Prop. 1 S Tillegg 2 (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 Endring av Prop. 1 S (2018–2019) Statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (redusert anslag for utgifter til legemidler)

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

I Prop. 1 S (2018–2019) er kap. 2751, post 70 Legemidler foreslått bevilget med 9 476,8 mill. kroner. I dette anslaget skal det bl.a. være tatt hensyn til at Stortinget i fm. behandling av Prop. 85 S (2017–2018), jf. Innst. 400 S (2017–2018), vedtok å reversere overføring av et legemiddel til behandling av astma fra folketrygden til de regionale helseforetakene. Utgiftene over kap. 2751, post 70 skal som følge av dette isolert sett øke med 145 mill. kroner i 2019 sammenliknet med saldert budsjett for 2018. Ved en inkurie er dette beløpet medregnet to ganger i budsjettanslaget for 2019, og kap. 2751, post 70 skal derfor reduseres med 145 mill. kroner.