Prop. 1 S HOD (2016–2017)

FOR BUDSJETTÅRET 2017 — Utgiftskapitler: 700–783 og 2711–2790 Inntektskapitler: 3701–3750, 5572 og 5631

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Helse- og omsorgsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2016–2017) Statsbudsjettet for budsjettåret 2017 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 700–783 og 2711–2790, 3701–3750, 5572 og 5631

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Helse- og omsorgsdepartementet mv.

700

Helse- og omsorgsdepartementet

01

Driftsutgifter

235 887 000

235 887 000

701

Direktoratet for e-helse

01

Driftsutgifter

209 759 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

354 891 000

70

Norsk Helsenett SF

112 610 000

71

Medisinske kvalitetsregistre

38 671 000

715 931 000

702

Beredskap

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

24 669 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

3 820 000

28 489 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 242 000

71

Internasjonale organisasjoner

58 811 000

67 053 000

Sum Helse- og omsorgsdepartementet mv.

1 047 360 000

Folkehelse mv.

710

Folkehelseinstituttet

01

Driftsutgifter

792 318 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

725 634 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

21 750 000

1 539 702 000

712

Bioteknologirådet

01

Driftsutgifter

9 508 000

9 508 000

714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79

151 458 000

60

Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21

78 969 000

70

Rusmiddeltiltak mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

116 788 000

74

Skolefrukt mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

20 151 000

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

45 849 000

413 215 000

Sum Folkehelse mv.

1 962 425 000

Helseforvaltning

720

Helsedirektoratet

01

Driftsutgifter

1 271 168 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

32 736 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 211 000

70

Helsetjenester i annet EØS-land

47 602 000

1 355 717 000

721

Statens helsetilsyn

01

Driftsutgifter

129 687 000

129 687 000

722

Norsk pasientskadeerstatning

01

Driftsutgifter

181 940 000

70

Advokatutgifter

37 214 000

71

Særskilte tilskudd

36 975 000

256 129 000

723

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

01

Driftsutgifter

124 753 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

23 015 000

147 768 000

729

Pasient- og brukerombud

01

Driftsutgifter

68 267 000

68 267 000

Sum Helseforvaltning

1 957 568 000

Spesialisthelsetjenester

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

19 744 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

1 815 800 000

71

Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres

530 307 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

50 012 384 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

17 652 110 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

13 322 860 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

11 939 719 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

34 289 983 000

77

Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning

3 264 141 000

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres

1 148 644 000

79

Raskere tilbake, kan overføres

600 513 000

80

Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning

5 265 700 000

81

Protonsenter, kan overføres

75 000 000

82

Investeringslån, kan overføres

1 566 883 000

83

Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008, overslagsbevilgning

39 000 000

141 542 788 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

14 656 000

70

Behandlingsreiser til utlandet

125 057 000

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres

3 468 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

6 000 000

149 181 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

01

Driftsutgifter

50 543 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 434 000

70

Hjemhenting ved alvorlig psykisk lidelse mv.

2 635 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

81 012 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

20 142 000

168 766 000

Sum Spesialisthelsetjenester

141 860 735 000

Legemidler

750

Statens legemiddelverk

01

Driftsutgifter

288 375 000

288 375 000

751

Legemiddeltiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

10 782 000

70

Tilskudd

54 303 000

65 085 000

Sum Legemidler

353 460 000

Helse- og omsorgstjenester i kommunene

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

128 013 000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres

129 289 000

61

Vertskommuner

931 368 000

62

Dagaktivitetstilbud, kan overføres

277 652 000

63

Investeringstilskudd, kan overføres

3 298 100 000

64

Kompensasjon for renter og avdrag

841 700 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning

1 224 906 000

67

Utviklingstiltak

68 908 000

68

Kompetanse og innovasjon

365 874 000

71

Frivillig arbeid mv.

16 560 000

72

Landsbystiftelsen

76 654 000

73

Særlige omsorgsbehov

23 490 000

75

Andre kompetansetiltak

11 211 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

103 789 000

7 497 514 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

70 480 000

50

Samisk helse

5 564 000

60

Forebyggende helsetjenester

157 511 000

61

Fengselshelsetjeneste

162 976 000

63

Allmennlegetjenester

88 349 000

64

Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering

91 000 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

49 443 000

73

Seksuell helse, kan overføres

54 128 000

74

Stiftelsen Amathea

19 842 000

699 293 000

765

Psykisk helse og rusarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72

120 078 000

60

Kommunale tjenester, kan overføres

408 768 000

62

Rusarbeid, kan overføres

468 653 000

71

Brukere og pårørende, kan overføres

140 752 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

266 125 000

73

Utviklingstiltak mv.

