Prop. 1 S (2012–2013)

FOR BUDSJETTÅRET 2013 — Utgiftskapitler: 900–960, 2421, 2426, 2429 og 2460 Inntektskapitler: 3900–3961, 5325, 5326, 5329, 5460, 5574, 5613, 5614, 5625, 5629 og 5656

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Nærings- og handelsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2012–2013) statsbudsjettet for budsjettåret 2013 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 900–960, 2421, 2426, 2429 og 2460, 3900–3961, 5325, 5326, 5329, 5460, 5574, 5613, 5614, 5625, 5629 og 5656

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Administrasjon

900

Nærings- og handelsdepartementet

01

Driftsutgifter

198 344 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

44 845 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

20 500 000

72

Tilskudd til beredskapsordninger

3 550 000

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap

12 400 000

75

Tilskudd til særskilte prosjekter

20 000 000

299 639 000

Sum administrasjon

299 639 000

Infrastruktur og rammebetingelser

901

Styret for det industrielle rettsvern

01

Driftsutgifter

235 400 000

235 400 000

902

Justervesenet

01

Driftsutgifter

114 100 000

21

Spesielle driftsutgifter

2 300 000

116 400 000

903

Norsk akkreditering

01

Driftsutgifter

35 500 000

35 500 000

904

Brønnøysundregistrene

01

Driftsutgifter

314 800 000

22

Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres

258 500 000

573 300 000

905

Norges geologiske undersøkelse

01

Driftsutgifter

184 800 000

21

Spesielle driftsutgifter

73 800 000

258 600 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

01

Driftsutgifter

19 700 000

30

Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres

10 700 000

30 400 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning

1 600 000 000

1 600 000 000

910

Sjøfartsdirektoratet

01

Driftsutgifter

358 150 000

358 150 000

913

Standardisering

70

Tilskudd

28 000 000

28 000 000

914

Klagenemnda for industrielle rettigheter

01

Driftsutgifter

4 500 000

4 500 000

Sum infrastruktur og rammebetingelser

3 240 250 000

Forskning, innovasjon og internasjonalisering

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd

1 413 900 000

1 413 900 000

922

Romvirksomhet

50

Norsk Romsenter

53 300 000

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

146 400 000

71

Internasjonal romvirksomhet

306 900 000

72

Nasjonale følgemidler, kan overføres

35 400 000

73

EUs romprogrammer

195 700 000

74

Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres

13 500 000

751 200 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

70

Tilskudd

100 000 000

100 000 000

929

Norsk Designråd

70

Tilskudd

38 000 000

38 000 000

934

Internasjonaliseringstiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

13 000 000

73

Støtte ved kapitalvareeksport

359 000 000

372 000 000

937

Svalbard Reiseliv AS

71

Tilskudd

2 100 000

2 100 000

Sum forskning, innovasjon og internasjonalisering

2 677 200 000

Statlig eierskap

950

Forvaltning av statlig eierskap

21

Spesielle driftsutgifter

25 700 000

25 700 000

953

Kings Bay AS

70

Tilskudd

27 500 000

27 500 000

960

Raufoss ASA

71

Refusjon for miljøtiltak

8 200 000

8 200 000

Sum statlig eierskap

61 400 000

Statsbankene

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon - prosjekter, fond

233 200 000

70

Bedriftsutvikling og administrasjon

338 500 000

71

Reiseliv, nettverks- og kompetanseprogrammer, kan overføres

401 200 000

72

Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres

285 000 000

73

Tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft, kan overføres

5 200 000

76

Miljøteknologi, kan overføres

260 300 000

78

Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond

4 000 000

90

Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning

42 550 000 000

44 077 400 000

2426

SIVA SF

70

Tilskudd

48 000 000

90

Lån, overslagsbevilgning

140 000 000

95

Egenkapital

250 000 000

438 000 000

2429

Eksportkreditt Norge AS

70

Tilskudd

110 000 000

90

Utlån til eksportfinansieringsordning

28 500 000 000

28 610 000 000

Sum statsbankene

73 125 400 000

Statens forretningsdrift

2460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, refusjon av driftsutgifter fra risikoavsetningsfond

-130 000 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

130 000 000

Sum statens forretningsdrift

Sum departementets utgifter

79 403 889 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Ordinære inntekter

3900

Nærings- og handelsdepartementet

02

Ymse inntekter

145 000

145 000

3901

Styret for det industrielle rettsvern

05

Inntekt av informasjonstjenester

7 000 000

07

Inntekter knyttet til NPI

5 000 000

08

Gebyrer immaterielle rettigheter

44 500 000

56 500 000

3902

Justervesenet

01

Gebyrinntekter

65 100 000

03

Inntekter fra salg av tjenester

12 000 000

04

Oppdragsinntekter

2 300 000

79 400 000

3903

Norsk akkreditering

01

Gebyrinntekter og andre inntekter

28 400 000

28 400 000

3904

Brønnøysundregistrene

01

Gebyrinntekter

468 000 000

02

Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter

30 000 000

03

Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen

55 000 000

553 000 000

3905

Norges geologiske undersøkelse

01

Oppdragsinntekter

29 400 000

02

Tilskudd til samfinansieringsprosjekter

44 400 000

73 800 000

3906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

01

Leie av bergrettigheter og eiendommer

200 000

02

Behandlingsgebyrer

500 000

700 000

3910

Sjøfartsdirektoratet

01

Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR

144 000 000

02

Maritime personellsertifikater

12 000 000

03

Diverse inntekter

5 000 000

04

Gebyrer for skip i NIS

41 000 000

05

Overtredelsesgebyrer og tvangsmulkt

5 800 000

207 800 000

3914

Klagenemnda for industrielle rettigheter

01

Gebyrer

500 000

500 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap

96

Salg av aksjer

25 000 000

25 000 000

3961

Selskaper under NHDs forvaltning

70

Garantiprovisjon, Statkraft SF

2 112 000

71

Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA

9 000 000

11 112 000

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

5 000 000

70

Låneprovisjoner

55 900 000

90

Avdrag på utestående fordringer

42 400 000 000

91

Tilbakeført kapital, såkornfond

10 000 000

42 470 900 000

5326

SIVA SF

70

Låne- og garantiprovisjoner

6 600 000

90

Avdrag på utestående fordringer

220 000 000

226 600 000

5329

Eksportkreditt Norge AS

70

Gebyrer m.m.

25 000 000

90

Avdrag

3 300 000 000

3 325 000 000

5460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

71

Tilbakeføring fra Gammel alminnelig ordning

10 700 000

72

Tilbakeføring fra Gammel særordning for utviklingsland

600 000

91

Avdrag på lån til byggelånsgarantiordningen

100 000

11 400 000

Sum ordinære inntekter

47 070 257 000

Skatter og avgifter

5574

Sektoravgifter under Nærings- og handelsdepartementet

71

Avgifter immaterielle rettigheter

145 000 000

145 000 000

Sum skatter og avgifter

145 000 000

Renter og utbytte m.v.

5613

Renter fra SIVA SF

80

Renter

29 600 000

29 600 000

5614

Renter fra Garanti-instituttet for eksportkreditt

80

Renter

100 000

100 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

380 000 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordingen

5 000 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

18 000 000

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

500 000

403 500 000

5629

Renter fra Eksportkreditt Norge AS

80

Renter

1 020 000 000

1 020 000 000

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte

13 622 853 000

13 622 853 000

Sum renter og utbytte m.v.

15 076 053 000

Sum departementets inntekter

62 291 310 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 900 postene 01 og 21

kap. 3900 post 02

kap. 901 post 01

kap. 3901 postene 05, 07 og 08

kap. 902 post 01

kap. 3902 postene 01 og 03

kap. 902 post 21

kap. 3902 post 04

kap. 903 post 01

kap. 3903 post 01

kap. 904 post 01

kap. 3904 post 02

kap. 904 post 22

kap. 3904 post 03

kap. 905 post 21

kap. 3905 postene 01 og 02

kap. 910 post 01

kap. 3910 post 03

III

Utbetaling under garantiordninger (trekkfullmakter)

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan foreta utbetalinger til Garanti-instituttet for eksportkreditt uten bevilgning i den utstrekning behovet for utbetalinger under byggelånsgarantiordningen overstiger innestående likvide midler tilknyttet ordningen, men slik at saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen ikke overstiger 600 mill. kroner. Utbetalinger på trekkfullmakten posteres under kap. 2460 Garanti-instituttet for eksportkreditt, post 91 Utbetaling iflg. trekkfullmakt – byggelånsgarantiordning.

IV

Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan:

 1. overskride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 21 Spesielle driftsutgifter, til dekning av meglerhonorarer og utgifter til faglig bistand ved salg av statlige aksjeposter, samt andre endringer som kan få betydning for eierstrukturen i selskapene.

 2. overskride bevilgningen under kap. 960 Raufoss ASA, post 71 Refusjon for miljøtiltak, innenfor gitt garantiramme på 124 mill. kroner.

 3. overskride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 96 Aksjer, for å opprettholde statens eierandel gjennom deltakelse i egenkapitalutvidelser i henholdsvis Yara International ASA og Kongsberg Gruppen ASA. Fullmakten er begrenset til emisjoner på inntil 10 prosent av aksjekapitalen og hvor verdien av statens andel av emisjonen ikke overstiger 3 mrd. kroner.

 4. overskride bevilgningen under kap. 2429 Eksportkreditt Norge AS, post 90 Utlån, til utbetaling av lån under den statlige eksportfinansieringsordningen, men slik at utlån i 2013 ikke overstiger 60 mrd. kroner.

V

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan:

 1. utgifts-/inntektsføre ut-/innbetalinger knyttet til garantiansvar overfor Eksportfinans ASA uten bevilgning, under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 70 Utbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, og kap. 3950 Forvaltning av statlig eierskap, post 87 Innbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, innenfor gitt garantiramme på 750 mill. kroner.

