Prop. 94 S (2012–2013)

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Storbritannia, undertegnet i London 14. mars 2013

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I London den 14. mars 2013 ble det undertegnet en avtale til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekter og gevinster. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 8. februar 2013. Norges ambassadør til Storbritannia, Kim Traavik, undertegnet avtalen på vegne av Norge, og Exchequer Secretary to the Treasury, David Gauke MP, undertegnet på vegne av Storbritannia.

Den gjeldende skatteavtalen mellom Norge og Storbritannia er fra 2000. Siden den gang er OECDs mønsteravtale endret på flere viktige punkter. Fra norsk side var det ønskelig å oppdatere skatteavtalen mellom Norge og Storbritannia i tråd med disse endringene. Etter anmodning fra norske myndigheter ble det derfor i 2011 innledet forhandlinger i Oslo om inngåelse av en ny dobbeltbeskatningsavtale mellom Norge og Storbritannia. Ved avslutningen av den andre forhandlingsrunden ble et utkast til avtale parafert i mars 2012. Den norske delegasjonen ble ledet av ekspedisjonssjef Stig Sollund.

Den nye avtalen bygger i stor grad på den gjeldende skatteavtalen. Mange av bestemmelsene i dagens avtale er derfor beholdt helt eller delvis uendret. Avtalen følger i store trekk det mønsterutkastet som er utarbeidet av OECD. I likhet med dagens avtale inneholder den nye avtalen enkelte avvik fra dette mønsteret, og det utvider på visse områder kildestatens beskatningsadgang.

Avtalen skal inngås på norsk og engelsk.