Prop. 4 L (2009-2010)

Ny vergemålslov

Til innholdsfortegnelse

1 Innholdet i proposisjonen

Regjeringen legger i denne proposisjonen frem et forslag om ny vergemålslov. Forslaget svarer til forslaget i Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) Om lov om vergemål som ble fremmet for Odelstinget i forrige sesjon. Forslaget i Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) ble ikke behandlet i den sesjonen.

Etter overgangsreglene til endringene i Stortingets forretningsorden § 33, i kraft 1. oktober 2009, faller kongelige proposisjoner til Odelstinget som ikke er blitt ferdigbehandlet av Odelstinget og Lagtinget i valgperioden 2005-2009, bort ved utgangen av valgperioden. Regjeringen må derfor fremme forslaget på nytt i denne valgperioden. I proposisjonen her er det tatt inn et likelydende lovforslag som i Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) Om lov om vergemål. For lovforarbeidene vises det til den proposisjonen.

Til forsiden