Prop. 95 L (2012–2013)

Endringer i bioteknologiloven (straffebestemmelsen og assistert befruktning til personer med seksuelt overførbare sykdommer)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i bioteknologiloven1 som åpner opp for assistert befruktning av smittevernhensyn til fertile par med seksuelt overførbare sykdommer, og endringer i lovens straffebestemmelse.

I kapittel 2 redegjøres det for bakgrunnen for lovforslaget, herunder evaluering av bioteknologiloven og utredningen NOU 2012: 17 Om kjærlighet og kjøletårn – Strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer.

Kapittel 3 inneholder forslag til endringer i bioteknologilovens kapittel om assistert befruktning. Departementet foreslår en endring i § 2-3 for å åpne opp for at personer med seksuelt overførbare sykdommer kan få tilbud om assistert befruktning selv om de ikke er befruktningsudyktige.

Kapittel 4 omhandler forslag til endring i bioteknologilovens straffebestemmelse. Departementet foreslår at det presiseres direkte i lovbestemmelsen at privatpersoner som søker eller benytter behandlingstilbud, egg- og sæddonorer og forskningsdeltakere ikke er omfattet av straffansvaret.

I kapittel 5 gjøres det rede for de økonomiske og administrative konsekvensene av lovforslagene.

Kapittel 6 inneholder spesielle merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget.

Fotnoter

1.

Lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven).