Høring - Praksisopplæring i spesialisthelsetjenesten

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2003

Vår ref.: 02/05813 RVS

En interdepartemental arbeidsgruppe har utarbeidet en rapport om fremtidig organisering og finansiering av praksisopplæring i spesialisthelsetjenesten for helsefagutdanningen ved Norges høgskoler. Arbeidsgruppen besto av representanter fra Utdannings- og forskningsdepartementet og Helsedepartementet.

Siktemålet med arbeidet var å vurdere konsekvensene av dagens finansiering og organisering for gjennomføring av undervisning i spesialisthelsetjenesten. I tillegg skulle gruppen vurdere ulike modeller for finansiering og organisering av praksisopplæring som fremmer kvalitet i opplæringen og tilstrekkelig antall praksisplasser i spesialisthelsetjenesten for helsefagutdanningene tilknyttet høgskolene.

Det bes om at rapporten om praksisopplæring ses i sammenheng med utredningen om behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten, NOU 2003:1, kapittel 16 forskning og undervisning.

Høringsuttalelse sendes Helsedepartementet innen 15. mars 2003. Det oppfordres til å sende uttalelsen elektronisk til e- postadressen praksis@hd.dep.no.

Med hilsen

Heidi Langaas e.f.
avdelingsdirektør


Runi V. Sletta
rådgiver

Arbeidstakerorganisasjoner og hovedsammenslutninger

Norsk Sykepleierforbund
Den norske jordmorforening
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helse- og Sosialforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Radiografforbund
Den norske Diakonforbund
Norsk kommuneforbund
Norges Ingeniørorganisasjon, bioingeniørfaglig institutt
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

Arbeidsgiverorganisasjoner

Arbeidsgiverforeningen NAVO
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund
Leverandører av helsetjenester
Private helseinstitusjoners landsforbund

Regionale helseforetak

Røntgeninstituttenes fellesorganisasjon

Høgskoler/universitet

Statlige høgskoler (i alt 26)
Diakonhjemmets høgskole
Menighetssøsterhjemmets Høgskole
Betanien sykepleierhøgskole
Lovisenberg diakonale høgskole
Diakonissehjemmets Høgskole
Rogaland Høgskole

Andre offentlige instanser og virksomheter

Departementene AAD og SOS
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Universitets- og høgskolerådet

Til toppen