Prop. 101 S (2011–2012)

Finansiering og utbygging av E16 på strekningen Fønhus – Bagn i Sør-Aurdal kommune i Oppland

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Samferdselsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag om finansiering og utbygging av E16 på strekningen Fønhus – Bagn i Sør-Aurdal kommune. Dette er første etappe av den planlagte utbyggingen av E16 mellom Fønhus og Bjørgo i Sør- og Nord-Aurdal kommuner.

På grunn av plansituasjonen legges det opp til en etappevis utbygging, der strekningen Fønhus – Bagn bygges ut som første etappe.

Finansieringen av prosjektet Fønhus – Bagn er basert på statlige midler og bompenger. Prosjektet omfatter i hovedsak utbedring av eksisterende veg inkludert rassikring. E16 er den riksvegen mellom Øst- og Vestlandet som har best regularitet i vinterhalvåret. Vegen er sjelden stengt på grunn av dårlig vær. Selv når de øvrige vegene mellom Øst- og Vestlandet må stenges, vil E16 over Filefjell som oftest kunne holdes åpen. Opprusting av selve fjellovergangen pågår for fullt, noe som vil styrke regulariteten ytterligere. I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 er det lagt til grunn at utbyggingen av E16 på strekningen Øye – Borlaug vil finansieres over en egen post i statsbudsjettet, post 36 E16 over Filefjell.

I St.meld. nr. 16 (2008-2009) og Statens vegvesens handlingsprogram 2010-2013 (2019) er det lagt til grunn statlige midler til å starte utbyggingen av E16 på strekningen Fønhus – Bagn – Bjørgo, inkl. rassikring ved Bergsund, i første fireårsperiode. Prioriteringen er betinget av tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av utbyggingen.

Samferdselsdepartementet legger opp til at anleggsarbeidene på strekningen Fønhus – Bagn kan starte annet halvår 2012 med ferdigstillelse ved årsskiftet 2014/2015.