Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 1 S Tillegg nr. 1 (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 Endring av Prop. 1 S (2015–2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015–2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster)

Til innholdsfortegnelse

4 Endringer i budsjettforslaget for 2016

4.1 Utenriksdepartementet

Regelverket til OECDs utviklingskomité innebærer at visse utgifter til mottak av mennesker på flukt kan rapporteres som offisiell bistand (ODA).

Med en økning i ODA-godkjente utgifter på 5,4 mrd. kroner, har det vært nødvendig å vurdere alle inndekningsmuligheter under Utenriksdepartementets bistandsbudsjett. Samtidig er Regjeringens hovedprioriteringer skjermet i størst mulig grad, jf. nærmere omtale under kap. 1.2. Regjeringens innsats for utdanning til barn og unge, helse, humanitær bistand og innsats i sårbare land er det viktigste bidraget for å lindre nød, hjelpe flyktninger i nærområdene og hindre at nye kriser oppstår.

Norge er en av verdens største givere av bistand målt etter økonomiens og befolkningens størrelse. Regjeringen foreslår nå å øke bistandsbudsjettet med 1,2 mrd. kroner, til 34,8 mrd. kroner. Selv om vi foretar krevende endringer i bistandsbudsjettet for å ta imot flyktninger i Norge, vil beløpet som brukes på annen bistand fortsatt være på et svært høyt nivå – 27,5 mrd. kroner.

Med unntak av reduksjonen på kap. 118 og avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, gjelder alle forslag under Utenriksdepartementet endringer på bistandsbudsjettet.

Kap. 118 Nordområdetiltak mv.

Post 70 Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres, kan nyttes under post 01

Bevilgningsforslaget foreslås redusert med 19,5 mill. kroner, til 320,1 mill. kroner. Forslaget innebærer redusert støtte til forsknings- og næringsprosjekter.

Kap. 150 Bistand til Afrika

Post 78 Regionbevilgning for Afrika, kan overføres

Forslag til bevilgning reduseres med 127,3 mill. kroner, til 1 984,6 mill. kroner.

Langsiktig bistand krever lang planlegging og dialog med mottaker før avtaleinngåelse, samtidig som bistanden som hovedregel er flerårig. Store deler av bevilgningen er derfor allerede bundet opp i langsiktige planer og avtaler. Gjenværende bevilgning er imidlertid betydelig og langsiktige forpliktelser og prioriterte innsatsområder vil langt på vei kunne skjermes.

Det foreslås for øvrig at det innenfor posten i 2016 settes av 27 mill. kroner til EUs Trust Fund for Sahel, Afrikas Horn og Nord-Afrika. Fondet skal finansiere utviklingstiltak for å motvirke ulovlig migrasjon og skal bidra til langsiktig samarbeid mellom afrikanske og europeiske land om utfordringene med ulovlig migrasjon.

Kap. 151 Bistand til Asia

Post 78 Regionbevilgning for Asia, kan overføres

Foreslått bevilgning reduseres med 193 mill. kroner, til 591,5 mill. kroner. Dette vil innebære redusert støtte til regionale og bilaterale tiltak i Asia. Reduksjonen vil kunne få konsekvenser for enkelte inngåtte avtaler. Nivået på den samlede innsatsen til Afghanistan vil måtte reduseres noe.

Kap. 153 Bistand til Latin-Amerika

Post 78 Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres

Forslag til bevilgning reduseres med 70 mill. kroner, til 30 mill. kroner. Forslaget vil innebære redusert støtte til bilaterale og regionale tiltak i Latin-Amerika. Pågående tiltak vil måtte avsluttes.

Kap. 160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling

Post 01 Driftsutgifter

Forslag til bevilgning reduseres med 6 mill. kroner, til 10,1 mill. kroner. Forslaget innebærer avvikling av fagbladet Bistandsaktuelt.

Post 70 Sivilt samfunn, kan overføres

Foreslått bevilgning reduseres med 968,7 mill. kroner, til 670,5 mill. kroner. Dette vil innebære redusert langsiktig bistand gjennom norske og internasjonale frivillige organisasjoner. Enkelte pågående tiltak vil måtte avsluttes. Støtten til informasjonstiltak foreslås avviklet. Reduksjonen vil i noen grad kunne oppveies av forslaget om en historisk satsing på humanitær bistand. Dette forutsetter imidlertid at organisasjonene er i stand til å levere effektiv humanitær bistand der det trengs.

Post 77 Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres

Forslag til bevilgning reduseres med 18 mill. kroner, til 142 mill. kroner. Dette vil innebære noe redusert aktivitet i 2016 i forhold til tidligere år.

Kap. 161 Næringsutvikling

Post 70 Næringsutvikling, kan overføres

Foreslått bevilgning reduseres med 130 mill. kroner, til 139 mill. kroner. Enkelte inngåtte avtaler vil måtte avsluttes, eventuelt vil utbetalinger forskyves til neste budsjettperiode. Regjeringens satsing på næringsutvikling gjennom økte overføringer til Norfund videreføres.

Kap. 163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

Post 72 Menneskerettigheter, kan overføres

Forslag til bevilgning reduseres med 125 mill. kroner, til 258,3 mill. kroner. Dette vil innebære redusert støtte til initiativ og aktører på menneskerettighets- og demokratifeltet. Vektleggingen av menneskerettigheter i norsk utenriks- og utviklingspolitikk vil fortsatt ivaretas i tråd med føringer i Meld. St. 10 (2014–2015).

Kap. 164 Fred, forsoning og demokrati

Post 70 Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres

Forslag til bevilgning reduseres med 250 mill. kroner, til 405,9 mill. kroner. Dette vil redusere støtte til fredsbyggende aktiviteter, spesielt tiltak støttet gjennom FN og frivillige organisasjoner samt støtte til sivilt samfunn.

Post 71 ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres

Foreslått bevilgning reduseres med 100 mill. kroner, til 225 mill. kroner. Dette vil blant annet innebære redusert støtte til sivilt samfunn.

Post 73 Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres

Forslag til bevilgning reduseres med 130 mill. kroner, til 465,5 mill. kroner. Av gjenværende midler foreslås 300 mill. kroner øremerket til tiltak i Ukraina. Videre vil støtte til tiltak i Georgia og Moldova bli prioritert. Støtten til de øvrige landene i regionen samt regionale tiltak vil bli redusert. Enkelte pågående tiltak vil måtte avsluttes.

