Prop. 1 LS (2010–2011)

FOR BUDSJETTÅRET 2011 Skatter og avgifter 2011

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om

 • lov om endring i lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering

 • lov om endringer i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

 • lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

 • lov om endring i lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret

 • lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard

 • lov om endringer i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v.

 • lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om endring i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

 • lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

 • lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)

 • lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

 • lov om endringer i lov 25. juni 2010 nr. 41 om endringar i lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

og

 • stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2011 (Stortingets skattevedtak)

 • stortingsvedtak om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2011

 • stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2011

 • stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjetterminen 2011

 • stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2011

 • stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2011

 • stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2011

 • stortingsvedtak om toll for budsjetterminen 2011

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til

 • lov om endring i lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering

 • lov om endringer i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

 • lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

 • lov om endring i lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret

 • lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard

 • lov om endringer i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v.

 • lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om endring i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

 • lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

 • lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)

 • lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

 • lov om endringer i lov 25. juni 2010 nr. 41 om endringar i lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

og

 • stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2011 (Stortingets skattevedtak)

 • stortingsvedtak om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2011

 • stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2011

 • stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjetterminen 2011

 • stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2011

 • stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2011

 • stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2011

 • stortingsvedtak om toll for budsjetterminen 2011

i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden