Prop. 1 LS (2010–2011)

FOR BUDSJETTÅRET 2011 Skatter og avgifter 2011

Til innholdsfortegnelse

2 Skattestatistikk for 2008

I dette vedlegget redegjøres det for skattestatistikk for personer (forskuddspliktige) og selskap (etterskuddspliktige) for inntektsåret 2008. Statistikken inneholder tall over skattegrunnlagene og utlignede skatter samt tall for de fleste skattepliktige inntekter, inntektsfradrag og skattepliktig nettoformue.

Tabell 2.1 gir en oversikt over skatteligningen for 2008. Statistikken bygger på oppgaver fra den ordinære skatteligningen for personer og selskap. For personer omfatter inntektsskatt til staten hovedsakelig toppskatt og fellesskatt.

Utlignet formues- og inntektsskatt til kommune, fylke og stat og trygdeavgift til folketrygden utgjorde i alt 647 mrd. kroner i 2008. Av dette ble 327 mrd. kroner utlignet på personer, mens 320 mrd. kroner ble utlignet på selskap. Utlignet skatt i 2007 utgjorde 569 mrd. kroner.

Kommune- og fylkesskatten beløp seg til 121 mrd. kroner, mens statsskatten og trygdeavgiften var henholdsvis 441 og 85 mrd. kroner. Fra 2007 til 2008 var det en samlet økning i utlignet skatt på 14 pst. Kommune- og fylkesskatten økte med 3 pst., mens statsskatten økte med 18 pst. Medlemsavgiften til folketrygden økte med 9 pst. fra året før.

Skattestatistikk for personer

Alminnelig inntekt ved kommune- og fylkesskatteligningen utgjorde i alt 940 mrd. kroner for personer. Dette var en økning på 5 pst. fra året før. Sammenlignet med 2007 økte utlignede skatter for personer med 19 mrd. kroner.

Tabell 2.2 viser oversikt over skatteligningen for personer, fordelt etter fylke.

Tabell 2.3 viser gjennomsnittstall for personer fordelt fylkesvis. Alminnelig inntekt per innbygger var 195 100 kroner i 2008. Dette er en økning på 4 pst. sammenlignet med 2007. Oslo hadde høyest inntekt per innbygger med 241 300 kroner, mens inntekten var lavest i Nord-Trøndelag med 159 200 kroner.

Tabell 2.4 viser fordelingen av antall personer etter størrelse på skattepliktig nettoformue og alminnelig inntekt etter særfradrag. Av bosatte personer 17 år og eldre hadde 26 pst. alminnelig inntekt under 100 000 kroner, 26 pst. en inntekt mellom 100 000 og 200 000 kroner, 22 pst. en inntekt mellom 200 000 og 300 000 kroner, og 26 pst. hadde en inntekt på 300 000 kroner eller mer. En gruppering etter størrelsen på skattepliktig nettoformue viser at 76 pst. av personene hadde en nettoformue under 350 000 kroner, mens 6 pst. hadde en nettoformue mellom 350 000 kroner og 500 000 kroner. 18 pst. av personene ble lignet for en nettoformue på 500 000 kroner eller mer.

Tabellene 2.5-2.8 viser gjennomsnittstall for bosatte personer 17 år og eldre fra skattestatistikken for 2008. Mens tabellene 2.2 og 2.3 hovedsakelig redegjør for utlignet skatt i 2008, viser tabellene 2.5-2.8 tall for gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag for personer 17 år og eldre.

Tabell 2.5 gjengir en del hovedtall for de sosioøkonomiske gruppene lønnstakere, trygdede og pensjonister og selvstendig næringsdrivende. Tabellen viser at lønnstakere utgjør den største gruppen med vel 2 mill. personer. Trygdede og pensjonister utgjør snaut 1,1 mill. personer, mens selvstendig næringsdrivende utgjør 128 000 personer. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for lønnstakere var 452 500 kroner i 2008. Trygdede og pensjonister hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 240 000 kroner, mens tilsvarende tall for selvstendig næringsdrivende var 606 500 kroner.

For trygdede og pensjonister utgjorde kapitalinntektene om lag 10 pst. av bruttoinntekten. For lønnstakere og selvstendig næringsdrivende er andelen hhv. 5 pst. og 8 pst.

Tabell 2.5 viser også at samlet inntektsfradrag som andel av bruttoinntekt er 29 pst. for trygdede og pensjonister, 30 pst. for lønnstakere og 28 pst. for selvstendig næringsdrivende. For selvstendig næringsdrivende utgjør renteutgifter den største fradragsposten, mens minstefradraget er det største fradraget for lønnstakere og for trygdede og pensjonister.

