Prop. 33 S (2010–2011)

Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Forsvarsdepartementet

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endringar i statsbudsjettet for 2010 under Forsvarsdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2010 vert det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap

Post

Føremål

Kroner

1700

Forsvarsdepartementet

73

Forsking og utvikling, kan overførast, vert redusert med

700 000

frå kr. 15 794 000 til kr. 15 094 000

1710

Forsvarsbygg og nye bygg og anlegg

47

Nye bygg og anlegg, kan overførast, vert redusert med

9 800 000

frå kr. 1 585 630 000 til kr. 1 575 830 000

1719

Fellesutgifter og tilskott til føretak under Forsvarsdepartementet

01

Driftsutgifter, vert redusert med

5 789 000

frå kr. 342 179 000 til kr. 336 390 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overførast, vert redusert med

14 500 000

frå kr. 16 500 000 til kr. 2 000 000

1720

Felles leiings- og kommandoapparat

01

Driftsutgifter, vert redusert med

88 623 000

frå kr. 2 565 479 000 til kr. 2 476 856 000

1723

Nasjonalt tryggingsorgan

01

Driftsutgifter, vert redusert med

400 000

frå kr. 116 960 000 til kr. 116 560 000

1725

Fellesinstitusjonar og -utgifter under Forsvarsstaben

01

Driftsutgifter, vert auka med

130 720 000

frå kr. 1 919 274 000 til kr. 2 049 994 000

1731

Hæren

01

Driftsutgifter, vert auka med

49 032 000

frå kr. 5 050 742 000 til kr. 5 099 774 000

1732

Sjøforsvaret

01

Driftsutgifter, vert auka med

27 248 000

frå kr. 3 184 447 000 til kr. 3 211 695 000

1733

Luftforsvaret

01

Driftsutgifter, vert auka med

84 386 000

frå kr. 3 802 310 000 til kr. 3 886 696 000

1734

Heimevernet

01

Driftsutgifter, vert redusert med

521 000

frå kr. 1 028 725 000 til kr. 1 028 204 000

1735

Etterretningstenesta

21

Spesielle driftsutgifter, vert auka med

999 000

frå kr. 928 275 000 til kr. 929 274 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

01

Driftsutgifter, vert auka med

226 816 000

frå kr. 2 810 236 000 til kr. 3 037 052 000

1760

Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg

01

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 1760, post 45, vert auka med

116 384 000

frå kr. 866 582 000 til kr. 982 966 000

44

Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, nasjonalfinansiert del, kan overførast, vert redusert med

27 000 000

frå kr. 80 000 000 til kr. 53 000 000

48

Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, fellesfinansiert del, kan overførast, vert redusert med

83 000 000

frå kr. 209 000 000 til kr. 126 000 000

75

Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, Noregs tilskott til NATOs investeringsprogram for tryggleik, kan overførast, kan nyttast under kap. 1760, post 44, vert auka med

50 000 000

frå kr. 90 000 000 til kr. 140 000 000

1790

Kystvakta

01

Driftsutgifter, vert redusert med

17 508 000

frå kr. 957 520 000 til kr. 940 012 000

1791

Redningshelikoptertenesta

01

Driftsutgifter, vert redusert med

3 737 000

frå kr. 478 697 000 til kr. 474 960 000

1792

Norske styrkar i utlandet

01

Driftsutgifter, vert auka med

44 674 000

frå kr. 1 531 594 000 til kr. 1 576 268 000

(ny)

47

Nye bygg og anlegg, kan overførast, vert løyvd med

9 800 000

1795

Kulturelle og allmennyttige føremål

01

Driftsutgifter, vert auka med

23 908 000

frå kr. 258 339 000 til kr. 282 247 000

72

Overføring til andre, vert auka med

239 000

frå kr. 1 766 000 til kr. 2 005 000

Inntekter:

Kap

Post

Føremål

Kroner

4720

Felles leiings- og kommandoapparat

01

Driftsinntekter, vert auka med

41 003 000

frå kr. 67 698 000 til kr. 108 701 000

4723

Nasjonalt tryggingsorgan

01

Driftsinntekter, vert auka med

400 000

frå kr 2 523 000 til kr. 2 923 000

4725

Fellesinstitusjonar og -inntekter under Forsvarsstaben

01

Driftsinntekter, vert auka med

5 128 000

frå kr. 41 446 000 til kr. 46 574 000

4731

Hæren

01

Driftsinntekter, vert auka med

13 001 000

frå kr. 32 551 000 til kr. 45 552 000

4732

Sjøforsvaret

01

Driftsinntekter, vert auka med

5 593 000

frå kr. 31 925 000 til kr. 37 518 000

4733

Luftforsvaret

01

Driftsinntekter, vert auka med

58 719 000

frå kr. 114 634 000 til kr. 173 353 000

4734

Heimevernet

01

Driftsinntekter, vert auka med

2 545 000

frå kr. 3 488 000 til kr. 6 033 000

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

01

Driftsinntekter, vert auka med

246 545 000

frå kr. 141 104 000 til kr. 387 649 000

4760

Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg

(ny)

01

Driftsinntekter, vert løyvd med

2 088 000

(ny)

45

Store nyskaffingar, vert løyvd med

50 300 000

48

Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, fellesfinansiert del, vert redusert med

60 000 000

frå kr. 209 000 000 til kr. 149 000 000

4791

Redningshelikoptertenesta

01

Driftsinntekter, vert auka med

2 423 000

frå kr. 434 997 000 til kr. 437 420 000

4792

Norske styrkar i utlandet

01

Driftsinntekter, vert auka med

32 883 000

frå kr. 10 177 000 til kr. 43 060 000

4795

Kulturelle og allmennyttige føremål

01

Driftsinntekter, vert auka med

12 000 000

frå kr. 2 369 000 til kr. 14 369 000

II

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Forsvarsdepartementet i 2010 kan gjere bestillingar utover dei gjevne løyvingane. Den samla ramma for nye bestillingar og gammalt ansvar skal ikkje overstige følgjande beløp:

Kap.

Post

Samla ramme

1720

Felles leiings- og kommandoapparat

01

Driftsinntekter, vert løyvd med

60 000 000

1725

Fellesinstitusjonar og -inntekter under Forsvarsstaben

01

Driftsinntekter, vert redusert med

60 000 000

frå kr. 80 000 000 til kr. 20 000 000