 2. utgiftsføre kjøp av aksjer i Norsk Hydro ASA uten bevilgning under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 96 Aksjer. Fullmakten gjelder for kjøp som gir staten en eierandel på opp til 39,9 prosent.

 3. utgiftsføre/inntektsføre uten bevilgning valutakursgevinst og valutakurstap i eksportfinansieringsordningen under kap. 2429 Eksportkreditt Norge AS, post 89 Agio og kap. 5329 Eksportkreditt Norge AS, post 89 Disagio.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

VI

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan:

 1. gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd

37,5 mill. kroner

2421

Innovasjon Norge

72

Forsknings- og utviklingskontrakter

100,0 mill. kroner

 1. gi tilsagn om tilskudd på 27,11 mill. euro i tillegg til eksisterende bevilgning for å delta i de frivillige programmene til Den europeiske romorganisasjonen ESA. Samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar skal likevel ikke overstige 49,08 mill. euro.

VII

Fullmakt til å inngå forpliktelser utover gitt bevilgning i forbindelse med kjøp av utredninger og lignende

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan inngå forpliktelser for inntil 7,5 mill. kroner til utredninger og lignende ut over bevilgning under kap. 900 Nærings- og handelsdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter.

VIII

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan gi:

 1. Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier for inntil 40 mill. kroner for lån til realinvesteringer og driftskapital, men slik at total ramme for nytt og gammelt ansvar ikke overstiger 178 mill. kroner.

 2. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 135 000 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utlandet innenfor Alminnelig garantiordning og inkludert Gammel alminnelig ordning. Garantivirksomheten skal finne sted innenfor de rammer som «Arrangement on Officially Supported Export Credits» setter. Alminnelig garantiordning skal drives i balanse på lang sikt. Nærings- og handelsdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

 3. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 3 150 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utviklingsland, men likevel slik at rammen ikke overskrider sju ganger det til enhver tid innestående beløp på ordningens grunnfond. Garantivirksomheten skal finne sted innenfor de rammer som «Arrangement on Officially Supported Export Credits» setter. Virksomheten skal drives i balanse på lang sikt, gitt bevilgninger til grunnfondet. Nærings- og handelsdepartementet kan i samråd med Utenriksdepartementet gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

 4. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 5 000 mill. kroner ved byggelån innenfor skipsbyggingsindustrien. Ordningen skal drives i balanse på lang sikt. Nærings- og handelsdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

 5. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme på 20 000 mill. kroner ved etablering av langsiktige kraftkontrakter i kraftintensiv industri. Nærings- og handelsdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

IX

Dekning av forsikringstilfeller

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan:

 1. gi tilsagn til Institutt for energiteknikk og Statsbygg om dekning av forsikringsansvar for inntil 80 000 000 euro overfor tredjeperson for instituttets og Statsbyggs ansvar etter lov av 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet, kapittel III.

 2. inngå avtaler om forsikringsansvar under beredskapsordningen for statlig varekrigsforsikring innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 2 000 mill. kroner.

X

Utlånsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan:

 1. gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye landsdekkende innovasjonslån innenfor en ramme på 500 mill. kroner.

 2. gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye lån under lavrisikolåneordningen innenfor en ramme på 2 500 mill. kroner.

 3. gi Eksportkreditt Norge AS fullmakt til å gi tilsagn om lån i tråd med selskapets og eksportfinansieringsordningens formål uten en øvre ramme.

XI

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til miljøtiltak

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for inntil 190 mill. kroner til gjennomføring av pålagte miljøtiltak på Løkken.

Andre fullmakter

XII

Fullmakt om såkornfond opprettet mellom 1997 og 2000

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til, ved overveiende sannsynlighet for konkurs i et av såkornfondene opprettet mellom 1997 og 2000, å:

 1. konvertere hele eller deler av statens ansvarlig lån til egenkapital.

 2. nedskrive deler av statens ansvarlige lån.

 3. godkjenne salg av et såkornfond.

 4. godkjenne endringer i et fonds administrative lokalisering.

XIII

Fullmakter vedrørende Norsk Romsenter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan gi Norsk Romsenter fullmakt til å:

 1. selge andeler i selskaper hvor institusjonen forvalter eierandeler, og kjøpe andeler i nye selskaper.

 2. benytte utbytte fra selskaper hvor institusjonen forvalter eierandeler og inntekter fra salg av andeler i slike selskaper til romrelatert virksomhet, herunder kjøp av andeler i nye selskaper.

XIV

Fullmakt til å bortfeste

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan bortfeste hjemfalte gruveeiendommer til museale formål vederlagsfritt.

XV

Endring i statlige eierposter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan:

 1. selge aksjene i SAS AB i forbindelse med en industriell løsning.

 2. selge aksjene i Secora AS eller fusjonere selskapet med en industriell aktør.

 3. redusere eierskapet i Entra Eiendom AS ned mot 33,4 prosent i forbindelse med et nedsalg og/eller børsnotering av selskapet.

 4. redusere eierskapet i Cermaq ASA ned mot 34 prosent gjennom utvanning som del av en industriell løsning.