Prop. 88 L (2010–2011)

Endringer i friluftsloven og straffeloven

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Miljøverndepartementet foreslår i denne proposisjonen lovendringer med bakgrunn i St.meld. nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv – Ein veg til høgare livskvalitet (friluftsmeldingen), med sikte på å styrke allemannsretten.

Regjeringen legger med dette frem lov om forslag til endringer i lov om friluftslivet av 28. juni 1957 nr. 16 (friluftsloven). I kapittel 1.2 redegjøres det for bakgrunnen for proposisjonen og for høringen. I kapittel 2 til 7 redegjøres det for forslagene til lovendringer. Kapittelinndelingen i proposisjonen følger den samme inndeling som i friluftsloven.

Lovproposisjonen inneholder endringsforslag vedrørende allmennhetens ferdsel m.v. Dette gjelder forslaget til endring i § 1a om hva som forstås som innmark og utmark, hvor skogplantefelt gjøres om fra innmark til utmark, forslaget om ny § 3 a som medfører at allmennheten kan ferdes på veg og sti i innmark som leder til utmark og innføring av bestemmelse om høstingsretten i § 5. Også forbudet i § 9 mot å telte nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte omhandles i dette kapitlet. Departementets opprinnelige forslag om lovendring er modifisert til oppretting av en forskriftshjemmel for å kunne tillate telting nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte i kystnære områder. Dette behandles i kapittel 2.

Lovproposisjonen inneholder endringsforslag om å utvide forbudet mot å vanskeliggjøre lovlig ferdsel ved stengsel eller på annen måte, til også å omfatte vanskeliggjøring av lovlig opphold, bading og høsting. Her behandles også forslaget til endringer i § 19 om forholdet til andre lover. Dette behandles i kapittel 3.

Lovproposisjonen inneholder endringsforslag knyttet til friluftsorganenes arbeidsoppgaver og forholdet til forvaltningsloven. Dette behandles i kapittel 4.

Lovproposisjonen inneholder endringsforslag om å overføre kompetansen til å foreta tiltak og inngrepsløyve for å lette ferdsel i utmark. Dette behandles i kapittel 5.

Lovproposisjonen inneholder endringsforslag om å innføre tvangsmulkt dersom ikke stengsler og forbudsskilt til hinder for lovlig ferdsel, bading, opphold og høsting fjernes. Dette behandles i kapittel 6.

Lovproposisjonen inneholder endringsforslag om tilpasning av annen lovgivning. I proposisjonens foreslås det å oppheve straffeloven av 1902 § 399 og § 400 og friluftsloven ny § 10 a i straffeloven av 2005 § 412 nr. 50 fordi de avløses av friluftsloven ny § 5 om å høste av naturens goder. Dette behandles i kapittel 7.

I proposisjonens omtales økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene. Dette behandles i kapittel 8.

Lovproposisjonen inneholder spesielle merknader til lovteksten og ny lovtekst. Dette behandles i kapittel 9 og i kapittel 10.

1.1 Bakgrunn

Med unntak av en del endringer av organisatorisk-administrativ karakter har friluftsloven i hovedsak substansielt bestått uendret siden den ble vedtatt i 1957. I 1996 fikk friluftsloven en formålsparagraf som lyder: ”Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre almenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.”

I St.meld. nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv – ein veg til høgare livskvalitet (friluftsmeldingen), som ble lagt fram av regjeringen Stoltenberg I, ble det foreslått en del endringer i loven.

Forslag til endringer i friluftsloven har som formål å styrke allemannsretten slik at det blir lettere for befolkningen å få tilgang til og oppleve naturen og benytte seg av den retten de allerede har.

1.2 Høringen, høringsuttalelser og hovedinntrykket fra høringen

Det foreslås mindre endringer i friluftsloven med bakgrunn i fylkeskommunens oppgaver etter forvaltningsreformen, jf. Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) om forvaltningsreformen. Denne lovproposisjonen fremmes på bakgrunn av høringen som hadde frist 3. juli 2009.

Dagens forbud mot ferdsel i skogplantefelt foreslås opphevet. Det ble i høringen foreslått at allmennheten skal få ferdselsrett med hest, sykkel, kjelke eller liknende på veg eller sti i innmark som fører til utmark. Departementet tar sikte på gjennom forskrift med hjemmel i friluftsloven å utdype lovens eksisterende varsomhetsregler.

Allmennhetens høstingsrett foreslås hjemlet direkte i friluftsloven, hvilket innebærer at straffeloven § 399 og § 400 oppheves.

Det foreslås at dagens forbud mot å vanskeliggjøre lovlig ferdsel ved stengsel, skilt eller på annen måte, utvides til også å omfatte vanskeliggjøring av lovlig opphold, bading og høsting.

Det ble i høringen foreslått å oppheve forbudet mot å telte nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte, men departementets opprinnelige forslag om lovendring modifiseres til oppretting av forskriftshjemmel for å kunne tillate telting nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte i kystnære områder.

