Prop. 33 S (2010–2011)

Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Forsvarsdepartementet

Til innhaldsliste

Tilråing

Forsvarsdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar i statsbudsjettet for 2010 under Forsvarsdepartementet.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget vert bede om å gjere vedtak om endringar i statsbudsjettet for 2010 under Forsvarsdepartementet i samsvar med eit framlagt forslag.