Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2023

Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Støre til Stortinget vårsesjonen 2023, sortert etter departementene.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Pensjoner av statskassen

April

2. Prop. L

 

Endringer i folketrygdloven for å tillate at sykmelding kan gis etter e-konsultasjon

Februar

Oppfølging av etterlattereformen

Mars

Endringer i integreringsloven m.m.

Mars

4. Meld. St

 

Årsmelding 2022 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

April

Regulering av pensjoner i 2023 og pensjonisters inntektsforhold

Juni

Barne- og familiedepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Gjennomføring av moderniseringsdirektivet. Endringer i markedsføringsloven

Mars

Endringar i gravplassloven m.m. (digitalisering av gravferdsmeldinga m.m.)

Mars

Politiattest: Endringer i barneloven, barnevernsloven mv.

Mars

Finansdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2023

Mai

3. Prop. LS

 

Grunnrenteskatt på havbruk

Mars

Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen

Mai

 

3. Prop. LS

Ventes fremlagt for Stortinget

Grunnrenteskatt på havbruk

Mars

Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen

Mai

4. Meld. St

 

Statsrekneskapen 2022

April

Finansmarkedsmeldingen 2023

April

Statens pensjonsfond 2023

April

Revidert nasjonalbudsjett 2023

Mai

Forsvarsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Investeringar i Forsvaret og andre saker

Mars

Helse- og omsorgsdepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i lov om pasient- og brukerrettigheter 2. juli 1999 nr. 63 (modell for pasientforløp og ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten)

Januar

Endringer i tobakksskadeloven (e-sigaretter mv.) mv.

April

Opphevelse av eldreombudsloven

April

Endringer i pasientjournalloven

April

4. Meld. St

 

Folkehelsemeldingen

Mars

Justis- og beredskapsdepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i vaktvirksomhetsloven

Mars

Endringer i rekonstruksjonsloven (forlengelse av lovens virketid)

Mars

Endringer i arveloven mv. (ansvaret for arvelaterens forpliktelser ved privat skifte)

Mars

Endringer i straffegjennomføringsloven (forskriftshjemmel om særskilte tiltak under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom)

April

Om informasjonstilgang for granskningsutvalget for Baneheia-saken

Mai

Endringer i vaktvirksomhetsloven (forholdet til securityregelverket)

Mai

Endringer i rettshjelploven

Mai

Klima- og miljødepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Lov om endringer i forurensningsloven (endring av utslippstillatelser i samsvar med industriutslippsdirektivet og tilsyn med kommunenes internkontroll)

April

Endringer i klimaloven (klimamål for 2030)

April

Kommunal- og distriktsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Kommuneproposisjonen 2024

Mai

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Finansdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2023 mv.)

Juni

2. Prop. L

 

Endringer i Finnmarksloven

Mars

Endringer i sameloven

Mars

Lov om valg til Storting, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)

Mars

Endringer i kommuneloven mv. (arbeidsutvalg, forholdsvalg, flertallsvalg, settemedlemmer m.m.)

Mars

Endring i karanteneloven

April

Lov om Digitaliseringsdirektoratets tilgang til Folkeregisteret

April

4. Meld. St

 

Levekår i byer og byområder

Juni

Distriktspolitikken

Juni

Kultur- og likestillingsdepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Lov om omsetning av bøker (bokloven)

Mars

Endringer i Straffeloven mm. (Forbud mot konverteringsterapi) - I tillegg foreslås noen lovtekniske endringer i diskrimineringsombudsloven

April

Kunnskapsdepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Forslag til ny opplæringslov og endringer i privatskoleloven

Mars

Endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) om økt innflytelse for lokale folkevalgte og statstilskudd til skoler godkjent etter loven kap 6A

April

Endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

April

Lov om universiteter og høyskoler

Juni

4. Meld. St

 

Melding til Stortinget - Utsynsmeldingen – Kompetansbehov på kort og lang sikt

Mars

Melding om samisk språk, kultur og samfunnsliv – Kompetanse og rekruttering

April

Landbruks- og matdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Reindriftsavtalen 2023

Mai

Jordbruksoppgjøret 2023

Mai

Nærings- og fiskeridepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i lov 27. april 1990 nr. 9 om endringer for å inkludere tang og tare utkast under arbeid

April

Endringer i lov om offentlige anskaffelser (forskriftshjemler for regler for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet)

Mai

4. Meld. St

 

Meld St Noregs fiskeriavtalar for 2023 og fisket etter avtalane i 2021 og 2022

Mars

Olje- og energidepartementet

4. Meld. St

Ventes fremlagt for Stortinget

En ny og viktig havnæring – åpning av områder på  norsk kontinentalsokkel for mineralvirksomhet

April

Samferdselsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Bypakke Nedre Glomma fase 2

Februar

2. Prop. L

 

Endringer i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport og fartøy (fagkompetanse for drosjeløyvehavere og overtredelsesgebyr)

Februar

Endring av lov 19. juni 2020 nr. 95 om infrastruktur for alternativt drivstoff 

Mars

2. Prop. L

 

Endringer i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport og fartøy (fagkompetanse for drosjeløyvehavere og overtredelsesgebyr)

Februar

Endring av lov 19. juni 2020 nr. 95 om infrastruktur for alternativt drivstoff 

Mars

   

Nasjonal luftfartsstrategi

Februar

Utenriksdepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Endring i lov om utenrikstjenesten 13. februar 2015 nr. 9 (rekruttering og forflytning i utenrikstjenesten mv.)

April

4. Meld. St

 

Melding til Stortinget om nordisk samarbeid

April

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2022, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid.

Juni