Bestemmelsene om rett til inngrepsløyve foreslås utvidet, slik at kommunen selv får hjemmel til å gjennomføre enkle tiltak for å lette ferdsel i utmark. Da det har vist seg uforholdsmessig tidkrevende for kommunene å få fjernet ulovlige stengsler, foreslås også at kommunen eller departementet kan ilegge tvangsmulkt dersom ikke stengsler eller skilt til hinder for lovlig ferdsel, bading, opphold eller høsting fjernes etter pålegg fra friluftslivsorganene.

I tillegg foreslås enkelte språklige endringer, samt at feil i lovens paragrafhenvisninger rettes.

Forslaget til endringer i friluftsloven ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Direktoratet for naturforvaltning

 • Fiskeridirektoratet

 • Riksantikvaren

 • Statens Kartverk

 • Statens Landbruksforvaltning

 • Statens forurensningstilsyn (nå Klima- og forurensningsdirektoratet)

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Vegdirektoratet

 • Sametinget

 • Statens helsetilsyn

 • Sivilombudsmannen

 • Fylkesmennene

 • Fylkeskommunene

 • Kommunene

 • Reindriftsforvaltningen

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Barneombudet

 • 4H Norge

 • Bergen og Omland Friluftsråd

 • Bergvesenet

 • Dalane Friluftsråd

 • Den Norske Advokatforening

 • Den Norske Turistforening

 • Det frivillige skyttervesen

 • Det Kgl. Selskap for Norges Vel

 • Det norske Skogselskap

 • Dovrefjellrådet

 • Felleskampanjen for jordas miljø og utvikling

 • Forbundet KYSTEN

 • Forum for utvikling og miljø

 • Foreningen våre rovdyr

 • Fortidsminneforeningen

 • FOR-UT, Stiftelse for naturlig friluftsliv v/Espen Seierstad

 • Fremtiden i våre hender

 • Friluftslivets fellesorganisasjon

 • Friluftsrådenes Landsforbund

 • Friluftsrådet Sør

 • Friluftsrådet Region Mandal

 • Friluftsrådet Vest

 • Friluftsrådet for Ålesund og Omland

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Greenpeace Norge

 • Innovasjon Norge

 • Ishavskysten Friluftsråd

 • Jæren friluftsråd

 • KFUK-KFUM-speiderne

 • Komiteen for natur og miljøvern

 • Kongelig Norsk Båtforbund

 • Kulturvernets fellesorganisasjon (KORG)

 • Lister Friluftsråd, Nordberg Fort

 • Midt-Agder Friluftsråd

 • Midt-Troms Friluftsråd

 • Miljøstiftelsen Bellona

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Natur og Ungdom

 • Naturviterne

 • Nordmøre og Romsdal Friluftsråd

 • Norges Bondelag

 • Norges Bonde- og Småbrukarlag

 • Norges Fiskarlag

 • Norges Folkesportforbund

 • Norges Fjellstyresamband

 • Norges Fjelloppsynsmennsforening

 • Norges Geologiske Undersøkelser

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Hundekjøringsforbund

 • Norges Hytteforbund

 • Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

 • Norges Jeger- og Fiskerforbund

 • Norges Kystfiskarlag

 • Norges Klatreforbund

 • Norges Miljøvernforbund

 • Norges Naturvernforbund

 • Norges Orienteringsforbund

 • Norges Padleforbund

 • Norges Rytterforbund

 • Norges Røde Kors Hjelpekorps

 • Norges Råfisklag

 • Norges Skogeierforbund

 • Norges Seilforbund

 • Norges Skiforbund

 • Norges Skogbruksforening

 • Norges Snøscooterforbund

 • Norges Speiderforbund

 • Norges Vassdrags- og Energidirektorat

 • Norges Vannskiforbund

 • Norges Velforbund

 • Norsk Almenningsforbund

 • Norsk Biologiforening

 • Norsk Bergindustriforening

 • Norsk Botanisk Forening

 • Norsk Campingbilforening

 • Norsk Caravan Club

 • Norsk Fiskerihøgskole

 • Norsk Forening mot Støy

 • Norsk Geologisk forening

 • Norsk Industri

 • Norsk Kennelklubb

 • Norsk Kulturminnefond

 • Norsk Kulturråd

 • Norsk Luftsportsforbund

 • Norsk Naturforvalterforening

 • Norske Reindriftssamers Landsforbund

 • Norske Samers Riksforbund

 • NORSKOG

 • NSB

 • Ofoten Friluftsråd

 • Oslo og Omland Friluftsråd

 • Oslofjordens Friluftsråd

 • Polarsirkelen Friluftsråd

 • NHO Reiseliv

 • Ryfylke Friluftsråd

 • Samenes Landsforbund

 • Samenes Naturressursutvalg – Goahetegearret

 • SABIMA

 • Salten Friluftsråd

 • Scooterbrukernes Forening

 • Senter for utvikling og miljø

 • Skiforeningen

 • Norsk institutt for skog og landskap

 • Statkraft

 • Statnett SF

 • Statskog SF

 • Syklistenes Landsforening

 • Telenor ASA

 • Transportbedriftenes Landsforening

 • Trondheimsregionens Friluftsråd

 • Utmarkskommunenes sammenslutning

 • Vesterålen Friluftsråd

 • Villreinnemnda for Hardangervidda

 • Villreinrådet i Norge

 • ØKOKRIM

Fra følgende instanser har departementet mottatt svar om at de ikke har merknader til eller ikke finner grunn til å avgi høringsuttalelse til departementets forslag:

 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 • Finansdepartementet

 • Fiskeri- og kystdepartementet

 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og politidepartementet

 • Kulturdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Fiskeridirektoratet

 • Norges Vassdrags- og Energidirektorat

 • Riksantikvaren

 • Statens kartverk

 • Øvre Eiker kommune

 • Halsa kommune

 • Midtre Namdal Region

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Reindriftsforvaltningen

 • Norsk Almennings Forbund

Departementet har mottatt uttalelse med kommentar til departementets forslag fra følgende instanser:

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Arbeidsdepartementet

 • Sametinget

 • Helsedirektoratet

 • Statens landbruksforvaltning

 • Direktoratet for naturforvaltning

 • Fylkesmannen i Aust-Agder

 • Fylkesmannen i Finnmark

 • Fylkesmannen i Hedmark

 • Fylkesmannen i Hordaland

 • Fylkesmannen i Nordland

 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

 • Fylkesmannen i Oppland

 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 • Fylkesmannen i Telemark

 • Fylkesmannen i Vest-Agder

 • Fylkesmannen i Vestfold

 • Akershus fylkeskommune

 • Hordaland fylkeskommune

 • Nordland fylkeskommune

 • Sør-Trøndelag fylkeskommune

 • Troms fylkeskommune

 • Østfold fylkeskommune

 • Balsfjord kommune

 • Bærum kommune

 • Enebakk kommune

 • Frogn kommune

 • Grong kommune

 • Hamar kommune

 • Hobøl kommune

 • Kristiansand kommune

 • Larvik kommune

 • Mandal kommune

 • Marker kommune

 • Oslo kommune

 • Porsgrunn kommune

 • Re kommune

 • Rennebu kommune

 • Saltdal kommune

 • Sarpsborg kommune

 • Sirdal kommune

 • Skjåk kommune

 • Sør-Varanger kommune

 • Trondheim kommune

 • Tønsberg kommune

 • Valle kommune

 • Vågan kommune

 • Østre Toten kommune

 • Barneombudet

 • Finnmarkseiendommen

 • Statsskog SF

 • Den Norske Turistforening

 • Forum for natur og friluftsliv – Nord-Trøndelag

 • Friluftslivets fellesorganisasjon

 • Friluftsrådenes landsforbund

 • Friluftsrådet Vest

 • Grunneigernes Frittstående Organisasjon

 • Huseiernes Landsforbund

 • Ishavskystens Friluftsråd

 • Mossemarka Grunneierlag

 • Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag

 • Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag

 • NHO Reiseliv

 • Nordlisvegen i Hurdal

 • Norges Bondelag

 • Norges Hytteforbund

 • Norges Jeger- og Fiskeforbund

 • Norges Orienteringsforbund

 • Norges Padleforbund

 • Norges Rytterforbund

 • Norges Skogeierforbund

 • Norges Velforbund

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Norsk hestesenter

 • NORSKOG

 • Oslofjordens friluftsråd

 • Oslo og Omland friluftsråd

 • Salten Friluftsråd

 • Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget

 • Statsnett SF

 • Syklistenes landsforbund

I tillegg har departementet mottatt høringsuttalelser fra privatpersoner.

Innholdet i høringsuttalelsene er referert eller gjengitt i tilknytning til de enkelte paragrafer i proposisjonen hvor de er relevante. Hovedinntrykket fra høringsrunden er at det støttes opp om de langt fleste endringsforlagene. Noen av forslagene er imidlertid møtt med noe skepsis. Forslaget om å oppheve forbudet i § 9 annet ledd mot å telte nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte har møtt mye motstand. Også forslaget om å fjerne ”skogplantefelt” fra oppregningen under innmark i § 1 a første ledd har blitt møtt med skepsis, det samme gjelder forslaget om å tillate ferdsel på veg eller sti i innmark som fører til utmark med hest, sykkel kjelke eller liknende.

En del høringsinstanser har påpekt behov for endringer i friluftsloven utover det departementet har foreslått. Spesielt er det pekt på behov for å gi grunneier rett til å kreve at besøkende opplyser om sin identitet, reglene om bålbrenning, naturvern på grunnlag av friluftsliv, etiske regler for ferdsel og opphold i utmark, regler for ferdsel i sjøen, bruk av fritids- og idrettsanlegg utenom egensesong, tilsyn og internkontroll og å gi enkeltpersoner rett etter § 20. Dette går utover rammen for de endringer som foreslås nå.

Til dokumentets forside