger om nytt reglement starte senest innen 3 måneder.

Dette reglementet vil gjelde til nytt reglement er stadfestet.