Prop. 1 S (2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014
Utgiftskapitler: 500–587, 2412 Inntektskapitler: 3500–3587, 5312, 5615–5616

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: H-2298 N Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2013–2014) Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2014 Grønt hefte

Følg proposisjonen på Stortinget