Prop. 107 L (2012–2013)

Endringer i legemiddelloven (utvidet forbud mot dopingmidler m.m.)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Helse- og omsorgsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i legemiddelloven (utvidet forbud mot dopingmidler m.m.).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i legemiddelloven (utvidet forbud mot dopingmidler m.m.) i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden