Prop. 1 LS (2010–2011)

FOR BUDSJETTÅRET 2011 Skatter og avgifter 2011

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjetterminen 2011

Fra 1. januar 2011 skal det i henhold til lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen betales CO2-avgift til statskassen etter følgende satser:

  • a) for gass 48 øre per standardkubikkmeter

  • b) for olje eller kondensat 48 øre per liter.

Til forsiden