141 251 000

74

Kompetansesentre, kan overføres

304 700 000

75

Vold og traumatisk stress, kan overføres

173 031 000

2 023 358 000

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

14 591 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

2 858 000

17 449 000

Sum Helse- og omsorgstjenester i kommunene

10 237 614 000

Tannhelse

770

Tannhelsetjenester

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

30 332 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

256 274 000

286 606 000

Sum Tannhelse

286 606 000

Kunnskap og kompetanse

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv.

333 280 000

333 280 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79

70 658 000

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21

64 067 000

134 725 000

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

39 400 000

61

Turnustjeneste

145 557 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

25 280 000

210 237 000

Sum Kunnskap og kompetanse

678 242 000

Spesialisthelsetjenester mv.

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp

1 920 000 000

71

Psykologhjelp

287 000 000

72

Tannbehandling

2 509 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

891 200 000

5 607 200 000

Sum Spesialisthelsetjenester mv.

5 607 200 000

Legehjelp, legemidler mv.

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

10 139 900 000

71

Legeerklæringer

6 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

2 003 500 000

12 149 400 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1

5 000 000 000

71

Egenandelstak 2

1 067 600 000

6 067 600 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71

370 000 000

70

Allmennlegehjelp

4 845 000 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62

1 195 000 000

72

Jordmorhjelp

61 000 000

73

Kiropraktorbehandling

150 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

142 000 000

6 763 000 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land

25 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv.

445 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

210 000 000

680 000 000

Sum Legehjelp, legemidler mv.

25 660 000 000

Andre helsetiltak

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag

235 000 000

235 000 000

Sum Andre helsetiltak

235 000 000

Sum departementets utgifter

189 886 210 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Diverse inntekter

3701

Direktoratet for e-helse

02

Diverse inntekter

70 003 000

70 003 000

3703

Internasjonalt samarbeid

02

Diverse inntekter

2 000 000

2 000 000

3710

Folkehelseinstituttet

02

Diverse inntekter

177 729 000

03

Vaksinesalg

97 522 000

275 251 000

3714

Folkehelse

04

Gebyrinntekter

2 315 000

2 315 000

3720

Helsedirektoratet

02

Diverse inntekter

37 894 000

03

Helsetjenester i annet EØS-land

47 034 000

04

Gebyrinntekter

44 132 000

05

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

65 000 000

194 060 000

3721

Statens helsetilsyn

04

Diverse inntekter

1 500 000

1 500 000

3722

Norsk pasientskadeerstatning

02

Diverse inntekter

1 424 000

50

Premie fra private

18 072 000

19 496 000

3723

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

50

Premie fra private

2 454 000

2 454 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån

292 000 000

85

Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008

448 000 000

86

Driftskreditter

5 170 000 000

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

647 000 000

6 557 000 000

3750

Statens legemiddelverk

02

Diverse inntekter

15 298 000

04

Registreringsgebyr

121 978 000

06

Refusjonsgebyr

3 036 000

140 312 000

Sum Diverse inntekter

7 264 391 000

Skatter og avgifter

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

70

Legemiddelomsetningsavgift

90 000 000

72

Avgift utsalgssteder utenom apotek

4 900 000

73

Legemiddelkontrollavgift

125 000 000

74

Tilsynsavgift

3 770 000

223 670 000

Sum Skatter og avgifter

223 670 000

Renter og utbytte mv.

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

32 000 000

86

Utbytte

2 000

32 002 000

Sum Renter og utbytte mv.

32 002 000

Sum departementets inntekter

7 520 063 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2017 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 701, postene 01 og 21

kap. 3701, post 02

kap. 703, post 21

kap. 3703, post 02

kap. 710, post 01

kap. 3710, post 02

kap. 710, post 21

kap. 3710, postene 02 og 03

kap. 714, post 21

kap. 3714, post 04

kap. 720, postene 01 og 21

kap. 3720, postene 02 og 04

kap. 720, post 70

kap. 3720, post 03

kap. 721, post 01

kap. 3721, post 04

kap. 722, post 01

kap. 3722, postene 02 og 50

kap. 723, post 01

kap. 3723, post 50

kap. 750, post 01

kap. 3750, post 02

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2017 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

710

Folkehelseinstituttet

21

Spesielle driftsutgifter

180 mill. kroner

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2017 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

761

Omsorgstjeneste

63

Investeringstilskudd

8 740,1 mill. kroner

79

Andre tilskudd

1 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

  1. investeringslån og driftskredittrammen til regionale helseforetak aktiveres i statens kapitalregnskap.

  2. Helse- og omsorgsdepartementet i tilknytning til oppgjørsordningene for h-reseptlegemidler og fritt behandlingsvalg kan føre utgifter og inntekter uten bevilgning over kap. 720 Helsedirektoratet, hhv. post 71 Oppgjørsordning h-reseptlegemidler, og post 72 Oppgjørsordning fritt behandlingsvalg. Netto mellomregning med helseforetakene føres ved årets slutt i kapitalregnskapet for hver av ordningene.

Til forsiden