Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 64 L (2012–2013)

Endringer i vassdragsreguleringsloven, forurensningsloven, genteknologiloven og vannressursloven

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Miljøverndepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i vassdragsreguleringsloven, forurensningsloven, genteknologiloven og vannressursloven.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i vassdragsreguleringsloven, forurensningsloven, genteknologiloven og vannressursloven i samsvar med et vedlagt forslag.

Til toppen
Til dokumentets forside