For trygdede og pensjonister utgjør utlignet skatt i gjennomsnitt 17 pst. av bruttoinntekt. Tilsvarende for lønnstakere er 27 pst. For selvstendig næringsdrivende utgjør utlignet skatt i gjennomsnitt 32 pst. av bruttoinntekt.

Tabell 2.6 viser sammensetning av inntekter og inntektsfradrag for bosatte 17 år og eldre etter ulike inntektsnivåer. Tabellen viser at for personer med en bruttoinntekt under 100 000 kroner utgjør lønnsinntekt i gjennomsnitt 85 pst., tjenestepensjoner og trygdeytelser om lag 6 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 1 pst. av bruttoinntekten. For personer med en bruttoinntekt over 1 mill. kroner utgjør lønnsinntekt om lag 55 pst., tjenestepensjoner og trygdeytelser 2 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 18 pst. av bruttoinntekten i 2008.

Tabell 2.7 viser sammensetningen av inntekter og inntektsfradrag for personer etter størrelse på skattepliktig nettoformue. Tabellen viser at personer med høy skattepliktig nettoformue i gjennomsnitt også har relativt høy bruttoinntekt. For personer med en skattepliktig nettoformue på over 3 mill. kroner utgjør lønnsinntekter i gjennomsnitt om lag 33 pst. av bruttoinntekten i 2008. Tilsvarende utgjør tjenestepensjoner og trygdeytelser 9 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 27 pst. av bruttoinntekten.

Tabell 2.8 gjengir gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag etter alder. Tabellen viser at gjennomsnittlig bruttoinntekt øker med alderen opp til aldersgruppen 45–54 år, for så å falle for de neste aldersgruppene. Tabellen viser at for personer mellom 67 og 79 år utgjør tjenestepensjon og trygdeytelser i gjennomsnitt om lag 78 pst. av bruttoinntekten.

Skattestatistikk for selskap

Tabell 2.1 viser at skattbar inntekt ved statsskatteligningen for selskap utgjorde 298 mrd. kroner i 2008. Utlignet skatt for selskap økte med 59 mrd. kroner sammenlignet med 2007.

Samlet utlignet skatt til staten, eksklusiv selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven, utgjorde i alt 65 mrd. kroner i 2008. Av dette var 59 mrd. kroner fellesskatt og 339 mill. kroner formuesskatt. Skatt på grunnrenteinntekt var på 5,6 mrd. kroner i 2008, mens tonnasjeskatten utgjorde 28 mill. kroner samme år.

Utlignet skatt til staten framkommer etter godtgjørelsesfradrag, fradrag for naturressursskatt, kreditfradrag (fradrag for skatt betalt i utlandet), fradrag for kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekt og etter tilbakebetalt tidligere betalt skatt (tilbakeført underskudd mot beskattet overskudd de to foregående årene). Fradrag for godtgjørelse i fellesskatt utgjorde 359 mill. kroner, fradrag for naturressursskatt utgjorde 2,8 mrd. kroner, kreditfradrag utgjorde 17,1 mrd. kroner, forsknings- og utviklingsfradrag utgjorde 956 mill. kroner, mens tilbakebetalt tidligere betalt skatt utgjorde 3,2 mrd. kroner. Fra og med 2004 ble det innført skattefritak for inntekter fra aksjer og andre eierandeler for selskap. Dette førte til at godtgjørelsesfradraget falt bort, med unntak for ubenyttet godtgjørelsesfradrag fra tidligere år.

Tabell 2.9 viser selskap etter størrelsen på skattbar inntekt. Av en skattbar inntekt (positiv alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt) på 298 mrd. kroner var 93 pst. (278 mrd. kroner) opptjent av selskap med en skattbar inntekt på 1 mill. kroner eller mer (23,7 pst. av selskapene).

Tabell 2.10 viser at 77 pst. av den utlignede skatten (ekskl. sokkelselskap) ved statsskatteligningen på 65 mrd. kroner er utlignet på skattytergruppen aksjeselskap, 12 pst. på kraftselskap, 3 pst. på sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikringsselskap, 3 pst. på rederier skattlagt etter sktl. §§8-10 til 8-19, 0,5 pst. på forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag/samvirkelag, andelsmeierier og boligbyggelag, 4 pst. på utenlandske aksjeselskap/forsikringsselskap, 0,3 pst. på institusjoner/foreninger og pensjonsfond og 0,3 pst. på verdipapirfond.

Tabell 2.11 viser at statsskatten fra oljevirksomheten beløp seg til 254 mrd. kroner. Beløpet utgjør 80 pst. av selskapsskatten til staten.

Tabell 2.1 Oversikt over skatteligningen. Hele landet. 2008. Mill. kroner

I alt

Selskap1

Personer

Kommuneskatteligningen

Antall2

3 869 596

880

3 868 716

Nettoformue

1 391 007

-

1 391 007

Alminnelig inntekt

939 652

-

939 652

Særfradrag

16 408

-

16 408

Formuesskatt

7 583

-

7 583

Inntektsskatt

91 978

-

91 978

Naturressursskatt

1 317

1 317

-

Fylkesskatteligningen

Inntektsskatt

20 264

-

20 264

Naturressursskatt

240

240

-

Statsskatteligningen

Antall med felleskatt

3 584 643

99 519

3 485 124

Antall med toppskatt

932 309

-

932 309

Toppskattegrunnlag

1 226 082

-

1 226 082

Nettoinntekt3

2 392

-

2 392

Skattbar inntekt

298 109

298 109

-

Nettoformue

1 507 451

112 981

1 394 470

Nettoinntekt sokkel

335 363

335 363

-

Beregningsgrunnlag for særskatt sokkel

319 361

319 361

-

Toppskatt

17 890

-

17 890

Fellesskatt

160 460

58 750

101 710

Formuesskatt

3 663

339

3 324

Inntektsskatt sokkel (inkl. særskatt)

253 582

253 582

-

Skatt på grunnrenteinntekt for kraftanlegg

5 623

5 623

-

Tonnasjeskatt

28

28

-

Utligning til folketrygden

Beregningsgrunnlag for trygdeavgift i alt

1 221 237

-

1 221 237

Personinntekt pensjoner

210 029

-

210 029

Personinntekt annen næring

51 971

-

51 971

Personinntekt primærnæring

11 253

-

11 253

Personinntekt lønn

947 984

-

947 984

Samlet trygdeavgift

84 653

-

84 653

Utlignet skatt

I alt

647 283

319 881

327 402

Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt

I alt4

33 439

24 410

9 029

Finnmarksfradrag4

701

-

701

Fradrag for boligsparing4

512

-

512

Skattefradrag for etterbetalt pensjon5

-72

-

-72

Nedsettelse av formuesskatt6

706

-

706

Skattebegrensning7

5 622

-

5 622

Fradrag for utenlandsskatt (kreditfradrag)8

18 646

17 135

1 511

Godtgjørelsesfradrag9

405

359

46

Fradrag for naturressursskatt10

2 802

2 802

-

Forsknings- og utviklingsfradrag

959

956

3

Tilbakebetalt tidligere betalt skatt

3 158

3 158

-

1 Omfatter også utenlandske selskap på kontinentalsokkelen.

2 Antall personer og selskap med utlignet inntektsskatt og/eller formuesskatt til kommune. Omfatter også personer på Svalbard

3 Nettoinntekt er grunnlag for ordinær inntektsskatt til staten for visse grupper, hovedsakelig personer bosatt i utlandet.

4 Beløpet er belastet inntektsskatt stat.

5 Tillegg/fradrag for etterbetalt pensjon.

6 Beløpet er belastet formuesskatt stat.

7 Beløpet er belastet inntektsskatt kommune og fylke med henholdsvis 1 724 mill. kroner og 353 mill. kroner. Inntektsskatt stat med 286 mill. kroner, fellesskatt med 1 765 mill. kroner og avgift til folketrygden med 1494 mill. kroner.

8 Beløpet for personer er belastet inntektsskatt stat med 148 mill. kroner, fellesskatt med 622 mill. kroner, inntektsskatt kommune med 615 mill. kroner og fylkesskatt med 125 mill. kroner. For selskap er beløpet belastet fellesskatten.

9 Godtgjørelsesfradraget for selskap belastes i sin helhet fellesskatt. For personer er godtgjørelsesfradraget belastet inntektsskatt kommune med 22 mill. kroner, fylkesskatt med 4 mill. kroner og fellesskatt med 22 mill. kroner.

10 Beløpet er belastet fellesskatt.

Kilde:  Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2008.

Tabell 2.2 Oversikt over skatteligningen for personer, etter fylke. 2008. Mill. kroner

Hele landet1

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Kommuneskatteligningen

Antall personer

3 868 716

214 981

389 290

439 813

168 536

178 660

226 554

183 694

146 128

95 372

Nettoformue

1 391 007

60 638

173 545

292 868

45 310

50 160

78 431

62 740

39 800

28 782

Alminnelig inntekt

939 652

46 809

117 334

140 711

31 848

31 441

49 250

42 287

30 196

19 319

Særfradrag

16 408

1 047

1 563

1 677

824

739

875

855

676

397

Formuesskatt

7 583

306

965

1825

217

247

424

333

201

152

Inntektsskatt

91 978

4 415

11 936

14 387

2 943

2 939

4 800

4 062

2 870

1 835

Fylkesskatteligningen

Inntektsskatt

20 264

973

2 628

3 171

649

648

1 058

895

632

405

Statsskatteligningen

Antall personer med felleskatt

3 485 124

195 843

368 592

424 119

141 744

138 697

186 972

165 718

123 014

77 015

Antall personer med toppskatt

932 309

41 150

126 718

146 372

25 148

25 107

47 779

39 309

27 912

17 298

Beregningsgrunnlag for toppskatt

1 226 082

63 042

148 914

170 136

43 098

42 209

64 124

55 848

40 129

25 243

Nettoformue

1 394 470

60 188

180 042

299 437

43 855

45 981

76 228

62 192

37 939

27 465

Toppskatt2

17 890

628

3151

3657

328

321

849

698

441

289

Fellesskatt

101 710

4879

13363

15685

3254

3247

5305

4495

3164

2009

Formuesskatt

3 324

145

449

721

99

108

179

151

90

70

Medlemsavgift til folketrygden

84 653

4 233

10 562

12 222

2 831

2 822

4 441

3 788

2 680

1 705

Utlignet skatt

327 402

15 579

43 054

51 666

10 322

10 331

17 056

14 423

10 077

6 464

Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt

I alt

9 029

485

762

1 189

365

315

421

406

295

211

Finnmarksfradrag

701

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fradrag for boligsparing

512

19

43

82

13

15

22

18

13

10

Skattefradrag for etterbetalt pensjon

-72

-4

-9

-5

-2

-2

-4

-4

-1

-1

Nedsettelse av formuesskatt

706

12

88

310

6

4

36

22

6

5

Skattebegrensning

5 622

420

384

479

323

289

296

295

244

148

Nedsettelse for utenlandsskatt

1 511

37

253

305

24

7

69

72

33

48

Godtgjørelsesfradrag

46

2

4

17

1

1

1

3

0

0

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør- Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms Romssa

Finnmark Finnmárku

Kommuneskatteligningen

Antall personer

136 192

319 712

370 816

92 789

202 879

226 484

101 636

192 451

123 437

58 862

Nettoformue

47 066

113 616

129 073

30 976

73 339

60 693

22 798

42 198

27 756

10 788

Alminnelig inntekt

30 709

91 125

91 765

18 810

46 369

51 585

20 840

39 806

26 791

12 637

Særfradrag

607

1 186

1 441

375

878

941

488

983

581

275

Formuesskatt

251

622

702

152

385

311

106

198

134

50

Inntektsskatt

2 958

9 150

9 051

1 797

4 471

4 987

1 933

3 718

2 539

1 185

Fylkesskatteligningen

Inntektsskatt

652

2015

1994

396

985

1098

426

819

559

261

Statsskatteligningen

Antall personer med felleskatt

118 557

296 033

334 609

80 067

181 898

204 425

93 055

172 360

112 783

54 629

Antall personer med toppskatt

30 168

96 636

95 148

17 212

44 991

50 404

17 460

36 143

26 184

12 300

Beregningsgrunnlag for toppskatt

40 000

114 107

119 519

25 025

60 794

69 539

28 801

54 623

37 157

17 444

Nettoformue

46 767

115 268

130 022

30 668

73 628

61 040

22 746

42 177

27 855

10 824

Toppskatt2

493

2 286

1 783

221

721

813

218

444

236

-401

Fellesskatt

3 252

9 989

9 959

1 982

4 920

5 506

2 133

4 106

2 804

1 300

Formuesskatt

102

289

298

72

177

144

51

94

62

24

Medlemsavgift til folketrygden

2746

8069

8347

1708

4178

4787

1917

3613

2524

1172

Utlignet skatt

10 453

32 420

32 134

6 327

15 837

17 646

6 783

12 992

8 859

3 591

Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt

I alt

320

798

759

158

416

431

222

414

371

686

Finnmarksfradrag

0

0

0

0

0

0

0

0

128

569

Fradrag for boligsparing

24

71

63

13

24

33

11

20

13

6

Skattefradrag for etterbetalt pensjon

-2

-7

-12

-2

-4

-6

-4

-2

-1

0

Nedsettelse av formuesskatt

29

46

77

5

26

18

2

6

6

1

Skattebegrensning

202

367

492

130

317

345

203

373

211

104

Nedsettelse for utenlandsskatt

67

315

136

11

48

39

10

17

12

5

Godtgjørelsesfradrag

1

4

4

0

4

1

0

1

1

1

1 Omfatter også personer på Svalbard og kontinentalsokkelen.

2 Toppskatten inkluderer også ordinær inntektsskatt til staten for visse grupper, hovedsakelig personer bosatt i utlandet. Denne skatten er i likhet med de øvrige skattene i tabellen oppgitt etter at fradrag og nedsettelser i skatt er trukket fra. For Finnmark sin del framkommer et negativt tall siden fradragene overstiger skatten, hovedsakelig på grunn av Finnmarksfradraget.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2008.

Tabell 2.3 Gjennomsnittstall per innbygger, etter fylke. 2008. Kroner

Fylke

Alminnelig inntekt per innbygger

Nettoformue per innbygger

Utlignet skatt per innbygger

Hele landet

195 100

289 800

67 800

Østfold

174 100

223 600

58 000

Akershus

224 900

339 800

82 000

Oslo

241 300

519 200

89 400

Hedmark

167 400

230 600

54 200

Oppland

170 400

249 300

55 900

Buskerud

193 300

298 300

66 900

Vestfold

184 600

270 600

62 900

Telemark

179 800

228 400

60 000

Aust-Agder

178 000

255 800

59 900

Vest-Agder

181 500

277 000

62 000

Rogaland

214 100

273 300

76 800

Hordaland

194 500

275 700

68 300

Sogn og Fjordane

176 200

287 400

59 300

Møre og Romsdal

185 300

295 200

63 600

Sør-Trøndelag

179 700

211 800

61 500

Nord-Trøndelag

159 200

173 300

51 900

Nordland

169 000

178 400

55 200

Troms Romssa

172 100

178 400

56 900

Finnmark Finnmárku

173 200

149 000

49 400

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2008.

Tabell 2.4 Antall bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på skattepliktig nettoformue og alminnelig inntekt etter særfradrag. 2008

Skattepliktig nettoformue. Kroner

Alminnelig inntekt etter særfradrag. Kroner

I alt

0 eller negativ

1- 349 999

350 000-499 999

500 000-699 999

700 000-999 999

1 000 000- 2 999 999

3 000 000 og over

I alt

3 760 372

1 607 022

1 266 694

216 873

227 912

133 121

250 079

58 671

0 eller negativ

128 213

86 801

29 510

2 329

2 317

1 284

3 407

2 565

1 - 24 999

244 049

78 772

156 618

3 249

2 410

1 037

1 496

467

25 000 - 49 999

112 339

58 195

46 596

2 097

2 132

1 171

1 770

378

50 000 - 74 999

192 927

90 902

89 290

5 120

3 410

1 408

2 355

442

75 000 - 99 999

310 846

106 597

158 802

22 299

14 728

4 201

3 724

495

100 000 - 149 999

519 054

181 421

212 146

41 875

43 438

20 843

18 221

1 110

150 000 - 199 999

465 173

197 878

148 576

31 367

35 050

21 241

29 529

1 532

200 000 - 249 999

453 948

210 384

134 658

27 599

29 903

18 137

31 247

2 020

250 000 - 299 999

374 633

176 004

103 286

23 388

24 791

15 169

29 288

2 707

300 000 - 349 999

272 300

124 259

69 491

18 045

19 346

12 438

25 572

3 149

350 000 - 399 999

184 544

81 536

42 469

12 411

14 288

9 383

20 879

3 578

400 000 - 449 999

121 713

54 079

24 361

7 769

9 486

6 530

15 939

3 549

450 000 - 499 999

83 330

37 385

14 632

5 155

6 521

4 532

11 835

3 270

500 000 - 999 999

243 065

105 586

32 563

12 646

17 661

13 579

42 843

18 187

1 000 000 og over

54 238

17 223

3 696

1 524

2 431

2 168

11 974

15 222

Kilde:  Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2008.

Tabell 2.5 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter sosioøkonomisk status.1 2008. Gjennomsnitt i kroner

Lønnstakere

Pensjonister og trygdede

Selvstendig næringsdrivende

Bruttoinntekt2

452 500

240 000

606 500

Av dette:

Personinntekt lønn

417 000

32 100

42 600

Ytelser fra folketrygden

2 600

137 400

5 800

Tjenestepensjon

2 600

44 300

3 700

Næringsinntekt i alt

3 200

1 600

496 100

Kapitalinntekter

24700

23100

50200

Av dette:

Renteinntekter

8 500

15 000

20 900

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

9 300

2 800

11 100

Gevinst ved salg av verdipapirer

3 900

2 300

7 200

Inntektsfradrag

133 600

70 600

170 700

Av dette:

Minstefradrag

66 400

49 300

16 800

Netto reiseutgifter

2 500

100

500

Pensjonspremie

2 700

0

500

Foreldrefradrag

3 000

400

2 000

Fagforeningskontingent

1 600

100

400

Årets underskudd i næring

1000

500

13 600

Tidligere års underskudd

1 500

1 400

8 600

Renteutgifter

46 800

13 100

81 300

Tap ved salg av verdipapirer

4 200

4 300

17 500

Alminnelig inntekt etter særfradrag

319 700

158 500

474 200

Bruttoskatt

121 400

45 000

195 500

Fradrag i skatt

1 400

4 700

1 700

Utlignet skatt

120 000

40 300

193 700

Antall bosatte 17 år og eldre

2 072 736

1 063 062

128 347

1 I grupperingen av sosioøkonomisk status er attføring, rehabilitering og uførestønad regnet som folketrygd.

2 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2008.

Tabell 2.6 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på bruttoinntekt. 2008. Gjennomsnitt i kroner

Bruttoinntekt

I alt

0-99 999

100 000-199 999

200 000-299 999

300 000-399 999

400 000-499 999

500 000-749 999

750 000-999 999

1 mill. og over

Bruttoinntekt1

345 300

35 500

153 000

250 800

348 500

444 400

594 400

852 800

1 734 300

Av dette:

Personinntekt lønn

245 900

30 300

59 100

140 400

275 200

377 600

492 400

669 600

952 300

Ytelser fra folketrygden

40 500

1 600

77 600

72 600

33 800

18 500

14 500

12 200

14 600

Tjenestepensjon

14 100

700

7 100

21 500

18 200

14 400

15 200

17 000

27 100

Næringsinntekt i alt

19 400

1 100

3 400

6 900

10 600

19 100

41 500

81 100

226 300

Kapitalinntekter

23 300

2 300

5 500

8 900

10 000

13 600

28 000

66 000

461 900

Av dette:

Renteinntekter

10 200

1 900

4 800

7 500

7 900

9 700

15 800

27 300

87 700

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

6 700

100

200

400

600

1 300

5 500

20 900

204 600

Gevinst ved salg av verdipapirer

3 300

100

100

200

400

700

2 100

6 900

104 400

Inntektsfradrag

103 600

28 200

55 200

87 000

112 600

134 100

162 600

201 700

339 400

Av dette:

Minstefradrag

53 800

17 800

43 400

60 600

64 000

64 200

63 100

62 000

60 200

Netto reiseutgifter

1 400

100

200

700

1 800

2 600

3 400

3 400

2 800

Pensjonspremie

1 600

100

200

1 000

2 300

3 000

2 900

2 700

2 000

Foreldrefradrag

1 900

300

800

1 700

2 400

2 500

2 900

3 600

3 500

Fagforeningskontingent

900

0

100

700

1 500

1 700

1 500

1 300

1 000

Årets underskudd i næring

1 200

700

400

700

800

1 200

2 000

3 000

9 900

Tidligere års underskudd

1 700

500

500

500

600

900

2 500

4 600

31 400

Renteutgifter

33 100

4 300

8 000

18 000

34 500

50 500

69 700

92 800

138 500

Tap ved salg av verdipapirer

4 400

4 100

400

1 000

1 600

2 700

6 700

17 500

70 500

Alminnelig inntekt etter særfradrag

241 100

15 700

89 400

157 400

233 700

309 800

434 000

657 700

1 447 800

Bruttoskatt

87 500

3 200

22 400

48 600

79 400

111 300

170 300

277 600

626 400

Fradrag i skatt

2 300

300

5 300

2 300

1 000

700

900

2 100

14 500

Utlignet skatt

85 200

2 900

17 100

46 300

78 400

110 600

169 400

275 500

611 900

Antall bosatte 17 år og eldre

3 760 372

444 946

691 356

746 696

756 580

498 214

415 625

114 910

92 045

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2008.

Tabell 2.7 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på skattepliktig nettoformue. 2008. Gjennomsnitt i kroner

Skattepliktig nettoformue

I alt

0 eller negativ

1-349 999

350 000-499 999

500 000-749 999

750 000-999 999

1000 000-2 999 999

3 000 000 og over

Bruttoinntekt1

345 300

369 400

238 700

324 800

350 500

386 900

500 700

1 286 100

Av dette:

Personinntekt lønn

245 900

314 600

172 800

204 500

200 200

203 900

233 400

422 600

Ytelser fra folketrygden

40 500

18 200

41 500

68 900

79 800

86 300

87 200

64 200

Tjenestepensjon

14 100

5 700

10 500

22 000

29 400

36 800

45 400

45 900

Næringsinntekt i alt

19 400

20 500

8 100

14 600

18 300

24 600

47 900

123 800

Kapitalinntekter

23 300

8 700

5 000

13 500

21 100

32 800

80 900

593 300

Av dette:

Renteinntekter

10 200

3 100

3 200

8 800

13 700

21 300

45 000

175 700

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

6 700

2 400

700

1 900

3 000

5 000

17 200

242 600

Gevinst ved salg av verdipapirer

3 300

1 100

400

1 100

1 800

2 800

9 500

109 600

Inntektsfradrag

103 600

136 600

64 900

76 900

78 000

81 700

103 600

284 900

Av dette:

Minstefradrag

53 800

56 700

49 100

55 300

55 300

55 400

55 100

56 000

Netto reiseutgifter

1 400

2 100

900

1 000

1 000

1 000

1 000

900

Pensjonspremie

1 600

1 800

1 300

1 700

1 500

1 400

1 300

900

Foreldrefradrag

1 900

2 500

1 600

1 700

1 100

900

800

1 400

Fagforenings- kontingent

900

1 100

800

1 000

900

800

700

500

Årets underskudd i næring

1 200

1 200

400

700

900

1 400

2 500

13 500

Tidligere års underskudd

1 700

1 300

300

400

600

800

2 400

51 100

Renteutgifter

33 100

63 100

7 500

10 300

10 600

11 400

15 800

59 300

Tap ved salg av verdipapirer

4 400

3 300

800

2 000

2 500

3 900

16 000

81 800

Alminnelig inntekt etter særfradrag

241 100

235 000

169 100

241 100

265 300

298 300

399 700

1 065 700

Bruttoskatt

87 500

88 500

54 900

80 500

89 900

103 800

148 200

485 900

Fradrag i skatt

2 300

1 800

2 400

2 600

2 000

1 400

1 300

15 700

Utlignet skatt

85 200

86 700

52 400

77 900

87 900

102 300

146 900

470 200

Antall bosatte 17 år og eldre

3 760 372

1 607 022

1 266 694

216 873

227 912

133 121

250 079

58 671

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2008.

Tabell 2.8 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. 2008. Gjennomsnitt i kroner

Alder

I alt

17-24

25-34

35-44

45-54

55-66

67-79

80-

Bruttoinntekt1

345 300

127 500

329 200

428 200

456 900

400 600

279 500

225 800

Av dette:

Personinntekt lønn

245 900

119 100

299 600

368 300

367 800

254 000

19 400

700

Ytelser fra folketrygden

40 500

2 400

4 400

7 600

15 700

45 900

169 300

158 200

Tjenestepensjon

14 100

500

700

1 500

3 500

31 100

50 000

37 800

Næringsinntekt i alt

19 400

2 100

14 400

27 700

33 900

27 900

5 800

1 100

Kapitalinntekter

23 300

3 100

8 900

20 300

32 500

38 600

33 000

27 000

Av dette:

Renteinntekter

10 200

2 200

3 900

6 400

10 300

16 600

20 000

20 600

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

6 700

500

2 500

8 100

12 500

10 300

4 900

2 600

Gevinst ved salg av verdi- papirer

3 300

200

1 200

3 300

5 300

5 600

3 800

1 600

Inntektsfradrag

103 600

47 900

115 200

135 600

130 400

109 000

71 200

53 300

Av dette:

Minstefradrag

53 800

38 000

57 200

59 700

59 400

56 100

49 400

44 800

Netto reiseutgifter

1 400

700

1 900

2 300

2 100

1 300

100

0

Pensjonspremie

1 600

300

1 600

2 200

2 600

2 100

100

0

Foreldrefradrag

1 900

200

4 000

5 200

800

0

0

0

Fagforeningskontingent

900

200

1 000

1 300

1 500

1 200

100

0

Årets underskudd i næring

1 200

100

800

1 500

1 800

1 800

800

400

Tidligere års underskudd

1 700

100

400

1 300

3 600

2 400

2 700

400

Renteutgifter

33 100

6 700

43 400

53 500

46 200

30 100

11 900

4 600

Tap ved salg av verdipapirer

4 400

200

1 600

4 100

7 000

8 900

4 400

1 900

Alminnelig inntekt etter særfradrag

241 100

79 800

215 000

294 900

330 400

293 700

196 000

156 600

Bruttoskatt

87 500

25 000

78 900

112 700

127 000

107 500

58 400

43 500

Fradrag i skatt

2 300

900

1 400

1 400

2 000

2 800

4 000

6 300

Utlignet skatt

85 200

24 100

77 500

111 200

125 000

104 700

54 400

37 200

Antall bosatte 17 år og eldre

3 760 372

487 286

622 425

721 675

643 388

668 984

396 983

219 631

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2008.

Tabell 2.9 Selskap etter skattbar inntekt.1 Inntektsskatt2 på skattbar inntekt ved statsskatteligningen. Eksklusiv sokkelselskap.3 2008

Skattbar inntekt

Selskap

Skattbar inntekt

Inntektsskatt

Kroner

Antall

Prosent

Mill. kr.

Prosent

Mill. kr.

Prosent

I alt

99 519

100

298 109

100

83 161

100

1 - 4 999

5 344

5

8

0

2

0

5 000 - 9 999

2 086

2

15

0

4

0

10 000 - 19 999

3 309

3

49

0

14

0

20 000 - 49 999

7 970

8

271

0

76

0

50 000 - 99 999

10 123

10

730

0

205

0

100 000 - 199 999

13 021

13

1 881

1

526

1

200 000 - 499 999

19 996

20

6 593

2

1 845

2

500 000 - 999 999

14 124

14

10 068

3

2 818

3

1 000 000 - 1 999 999

10 608

11

14 902

5

4 170

5

2 000 000 - 4 999 999

7 698

8

23 745

8

6 647

8

5 000 000 og over

5 240

5

239 847

80

66 854

80

1 Skattbar inntekt omfatter positiv alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt.

2 Omfatter utlignet inntektsskatt på alminnelig inntekt og utlignet inntektsskatt på korreksjonsinntekt før godtgjørelsesfradrag, kreditfradrag, fradrag for naturressursskatt, forsknings- og utviklingsfradrag og tilbakebetalt tidligere betalt skatt er trukket fra.

3 Selskaper skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2008.

Tabell 2.10 Selskap. Ansettelser og skatter ved statsskatteligningen etter skattytergruppe,1 eksklusiv sokkelselskap.2 2008. Mill. kroner

Skatter og fradrag

Antall selskap i skatteposisjon3

Nettoformue

Skattbar inntekt4

Formuesskatt

Inntektsskatt 5

Tonnasjeskatt

Grunnrente-skatt

Fradrag i skatt 6

Sum skatt til staten

I alt

101 919

112 981

298 109

339

83 161

28

5 623

24 410

64 740

Aksjeselskap7

96 272

1 335

254 007

4

71 122

-

-

21 258

49 868

Rederier skattelagt etter skatteloven §§8-10 til 8-19

427

-

6 483

-

1 815

28

-

64

1 779

Selskap hjemmehørende på Svalbard

110

115

2585

0

414

-

-

2

412

Verdipapirfond

84

-

796

-

223

-

-

54

169

Sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikrings-selskap

129

63 292

5 950

190

1 666

-

-

96

1 759

Forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag, andelsmeierier og boligbyggelag

989

30 807

1 029

92

288

-

-

31

349

Kraftforetak

272

1 096

17 858

3

5 000

-

5 623

2 812

7 815

Institusjoner, foreninger og pensjonsfond

1 023

13 656

518

41

145

-

-

14

172

Utenlandske aksjeselskap og forsikringsselskap

2 613

2680

8 883

8

2 487

-

-

78

2 418

1 Skattytergruppe refererer til skatteregel som selskapene skattlegges etter.

2 Selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.

3 Selskap som har fått beregnet skatt av inntekt og/eller formue, eller som har fradrag i skatt.

4 Omfatter positiv alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt.

5 Inneholder også utlignet inntektsskatt på korreksjonsinntekt.

6 Godtgjørelsesfradrag (359 mill. kroner), fradrag for naturressursskatt (2 802 mill. kroner), kreditfradrag (1 735 mill. kroner), forsknings- og utviklingsfradrag (956 mill. kroner) og tilbakebetalt tidligere betalt skatt (3 158 mill. kroner).

7 Omfatter aksjeselskap, allmennaksjeselskap, forretningsbanker og forsikringsselskap registrert i Norge.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2008.

Tabell 2.11 Selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsloven. Ansettelser og skatter. 2008. Mill. kroner

Antall

I alt

Oljeutvinnings- og rørlednings-selskap

Utenlandske selskap

Netto inntekt sokkel

167

335 363

333 593

1 770

Skatt inntekt sokkel

167

93 902

93 406

496

Særskatteinntekt

25

319 361

319 361

-

Særskatt sokkel

25

159 680

159 680

-

Sum skatt sokkel

167

253 582

253 086

496

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2008.

Til forsiden