Prop. 61 S (2011–2012)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 121/2011 av 21. oktober 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/50/EF av 21. mai 2008 om luftkvaliteten og renere luft for Europa (luftkvalitetsdirektivet)

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

EØS-komiteen vedtok 21. oktober 2011 (vedtak 121/2011) å endre vedlegg XX (Miljø) til EØS-avtalen til å omfatte europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 50/2008 av 21. mai 2008 om luftkvalitet og renere luft for Europa. Direktivet er en oppfølging av forslag til tematisk strategi for luftforurensning, og er en del av "Clean Air for Europe" (CAFE-programmet).

Det nye direktivet slår sammen rammedirektivet for luftkvalitet 96/62/EF og datterdirektivene 1999/30/EF, 2000/69/EF, 2002/3/EC, samt rådsbeslutning 97/101/EF (jf. EØS-komitébeslutning nr. 76/1998, nr.138/2001, nr. 97/2001, nr. 175/2002, og nr. 97/1998). Disse regulerer stoffene svoveldioksid (SO2), nitrogenoksid (NO), nitrogendioksid (NO2), partikler (PM10 og PM2,5), bly, benzen, karbonmonoksid (CO) og bakkenær ozon samt bestemmelser om utveksling av informasjon. Hjemmelen for direktivet er EF-traktatens artikkel 175.

I og med at beslutningen vil medføre økonomiske forpliktelser i fremtidige år, er Stortingets samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nødvendig i samsvar med Grunnloven § 26 annet ledd.

Beslutningen i EØS-komiteen og direktiv 2008/50/EF i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.