Prop. 114 S (2011–2012)

Samtykke til at Norges Bank inngår en avtale med Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille nye lånemidler til disposisjon for IMFs generelle låneordninger

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

I proposisjonen bes det om Stortingets samtykke til at Norges Bank inngår en avtale med Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille nye lånemidler til disposisjon for IMFs generelle låneordninger. Rammen for låneadgangen er 6 mrd. SDR1. Basert på valutakursen 10. mai 2012 tilsvarer dette om lag 54 mrd. kroner.

Det er betydelig usikkerhet om den videre utviklingen i internasjonal økonomi. I denne situasjonen er det særlig viktig at IMF har nok ressurser til å kunne møte medlemslandenes behov for kriselån. Utlånskapasiteten har det siste året vært vurdert som akseptabel, men utilstrekkelig dersom flere store land samtidig skulle trenge IMF-lån. I lys av dette har det siden i fjor høst pågått en diskusjon internasjonalt om å styrke utlånskapasiteten til IMF.

9. desember 2011 ble eurolandene enige om å stille inntil 150 mrd. euro til disposisjon for IMF gjennom bilaterale lån. Videre henstilte landene om parallelle bidrag fra det internasjonale samfunn. EU-land utenfor euroområdet, herunder Danmark og Sverige, ga samtidig signaler om at de ville følge opp med nasjonale bidrag. Etter drøftinger med Norges Bank sendte finansministeren 21. desember 2011 et brev til IMFs administrerende direktør med tilbud om et bilateralt lån fra Norge til IMF på inntil 6 mrd. SDR, med forbehold om Stortingets samtykke. Fra norsk side ble det forutsatt at lånet skulle være en del av en større internasjonal innsats for å styrke IMFs utlånskapasitet.

IMFs internasjonale monetære og finansielle komité (IMFC), som består av finansministre og sentralbanksjefer fra medlemslandene, kom 21. april i år til enighet om å styrke utlånskapasiteten gjennom nye bilaterale lån. IMFs administrasjon har så langt fått inn løfter om bilaterale lån på over 430 mrd. amerikanske dollar fordelt på mer enn 30 land. Lånene skal gå til å styrke IMFs generelle utlånsressurser, som er tilgjengelig for alle medlemsland.

Finansdepartementets vurdering er at forutsetningen om at det norske lånet skal være del av en større internasjonal innsats er oppfylt. Norske myndigheter er nå i dialog med IMF om å ferdigstille en konkret låneavtale. På bakgrunn av dette tilrår Finansdepartementet at Stortinget samtykker til at Norges Bank inngår en avtale med Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille nye lånemidler på inntil 6 mrd. SDR til disposisjon for IMFs generelle låneordninger.

For nærmere omtale av IMFs virksomhet vises det til kapittel 4 i Revidert nasjonalbudsjett 2012.

Fotnoter

1.

IMFs spesielle trekkrettigheter (Special Drawing Rights). Verdien er et vektet gjennomsnitt av amerikanske dollar, euro, britiske pund og japanske yen. En SDR var 10. mai 2012 lik 1,538 USD eller 8,969 NOK.