Prop. 16 L (2009-2010)

Endringer i arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, ­diskrimineringsombudsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (Homofile og kvinner i trossamfunn m.m.)

Til innholdsfortegnelse

1 Innholdet i proposisjonen

Regjeringen legger med dette fram forslag om endringer i arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, diskrimineringsombudsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Forslaget ble satt fram for Odelstinget i forrige sesjon som Ot.prp. nr. 79 (2008-2009). Forslaget ble imidlertid ikke behandlet.

Etter overgangsregel til endringer i Stortingets forretningsorden § 33, vedtatt 10. juni 2009, bortfaller proposisjoner som ikke er blitt ferdig behandlet av Odelsting og Lagting i valgperioden 2005-2009 ved utgangen av valgperioden. Lovproposisjonen framsettes derfor på nytt.

I denne proposisjonen er inntatt et likelydende lovutkast som i Ot.prp. nr. 79 (2008-2009). For så vidt gjelder lovmotivene, vises det til nevnte proposisjon. Departementet ser imidlertid behov for en presisering: Diskriminering på grunn av graviditet, fødsel eller benyttelse av permisjonsrettigheter forbeholdt det ene kjønn, er direkte diskriminering etter gjeldende § 3 andre ledd nr. 2. Uttrykket «forbeholdt det ene kjønn» er i Ot.prp. nr. 79 (2008-2009) punkt 8.3.4 foreslått erstattet med «forbeholdt mor eller far». Dette er kun ment som en lovteknisk endring som skal videreføre gjeldende regler om et sterkt vern mot graviditetsdiskriminering. Med dette siktes det til mødres rett til permisjon under svangerskapet etter arbeidsmiljøloven § 12-2 og fødselspermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-4. Det samme gjelder andre forhold som utelukkende gjelder kvinner, som omplassering under graviditeten på grunn av farlig arbeidsmiljø, ammefri mv. Det sterke vernet gjelder på samme måte fedres omsorgspermisjon etter § 12-3 og ved benyttelse av fedrekvoten under foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-5 første ledd. Uttrykket «mor eller far» omfatter også foreldres benyttelse av disse rettighetene ved stebarnsadopsjon etter adopsjonsloven og medmorskap etter barneloven.

Departementet fremmer samtidig forslag til en endring i diskrimineringsombudsloven § 1 andre ledd nr. 4. Lovforslaget er en rettelse av feil i en henvisning som ble inntatt ved lovendring av 20. juni 2008 i forbindelse med vedtak om diskriminerings- og tilgjengelighetslov, jf. Ot.prp. nr. 44 (2007-2008) om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Det korrekte er at er reglene i § 13-9 om virkninger av brudd på diskrimineringsforbudet skal være unntatt fra Likestillings- og diskrimineringsombudets (ombudets) og Likestillings- og diskrimineringsnemndas (nemndas) håndheving, og ikke arbeidsmiljøloven § 13-8 om delt bevisbyrde.

Til forsiden