Kap. 165 Forskning, kompetanseheving og evaluering

Post 70 Forskning, kan overføres

Forslag til bevilgning reduseres med 45 mill. kroner, til 78 mill. kroner. Bevilgninger til flerårige avtaler (Kina, India og Latin-Amerika-program) vil bli berørt av reduksjonen.

Post 71 Faglig samarbeid, kan overføres

Forslag til bevilgning reduseres med 70 mill. kroner, til 265,9 mill. kroner. Dette vil innebære redusert støtte til flere tiltak, blant annet utviklingsprogrammet «Fisk for utvikling».

Kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv.

Post 72 Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres

Forslag til bevilgning reduseres med 250 mill. kroner, til 597,2 mill. kroner. Støtte til Det grønne klimafondet og Den globale miljøfasiliteten vil bli prioritert.

Post 74 Fornybar energi, kan overføres

Bevilgningsforslaget reduseres med 520 mill. kroner, til 270 mill. kroner. Forslaget innebærer omlegging av fornybar energibistand til et lavere ambisjonsnivå og betyr at inngåtte avtaler må avsluttes. Nedtrappingen vil særlig skje på områder der prosjektfremdrift og oppnådde resultater er svak. Den foreslåtte økningen til Norfund er uendret og selskapet investerer om lag halvparten av tilført kapital i fornybar energi.

Kap. 167 Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningsforslaget til ODA-godkjente flyktningtiltak i Norge foreslås økt med 5 409,8 mill. kroner, til 7 326,4 mill. kroner.

Enkelte flyktningtiltak i Norge kan klassifiseres som offisiell utviklingshjelp (ODA). Dette gjelder blant annet støtte til mat og husly det første året flyktningene er i landet. Slike utgifter rapporteres som offisiell bistand i tråd med retningslinjene til OECDs utviklingskomité. Dette har vært norsk praksis siden begynnelsen av 1990-tallet, under skiftende regjeringer. Dette er også praksisen i en rekke andre OECD-land, herunder Nederland, Sverige og Danmark.

Utover omdisponeringer innenfor bistandsbudsjettet foreslår Regjeringen å øke bistanden med 1,2 milliarder kroner. Forslaget til bistandsbudsjett for 2016 er dermed på 34,8 milliarder kroner, noe som utgjør over 1 prosent av Norges samlede inntekter (BNI).

Det vises til nærmere omtale og beregninger av flyktningutgiftene på relevante poster under Justis- og beredskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Kap. 168 Kvinners rettigheter og likestilling

Post 70 Kvinners rettigheter og likestilling, kan overføres

Forslag til bevilgning reduseres med 50 mill. kroner, til 263,5 mill. kroner. Forslaget innebærer noe lavere støtte til likestillingsformål i 2016. Det kan bli aktuelt å avslutte enkelte pågående tiltak. Tiltak rettet mot utdanning, kvinner, fred og sikkerhet, kjønnslemlestelse og barneekteskap skjermes i størst mulig grad.

Kap. 170 FN-organisasjoner mv.

Post 70 FNs utviklingsprogram (UNDP)

Forslag til bevilgning reduseres med 225 mill. kroner, til 435 mill. kroner. Dette vil innebære en reduksjon i kjernestøtten til organisasjonen. Norge vil fortsatt være en viktig bidragsyter til UNDP.

Post 71 FNs befolkningsfond (UNFPA)

Foreslått bevilgning reduseres med 50 mill. kroner, til 381 mill. kroner. Dette vil innebære en reduksjon i kjernestøtten til organisasjonen. Norge vil fortsatt være en betydelig bidragsyter til UNFPA.

Post 72 FNs barnefond (UNICEF)

Forslag til bevilgning reduseres med 25 mill. kroner, til 475 mill. kroner. Dette vil innebære en reduksjon i kjernestøtten til organisasjonen. Norge vil fortsatt være en betydelig bidragsyter til UNICEF.

Post 76 FN og globale utfordringer, kan overføres

Forslag til bevilgning reduseres med 100 mill. kroner, til 192,3 mill. kroner. Dette vil innebære en reduksjon i støtte til fremme av internasjonal handel og andre FN-tiltak som dekkes over denne posten.

Post 77 FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres

Forslag til bevilgning reduseres med 75 mill. kroner, til 100 mill. kroner. Dette vil innebære en reduksjon i kjernestøtten til FNs aidsprogram.

Post 79 Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres

Forslag til bevilgning reduseres med 30 mill. kroner, til 47 mill. kroner. Bevilgningen finansierer primært arbeidskontrakter på 2–4 år for nordmenn som er junioreksperter i internasjonale organisasjoner, i første rekke FN-organisasjoner.

Post 81 Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres

Forslag til bevilgning reduseres med 75 mill. kroner, til 25 mill. kroner. Bevilgningen har gått til forskningsaktiviteter i regi av internasjonale organisasjoner, spesielt gjennom CGIAR (Consultative Group for International Agricultural Research) og GCDT (Global stiftelse for avlingsmangfold). GCDT vil bli prioritert, selv om også denne støtten må reduseres.

Post 82 FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), kan overføres

Foreslått bevilgning reduseres med 40 mill. kroner, til 55 mill. kroner. Dette vil innebære en reduksjon i kjernestøtten til organisasjonen.

Kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner

Post 71 Regionale banker og fond, kan overføres

Forslag til bevilgning reduseres med 48 mill. kroner, til 820,5 mill. kroner. Reduksjonen kan gjennomføres uten at det påvirker inngåtte avtaler med utviklingsbankene eller Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD).

Post 72 Strategisk samarbeid med multilaterale utviklingsbanker og finansinstitusjoner, kan overføres

Foreslått bevilgning reduseres med 104 mill. kroner, til 110,5 mill. kroner. Forslaget innebærer redusert støtte til flere tiltak, spesielt i samarbeidet med Verdensbanken.

4.2 Kunnskapsdepartementet

Kap. 224 Senter for IKT i utdanningen

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å redusere bevilgningen med 2 mill. kroner sammenlignet med forslaget i Gul bok 2016.

Kap. 225 Tiltak i grunnopplæringen

Post 64 Tilskudd til barn og unge som søker opphold i Norge

Bevilgningsforslaget i Gul bok 2016 er 174,6 mill. kroner. Den store økningen i antallet personer som søker opphold medfører også økt tilskudd til opplæring, isolert sett anslått til 317,4 mill. kroner. Regjeringen foreslår som et kostnadsdempende tiltak å redusere satsen for opplæring av enslige, mindreårige asylsøkere i omsorgssentre fra 180 102 kroner til 102 763 kroner. Satsen vil med dette være 20 000 kroner høyere enn satsen for grunnskoleopplæring i mottak. Reduksjonen medfører en innsparing på 35,5 mill. kroner.

Samlet foreslår Regjeringen å øke bevilgningen med 281,9 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Kap. 3225 Tiltak i grunnopplæringen

Post 04 Refusjon av ODA-godkjente utgifter

Økt bevilgningsbehov til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, jf. kap. 225, post 64, øker refusjonen av ODA-godkjente utgifter. Det foreslås derfor å øke bevilgningen med 186,5 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Kap. 230 Statlig spesialpedagogisk støttesystem

Post 01 Driftsutgifter

Forslaget til bevilgning i Gul bok 2016 reduseres med 2,1 mill. kroner, inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.

Kap. 231 Barnehager

Post 21 Spesielle driftsutgifter

I Gul bok 2016 har regjeringen foreslått å øke bevilgningene til kvalitets- og kompetansetiltak i barnehagesektoren med 160 mill. kroner. Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å redusere bevilgningen med 30,3 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Kap. 253 Folkehøyskoler

Post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Forslaget til bevilgning i Gul bok 2016 reduseres med 10 mill. kroner ved å redusere tilskuddet til folkehøyskolenes tilbud av kortkurs. Innsparingen vil ikke berøre langkurs (årskurs), som er kjernevirksomheten ved folkehøyskolene.

Kap. 285 Norges forskningsråd

Post 55 Administrasjon

Bevilgningen går til grunnfinansiering av administrasjon i Forskningsrådet. Det foreslås å redusere bevilgningen med 1,8 mill. kroner sammenlignet med forslaget i Gul bok 2016, inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.

4.3 Kulturdepartementet

Kap. 320 Allmenne kulturformål

Post 55 Norsk kulturfond

I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 81,6 mill. kroner på posten. Det foreslås å redusere bevilgningen med 0,3 mill. kroner sammenlignet med dette.

Kap. 322 Visuell kunst

Post 55 Norsk kulturfond

I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 103 mill. kroner på posten. Bevilgningsforslaget reduseres med 0,4 mill. kroner.

Kap. 323 Musikkformål

Post 55 Norsk kulturfond

I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 316 mill. kroner på posten. Bevilgningsforslaget reduseres med 1,2 mill. kroner.

Kap. 324 Scenekunstformål

Post 55 Norsk kulturfond

I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 139,4 mill. kroner på posten. Bevilgningsforslaget reduseres med 0,5 mill. kroner.

Kap. 326 Språk-, litteratur og bibliotekformål

Post 55 Norsk kulturfond

I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 171,4 mill. kroner på posten. Bevilgningsforslaget reduseres med 0,6 mill. kroner.

Kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål

Post 55 Norsk kulturfond

I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 30,3 mill. kroner på posten. Bevilgningsforslaget reduseres med 0,1 mill. kroner.

Kap. 334 Film- og medieformål

Post 50 Filmfondet

I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 487,1 mill. kroner på posten. Bevilgningsforslaget reduseres med 1,9 mill. kroner.

Kap. 335 Mediestøtte

Post 71 Produksjonstilskudd

I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 323 mill. kroner på posten. Bevilgningsforslaget reduseres med 15 mill. kroner.

Kap. 340 Den norske kirke

Post 75 Tilskudd til trosopplæring og andre kirkelige formål, kan overføres

I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 472,4 mill. kroner på posten. Bevilgningsforslaget reduseres med 4,3 mill. kroner.

Kap. 341 Tilskudd til trossamfunn m.m.

Post 70 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning

Bevilgningsbehovet på posten påvirkes av tre faktorer: Statens budsjetterte utgifter til Den norske kirke, antall medlemmer i Den norske kirke og antall medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke.

I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 316 mill. kroner på posten. I sammenheng med at tilskuddet til Den norske kirke på kap. 340, post 75 foreslås redusert med 4,3 mill. kroner, reduseres bevilgningsforslaget på kap. 341, post 70 med 0,7 mill. kroner.

4.4 Justis- og beredskapsdepartementet

Kap. 400 Justis- og beredskapsdepartementet

Post 01 Driftsutgifter

De økte asylankomstene til Norge og Europa medfører betydelige meroppgaver for Justis- og beredskapsdepartementet. For å kunne håndtere situasjonen på en god måte er det behov for økt bemanning i departementet. Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å øke bevilgningen på posten med 4,7 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Post 22 Anslag økte asylankomster – avsetning til senere fordeling

Beregningsgruppen for utlendingsforvaltningen (BGU) avga sin endelige rapport med nye prognoser for ankomster mv. og anslag for bevilgningsmessige konsekvenser av disse prognosene 14. oktober 2015. Prognosene og anslagene i rapporten var basert på informasjonen som var tilgjengelig per 27. september. På grunnlag av den rapporterte utviklingen i ankomster i oktober ble det besluttet å utarbeide nytt anslag for ankomster i 2015, som grunnlag blant annet for nysalderingen av statsbudsjettet for 2015. På grunnlag av vurderinger fra UDI og politiet av 20. oktober ble punktanslaget for ankomster i 2015 økt fra 23 000 til 33 000. Dette innebærer at det ved starten av 2016 vil være om lag 10 000 flere personer i mottak og omsorgssentre, enn det som ble lagt til grunn i BGUs rapport av 14. oktober.

Det har ikke vært tidsmessig mulig å foreta nøyaktige beregninger av hvordan bevilgningsbehovet på de enkelte utgifts- og inntektspostene på utlendingsområdet vil bli påvirket av det økte anslaget for ankomster i 2015. Et grovt anslag tilsier imidlertid at merutgiftene i 2016 knyttet til dette vil være i størrelsesorden 2 mrd. kroner på de direkte berørte budsjettpostene under Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet. Det foreslås at det i budsjettet for 2016 settes av 2 000 mill. kroner på kap. 400, (ny) post 22 Anslag økte asylankomster – avsetning til senere fordeling.

Kap. 3400 Justis- og beredskapsdepartementet

Post 04 Anslag økte asylankomster – avsetning til senere fordeling, ODA-godkjente utgifter

Det vises til omtale under kap. 400, post 22 om avsetning av utgifter til senere fordeling som følge av økte asylankomster. Enkelte innenlandske utgifter knyttet til mottak av asylsøkere og flyktninger kan i henhold til OECD/DACs statistikkdirektiver godkjennes som offisiell utviklingshjelp. På usikkert grunnlag anslås det at om lag halvparten av utgiftsøkningen som foreløpig avsettes på kap. 400, post 22 rapporteres som ODA. Det foreslås en bevilgning på kap. 3400, (ny) post 04 på 1 000 mill. kroner.

Kap. 410 Domstolene

Post 01 Driftsutgifter

Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 7,0 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Kap. 440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

Post 01 Driftsutgifter

Regjeringen vektlegger at registreringen av asylsøkerne håndteres på en god måte, samtidig som et effektivt returarbeid opprettholdes.

De økte asylankomstene fører til økt behov for personell til registrering av asylsøkere, herunder til å nedarbeide restanser som har bygget seg opp i 2015. Merbehovet knytter seg særlig til etableringen av nytt Ankomstsenter Østfold, og håndteringen av den utfordrende situasjonen i Øst-Finnmark og på Storskog. Det er av hensyn til videre saksbehandling og returarbeidet også behov for å bedre ID-arbeidet og ved behov foreta nærmere sikkerhetsvurderinger for å kunne iverksette tiltak overfor enkeltpersoner. Regjeringen legger videre opp til å intensivere territorialkontrollen ytterligere i grensenære områder. Det foreslås også økte ressurser til arbeidet med fingeravtrykk og etterforskning i Kripos.

Det foreslås å øke bevilgningen med 128 mill. kroner knyttet til registrering og oppfølging av asylsøkere i Politiets utlendingsenhet (PU). Videre foreslås det 32 mill. kroner til støttefunksjoner i PU, som bl.a. omfatter flere ledere, analytikere til å bearbeide etterretningsinformasjon og administrativ støtte. De store ankomstene har medført at politiet i begrenset grad har kunnet gjennomføre komplette registreringer. Konsekvensen er at det forventes en restanse av registreringssaker ved utgangen av 2015. Det foreslås derfor å øke bevilgningen med 13 mill. kroner til stillinger og økte transportutgifter knyttet til nedbygging av restanser i 2016.

Av sikkerhetshensyn er det behov for en utvidet registrering av en betydelig del av asylsøkerne, særlig av dem som kommer fra områder hvor kjente terrororganisasjoner har fotfeste. Det foreslås å øke bevilgningen til politiet og PU med 58,3 mill. kroner til dette arbeidet.

Basert på tidligere erfaring er det rimelig å anta at mange asylsøkere på uriktig grunnlag vil hevde at de kommer fra et land eller område med stor innvilgelsesprosent. Økt innsats for å avdekke uriktige opplysninger om identitet og statsborgerskap vil gi gevinst i form av mer korrekte vedtak. I tillegg kan det forebygge at personer uten beskyttelsesbehov søker seg til Norge, og det vil kunne legge til rette for retur på et senere tidspunkt. Det foreslås derfor å øke bevilgningen til politiet med 18,8 mill. kroner til ID-etterforskning i tidlig fase.

I tillegg til økt ressursbruk knyttet til selve registreringene, får politidistriktene også økt oppgavevolum knyttet til de store asylankomstene. Dette dreier seg først og fremst om økt territorialkontroll, bl.a. ved å patruljere grensenære områder og foreta kontroller på busser og tog. Politidistriktene må også sørge for overføring av personer som har søkt om beskyttelse til Oslo eller til Ankomstsenter Østfold. Det foreslås å øke kapasiteten til territorialkontroll med til sammen 64,2 mill. kroner til økt bemanning og to nye grensepatruljebiler.

Det har vært en betydelig økning i antall asylsøkere som kommer til Norge ved å passere grensen på Storskog. For å håndtere situasjonen er det allerede opprettet en egen registreringsenhet i Øst-Finnmark politidistrikt, hvor ansatte i Politiets utlendingsenhet deltar. Formålet er å unngå at personer som søker om asyl på den norsk-russiske grensen transporteres til Oslo for registrering. Det er behov for å øke bemanningen ved Øst-Finnmark politidistrikt utover dette for å kunne håndtere den utfordrende situasjonen på Storskog og i Kirkenes. Det foreslås 21,6 mill. kroner til dette tiltaket.

Det foreslås også å øke bevilgningen til Kripos med 11,3 mill. kroner knyttet til oppfølging av fingeravtrykksregistrering, etterretningsoppgaver, etterforskning og oppfølging av eventuelle krigsforbrytersaker. Videre vil politidistriktene ha behov for bistand fra Kripos som følge av det generelle økte aktivitetsnivået i forbindelse med de økte asylankomstene.

I tillegg foreslås bevilgningen økt med 6,8 mill. kroner til distriktsenhetene ved PST, jf. omtale under kap. 444, post 01.

Bevilgningsforslaget innebærer at det avsettes tilsvarende 378 stillinger til arbeid knyttet til økte asylankomster i politiet i 2016. Disse fordeler seg med 371 stillinger til politiet og 7 stillinger til PSTs distriktsenheter. I Gul bok 2016 er det foreslått 163,2 mill. kroner for å legge til rette for at alle nyutdannede fra Politihøgskolen våren 2016 skal kunne ansettes i politiet. Regjeringen legger opp til at 174 av de nyutdannede fra Politihøgskolen våren 2016 midlertidig skal benyttes for håndtere oppgaver knyttet til økte asylankomster. Dette innebærer at det samlede bevilgningsbehovet til politiet reduseres. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til politiet betydelig som følge av de økte asylankomstene. Gjennomføring av nærpolitireformen og en god håndtering av de økte asylankomstene vil være sentrale oppgaver for politiet i 2016. Dette vil kunne få konsekvenser for ambisjonsnivå og prioritering av andre politioppgaver.

Samlet øker bevilgningsforslaget på kap. 440, post 01 med 271,8 mill. kroner knyttet til økte asylankomster.

Forlengelse av norsk bidrag til Frontex fellesoperasjon Poseidon

Det foreslås å videreføre bidraget med redningsskøyta Peter Henry von Koss til Frontex sin fellesoperasjon Poseidon for ytterligere seks måneder. Nåværende avtale om dette fartøyets bidrag til Poseidon går ut 20. desember 2015.

Det foreslås å øke bevilgningen med 4,2 mill. kroner til dette formålet.

Oppsummering

Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å øke bevilgningen på posten med 262,6 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen på posten gjelder blant annet politi- og lensmannsetatens sideutgifter i forbindelse med asylsaker. Dette gjelder blant annet tolk, språkanalyser, kostnader forbundet med asylsøkernes opphold i lokalene til Politiets utlendingsenhet (mat, vakthold, renhold) og logistikk til/fra asylmottak. Som følge av økte asylankomster vil det påløpe økte utgifter til tolketjenester og transport av asylsøkere mellom ankomstsentrene i Råde (Ankomstsenter Østfold) og Tøyen mv.

Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å øke bevilgningen på posten med 75,7 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Fullmakt til å overskride

Det foreslås at Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 gis fullmakt til å kunne overskride bevilgningen under kap. 440, postene 01 og 21 med til sammen inntil 20 mill. kroner dersom det er nødvendig for raskt å kunne sette i verk tiltak for å håndtere et høyere antall asylsøkere enn det som er lagt til grunn i bevilgningsforslaget, jf. forslag til romertallsvedtak.

Kap. 3440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

Post 02 Refusjoner mv.

Regjeringen har i Gul bok 2016 foreslått å forlenge det norske bidraget til Frontex sin fellesoperasjon Triton. Samlede merutgifter til forlengelsen anslås til 41,4 mill. kroner. Regjeringen har derfor foreslått å øke bevilgningene til dette tiltaket med 6,4 mill. kroner i Prop. 152 S (2014–2015) og 35 mill. kroner i Gul bok 2016.

Refusjonene knyttet til forlengelsen anslås til 20,8 mill. kroner i 2016. Bevilgningsforslaget på posten økes med 20,8 mill. kroner.

Kap. 444 Politiets sikkerhetstjeneste

Post 01 Driftsutgifter

De økte asylankomstene medfører merutgifter for PST knyttet til å forebygge og utføre tiltak for å sikre at personer som ankommer Norge ikke representerer eller vil kunne representere en trussel mot samfunnet og nasjonale interesser. Økningen av asylsøkere til Norge medfører at PST vil intensivere sitt arbeid både ved PSTs sentrale enhet og ved distriktsenhetene. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til PSTs sentrale enhet med 14,8 mill. kroner for å håndtere de forventede asylankomstene. Forslaget omfatter ti nye stillinger til oppfølging av tips og meldinger, sikkerhetsvurderinger, etterretningsarbeid basert på åpne kilder og etablering av tilleggslokaler knyttet til Ankomstsenter Østfold.

Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å øke bevilgningen på posten med 14,2 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Post 01 Driftsutgifter

Sivilforsvaret er statlig forsterkningsressurs underlagt DSB, som bidrar når andre nød- og beredskapsaktører trenger bistand. Sivilforsvaret er så langt i 2015 involvert i etablering av fire mottak.

Det antas at økte asylankomster vil medføre behov for bistand fra Sivilforsvaret i 2016 til etablering av to mottak samt nedrigging av alle mottak i løpet av 2016. Merutgifter knyttet til dette er beregnet til 21 mill. kroner.

For at Sivilforsvaret skal kunne være beredt til å yte annen bistand knyttet til flyktningsituasjonen er den generelle beredskapen økt. Merutgifter ved mindre innsatser, vaksinasjon av tjenestepliktige, forflytning av kapasiteter, samt forbruksmateriell og ekstra bekledning knyttet til dette er beregnet til 12,5 mill. kroner.

Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å øke bevilgningen på posten med 32,9 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Kap. 454 Redningshelikoptertjenesten

Post 01 Driftsutgifter

Basert på forventet aktivitet i 2016 og budsjett for inneværende år er behovet for usikkerhetsavsetning for redningshelikopteranskaffelsen redusert med 5 mill. kroner i 2016. Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 5,7 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Etter gjennomført anbudsrunde for nytt basebygg på Sola anslås utbyggingsutgiftene å bli lavere enn tidligere lagt til grunn. Risikobildet knyttet til logistikk og leveransen fra Augusta Westland er også redusert. På bakgrunn av dette reduseres bevilgningsforslaget med 120,0 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Kap. 456 Direktoratet for nødkommunikasjon

Post 01 Driftsutgifter

Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 5,8 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Kap. 469 Vergemålsordningen

Post 01 Driftsutgifter

Den kraftige økningen i antall enslige, mindreårige asylsøkere (EMA) har medført betydelige utfordringer for samtlige fylkesmannsembeter. Kapasiteten er særlig presset hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA), som er nasjonalt ansvarlig for representantordningen. Det er merutgifter knyttet til oppnevning, rekruttering og opplæring av representanter og til utbetaling av godtgjøring til representanter. Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 34,6 mill. kroner til økt saksbehandlingskapasitet hos fylkesmennene.

Flyktningsituasjonen har økt behovet for elektronisk utveksling av sensitiv informasjon mellom Fylkesmannen og utlendingsforvaltningen. Det er per i dag flere manuelle rutiner ved oppnevning av representanter. Elektronisk utveksling av informasjon vil være svært tids- og ressursbesparende fordi man raskt får informasjonen om oppnevnt representant til de ulike instansene. For å kunne få til dette er det helt nødvendig at datakvaliteten i vergemålsforvaltningens saksbehandlingssystem forbedres. Ved årsskiftet 2015/2016 forventes nytt saksbehandlingssystem å være på plass i vergemålsforvaltningen. Det forventes at fylkesmennene vil få ekstra arbeidsbelastning ved å håndtere en stor mengde EMA-saker i overgangen fra gammelt til nytt saksbehandlingssystem. Det vil derfor være behov for en midlertidig økning av bemanningen for å kunne håndtere overgangen til nytt saksbehandlingssystem. Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 6,5 mill. kroner til forbedring av datakvalitet m.m.

Økningen i asylankomster har medført et betydelig merarbeid i Statens sivilrettsforvaltning (SRF), som er klageinstans, etatstyrer og tilsynsmyndighet på vergemålsområdet. Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 5,0 mill. kroner til ekstra saksbehandlerkapasitet i SRF.

Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å øke bevilgningen på posten med 45,9 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Som følge av økte asylankomster vil utgifter til godtgjøring til representanter for enslige, mindreårige asylsøkere og tolkeutgifter øke vesentlig.

Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å øke bevilgningen på posten med 57,9 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Kap. 3469 Vergemålsordningen

Post 01 Vergemåls-/representantordningen, ODA-godkjente utgifter

Enkelte innenlandske utgifter knyttet til mottak av asylsøkere og flyktninger kan i henhold til OECD/DACs statistikkdirektiver godkjennes som offisiell utviklingshjelp. Det legges til grunn at de fleste mindreårige asylsøkerne som kommer til Norge er fra ODA-godkjente land.

Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å øke bevilgningen på posten med 42,6 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Kap. 470 Fri rettshjelp

Post 01 Driftsutgifter

Asylsøkere har krav på fri rettshjelp etter utlendingsloven § 92 annet ledd. Som følge av økte asylankomster vil utbetalinger til fri rettshjelp øke.

Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å øke bevilgningen på posten med 24,2 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Kap. 473 Statens sivilrettsforvaltning

Post 01 Driftsutgifter

Økningen i asylankomstene medfører behov for å øke saksbehandlingskapasiteten i Statens sivilrettsforvaltning, som behandler klager over avgjørelser som treffes av fylkesmennene i saker om fri rettshjelp.

Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å øke bevilgningen på posten med 2,1 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Kap. 490 Utlendingsdirektoratet

Post 01 Driftsutgifter

De høye ankomstene av asylsøkere innebærer en betydelig økning i asylsaker til behandling i Utlendingsdirektoratet (UDI). Regjeringen foreslår at saksbehandlingskapasiteten i UDI økes for å håndtere situasjonen. Forslaget innebærer en bemanningsøkning på i underkant av 240 årsverk i 2016. Den økte bemanningen medfører også behov for utvidet kontorkapasitet i UDI. I forslaget til bevilgningsøkning inngår 184 mill. kroner til økt saksbehandlingskapasitet og kontorlokaler for UDI.

UDI har ansvaret for å opprette tilstrekkelig antall mottaksplasser og å følge opp etablerte mottak. Grunnet de høye ankomsttallene må mottakskapasiteten økes betydelig på kort tid. For å forhindre at dette arbeidet går på bekostning av andre viktige oppgaver, herunder saksbehandling og returarbeid, inngår det i forslaget til bevilgningsøkning 66 mill. kroner til UDIs arbeid med mottaksetablering og oppfølging av mottak, herunder nødvendig utbedring av logistikksystemer knyttet til mottak og mottaksbeboere for å håndtere den økte belastningen på systemene.

I lys av flyktningsituasjonen i Europa har EU-kommisjonen besluttet en rekke tiltak for å avhjelpe situasjonen. EU vil blant annet opprette såkalte «hotspots» i Hellas og Italia som skal bistå med helsesjekk, registrering, informasjon til migrantene, effektivt returarbeid mv. I bevilgningsforslaget inngår 3,8 mill. kroner til norsk personell i slike «hotspots» og økt bidrag til European Asylum Support Office (EASO).

Regjeringen foreslår at Norge deltar i EUs relokaliseringsprogram ved å ta i mot 1 500 asylsøkere over to år, med 750 i 2016, fra andre land i Europa. Det er usikkert når dette vil bli gjennomført og hvilke grupper som blir relokalisert til Norge. Bevilgningsforslaget innebærer at det avsettes 65 mill. kroner til formålet. Regjeringen vil komme tilbake til omdisponering av beløpet til andre kapitler og poster når opplegget for mottak av asylsøkere gjennom ordningen er nærmere fastsatt.

Regjeringen legger opp til at det i tilknytning til deltakelse i relokaliseringsprogrammet skal sendes nasjonale «Liaison Offiserer» til Hellas og Italia. Relokaliseringen vil videre innebære administrative oppgaver for UDI, blant annet for å ivareta en ny funksjon som nasjonalt kontaktpunkt (NCP) for relokalisering opp mot EU og EASO. Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen med 6,4 mill. kroner.

Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å øke bevilgningen på posten med 324,3 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak

Bevilgningen på posten gjelder statens utgifter knyttet til drift av asylmottak.

Som følge av de økte prognosene for asylankomster og antall personer i mottak, økes bevilgningsforslaget på kap. 490, post 21 med 3 145,2 mill. kroner.

På grunn av svært høye ankomster av asylsøkere de siste månedene har det vært behov for å iverksette midlertidige tiltak for å sikre innkvartering for alle personer som fremmer søknad om asyl. For å sikre en mer permanent løsning på denne utfordringen og fortsatt ta høyde for at det til tider ikke er mulig å registrere alle asylsøkere samme dag som de ankommer Norge, er det opprettet et nytt ankomstsenter i Østfold. I ankomstsenteret vil sentrale oppgaver for både UDI og politiet knyttet til nyankomne asylsøkere bli utført. Basert på den informasjonen som nå er tilgjengelig, er det estimert et merbehov på om lag 210 mill. kroner på kap. 490, post 21 i 2016.

Med større bruk av akuttinnkvartering, flere midlertidige løsninger og økt tetthet av mottaksbeboere på enkelte mottak vurderes det å være behov for sikkerhetstiltak for å unngå uro, konflikter og alvorlige hendelser i mottak. I forslaget til bevilgning inngår 70 mill. kroner til sikkerhetstiltak på mottak.

Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å øke bevilgningen på posten med 3 423,7 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Post 22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

Bevilgningen på posten gjelder utgifter til tolking og oversettelse i kommunikasjonen mellom søker og UDI i første instans. Det vises til forslag om bevilgningsøkning på kap. 490, post 01 for å øke UDIs saksbehandlingskapasitet. Flere behandlede asylsaker medfører også økte tolkeutgifter.

Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å øke bevilgningen på posten med 41,2 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Post 60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

Vertskommunetilskuddet er kompensasjon til kommunene for utgifter til helse, barnevern, tolk og administrasjon i forbindelse med drift av mottak i kommunen. Som følge av økte prognoser for antall beboere i mottak foreslås det å øke bevilgningsforslaget med 257,6 mill. kroner.

Regjeringen foreslår videre å øke vertskommunetilskuddet blant annet for å bidra til at kommunene har kapasitet og ressurser til å gi lovpålagte helsetjenester til beboerne i mottak. Kommunenes kapasitet og kompetanse til å levere helsetjenester utfordres når asylankomstene øker kraftig. Effektiv og tilstrekkelig helsehjelp er blant annet avgjørende for den enkeltes beboers livssituasjon, for en god integreringsprosess og for å hindre alvorlige hendelser i mottak. Det foreslås på denne bakgrunn å øke både grunnsatsen for kommuner med asylmottak og årssatsen pr. plass i ordinære mottak med 20 pst., til hhv. 608 252 kroner og 9 335 kroner sammenlignet med det som ble foreslått i Gul bok 2016.

Samlet foreslås det å øke bevilgningsforslaget med 323,8 mill. kroner.

Post 70 Stønad til beboere i asylmottak

Bevilgningen på posten gjelder utgifter til stønadsordning om økonomiske ytelser til livsopphold for beboere i asylmottak, som ikke kan dekke dette selv, og andre nødvendige ytelser.

Det foreslås å redusere de økonomiske ytelsene til beboere i mottak, jf. omtale under innstramminger og kostnadsdempende tiltak. Forslaget innebærer en generell reduksjon i ytelsene til beboere i mottak med 20 pst. fra 2015-nivået. Dette vil gjelde med unntak for barn, ektepar/samboende og personer med plikt til å forlate landet. Satsene til disse gruppene reduseres med 10 pst. I bevilgningsforslaget er det tatt høyde for at reduksjonen i satsene vil tilsi noe økt behov for tilleggsytelser til beboerne.

En reduksjon i ytelsene fører isolert sett til en reduksjon i bevilgningsbehovet på posten. Samtidig ventes et høyere belegg i mottak sammenlignet med forslaget i Gul bok 2016. Samlet foreslås bevilgningen økt som følge av høyere belegg i mottakene.

Bevilgningsforslaget økes med 477,0 mill. kroner.

Post 71 Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak

Bevilgningen på posten gjelder utgifter til tilskuddsordningen for aktivitetstilbud for barn i mottak. Økning i antall asylsøkere og antall mottak innebærer et økt behov for aktivitetstilbud i mottak. For å bidra til et tilbud om aktivitet for barn i mottak og for å støtte opp under det positive engasjementet i samfunnet for flyktningenes situasjon foreslås det å øke bevilgningsforslaget med 30,0 mill. kroner.

Post 72 Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres

Formålet med posten er å bidra til at personer med endelig avslag på søknad om asyl og øvrige personer uten lovlig opphold i Norge returnerer uten tvang samt å legge til rette for at flyktninger kan vende tilbake til hjemlandet når det er trygt.

Gitt dagens situasjon med høye asylankomster er det avgjørende å fortsette returarbeidet, jf. omtale ovenfor om kortsiktig håndtering og raskere returer. For å bedre samarbeidet med opprinnelsesland må helheten av utenrikspolitiske virkemidler tas i bruk. Det er også behov for forebyggende tiltak for å hindre at personer uten beskyttelsesbehov legger ut på en risikofylt reise.

Bevilgningsforslaget økes med 20,0 mill. kroner.

Post 75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

Bevilgningen dekker reiseutgifter for overføringsflyktninger og reiseutgifter for flyktninger som vender tilbake til hjemlandet. Bevilgningen dekker også utgifter i forbindelse med mottak av overføringsflyktninger. Anslaget for reiseutgifter i 2016 er økt noe.

Bevilgningsforslaget økes med 0,1 mill. kroner.

Kap. 3490 Utlendingsdirektoratet

Post 01 Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, ODA-godkjente utgifter

Utgifter til tilrettelegging for at flyktninger skal kunne vende tilbake til hjemlandet og utgifter til at personer med avslag på sin asylsøknad skal kunne returnere, kan i henhold til OECD/DACs statistikkdirektiver godkjennes som offisiell utviklingshjelp. Den foreslåtte bevilgningsøkningen på kap. 490, post 72 kan i sin helhet rapporteres som ODA (offisiell utviklingshjelp).

Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å øke bevilgningen på posten med 19,9 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Post 03 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet kan i henhold til OECD/DACs statistikkdirektiver godkjennes som offisiell utviklingshjelp. Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 1,0 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Post 04 Asylmottak, ODA-godkjente utgifter

Visse innenlandske utgifter knyttet til mottak av asylsøkere og flyktninger kan i henhold til OECD/DACs statistikkdirektiver godkjennes som offisiell utviklingshjelp.

Som følge av forslag til bevilgningsendringer på kap. 490, postene 21, 60, 70 og 71, inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, foreslås det å øke bevilgningen på posten med 2 852,1 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

4.5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kap. 500 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen dekker i hovedsak lønn, husleie og andre faste driftsutgifter i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 354,4 mill. kroner. Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 1,5 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Bevilgningen dekker departementets behov for statistikk, data, utredninger, forskning, formidling av kunnskap, internasjonale forpliktelser mv. I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 105,5 mill. kroner. Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 26,4 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Kap. 510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen dekker i hovedsak lønn og faste driftsutgifter for Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 634,4 mill. kroner. Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 2,6 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Kap. 530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

Post 33 Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

Bevilgningen dekker videreføring av byggeprosjekter som Stortinget tidligere har vedtatt å starte opp. I Gul bok 2016 ble det foreslått en bevilgning på 1 772,9 mill. kroner. På bakgrunn av en faseforskyvning av utbetalingene til byggeprosjektet på Norges Idrettshøgskole foreslås bevilgningen på posten redusert med 20 mill. kroner til 1 752,9 mill. kroner.

Kap. 2445 Statsbygg

Post 24 Driftsresultat

I Gul bok 2016 ble det foreslått et krav til driftsresultat for Statsbygg på 236,3 mill. kroner. Det ble foreslått å bevilge til sammen 200 mill. kroner til ekstraordinært vedlikehold og rehabilitering av statlige bygg som del av Regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Det foreslås at avsetningen til dette formålet reduseres med 70 mill. kroner. På denne bakgrunn foreslås det å øke Statsbyggs driftsresultat med 70 mill. kroner til 306,3 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016. Underpost 24.2 Driftsutgifter reduseres tilsvarende med 70 mill. kroner, fra 1 914,2 mill. kroner til 1 844,2 mill. kroner.

Følgende tiltak prioriteres i tiltakspakken innenfor bevilgningen på 130 mill. kroner: Åna, Bergen, Oslo, Ullersmo, Ila og Trondheim fengsler, statlig eide boliger på Svalbard, Høgskulen i Volda, Justisbygget i Kristiansand, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Gamlehaugen i Bergen (kap. 531 Eiendommer til kongelige formål), Bergenhus festning (kap. 533 Eiendommer utenfor husleieordningen) og Munkholmen i Trondheim (kap. 533).

Post 33 Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

Bevilgningen dekker videreføring av ordinære byggeprosjekter som Stortinget tidligere har vedtatt å starte opp. I Gul bok 2016 ble det foreslått en bevilgning på 2 107,5 mill. kroner. På bakgrunn av en faseforskyvning av utbetalingene til byggeprosjektet sikker infrastruktur i regjeringskvartalet og en forventet lavere sluttkostnad til byggeprosjektet ved Høgskolen i Bergen foreslås posten redusert med 30 mill. kroner til 2 077,5 mill. kroner.

Kap. 540 Direktoratet for forvaltning og IKT

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen dekker lønn til ansatte, husleie og andre faste driftsutgifter for Direktoratet for forvaltning og IKT. I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 209,4 mill. kroner. Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 0,9 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Bevilgningen dekker utgifter til utviklingsoppgaver og IKT-prosjekter i Direktoratet for forvaltning og IKT og deltakelse i det europeiske prosjektet Electronic Simple European Networked Services (e-SENS). I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 44,1 mill. kroner. Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 0,2 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Kap. 551 Regional utvikling og nyskaping

Post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling

Bevilgningen skal bidra til utvikling av næringsliv og arbeidsplasser i områder som ikke fikk gjeninnført differensiert arbeidsgiveravgift i 2007, eller som fikk gjeninnført ordningen med en høyere sats enn før 2004.

I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 205,3 mill. kroner. Det foreslås at bevilgningen reduseres med 50 mill. kroner, til 155,3 mill. kroner. Reduksjonen vil bli fordelt forholdsmessig likt mellom fylkeskommunene som tildeles midler fra posten.

Av den foreslåtte bevilgningen er 88 mill. kroner knyttet til tilsagn som ble gitt i 2015 og 67,3 mill. kroner kan brukes til tilsagn som gis i 2016. I Gul bok 2016 er det foreslått en tilsagnsfullmakt på 50 mill. kroner i 2016. Til sammen gir bevilgningsforslaget rom for å gi nye tilsagn for til sammen 117,3 mill. kroner i 2016.

I Prop. 1 S (2015–2016) Kommunal- og moderniseringsdepartementet er kompensasjonsordningen foreslått avviklet etter 2018.

Kap. 576 Vedlikehold og rehabilitering

Post 60 Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner

I Gul bok 2016 er det foreslått et engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene på 500 mill. kroner, som del av tiltakspakken for økt sysselsetting. Tilskuddet kommer i tillegg til veksten i kommunesektorens inntekter. Hensikten med tilskuddet er å bidra til økt sysselsetting på kort sikt.

Det foreslås at tilskuddet til vedlikehold og rehabilitering i kommuner reduseres med 300 mill. kroner, fra 500 mill. kroner til 200 mill. kroner.

Utgiftsøkningene som foreslås i denne proposisjonen vil ha en betydelig sysselsettingseffekt, jf. omtale under punkt 1.2. I lys av dette foreslås det å nedskalere vedlikeholdstilskuddet, samtidig som det målrettes mot fylkene som har høyest vekst i ledigheten. Det foreslås at tilskuddet på 200 mill. kroner i sin helhet fordeles til kommunene i Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Tilskuddet fordeles til kommunene uten søknad med likt beløp per innbygger. Omprioriteringen innebærer at tilskuddet til kommunene i disse seks fylkene økes med 41 mill. kroner, om lag 25 pst., fra vel 159 mill. kroner som lå til grunn i forslaget i Gul bok 2016.

Kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak

Post 76 Tilskudd til utleieboliger, kan overføres

Tilskudd til utleieboliger skal bidra til flere egnede utleieboliger for flyktninger og andre vanskeligstilte på boligmarkedet. I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 793,3 mill. kroner. Tilhørende tilsagnsramme er på 833,9 mill. kroner. Forslaget innebærer at det kan gis tilsagn til 1 400 utleieboliger i 2016.

Mange kommuner melder at mangel på egnede boliger er et hinder i arbeidet med å bosette flere flyktninger. Tilskuddsordningen er et viktig virkemiddel for å skaffe flere utleieboliger, og mange kommuner benytter den aktivt i arbeidet med å bosette flyktninger. Etterspørselen etter tilskudd er høy. Dette gjelder også søknader fra kommuner som vil bosette flere flyktninger. Tilskuddet kan bidra til raskere bosetting i kommunene, og kan dermed frigjøre plasser i asylmottakene. Flyktninger skal være en prioritert gruppe for tilskuddet.

Regjeringen foreslår en engangsøkning av bevilgningen til tilskudd til utleieboliger i 2016 med 95 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016, til 888,3 mill. kroner. Forslaget innebærer at tilsagnsrammen i 2016 økes med 211 mill. kroner, til 1 044,9 mill. kroner. Dette innebærer at det kan gis tilsagn til sammen 1 750 utleieboliger i 2016, dvs. en økning på 350 boliger sammenlignet med forslaget i Gul bok 2016.

På bakgrunn av dette foreslås det at tilsagnsfullmakten for 2016 økes med 116 mill. kroner til 772 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak.

Post 77 Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet, kan overføres

Tilskuddet skal bidra til flere miljø- og energivennlige og universelt utformede boliger, bygg og uteområder. I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 26,1 mill. kroner. Bevilgningsforslaget, med tilhørende tilsagnsramme, innebærer at det kan gis nye tilsagn for 27,6 mill. kroner i 2016.

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen på posten med 2 mill. kroner i 2016, til 24,1 mill. kroner. Forslaget innebærer at tilsagnsrammen i 2016 reduseres med 13,3 mill. kroner til 14,3 mill. kroner.

På bakgrunn av dette foreslås det at tilsagnsfullmakten for 2016 reduseres med 11,1 mill. kroner til 23,2 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak.

Kap. 587 Direktoratet for byggkvalitet

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen dekker lønn, husleie og andre faste driftsutgifter for Direktoratet for byggkvalitet. I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 86 mill. kroner. Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 0,4 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Post 22 Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

Bevilgningen skal bidra til kunnskapsutvikling og informasjonsformidling om bygningspolitiske temaer og finansierer utredninger, kunnskapsgrunnlag og eksterne samhandlings- og kommunikasjonsaktiviteter. I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 54,6 mill. kroner. Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 0,3 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Kap. 2412 Husbanken

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen dekker lønn, husleie og andre faste driftsutgifter for Husbanken. I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 345,5 mill. kroner. Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 1,4 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Kap. 595 Statens kartverk

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen dekker lønn, pensjon, drift av tinglysingssystemet Regina og andre driftskostnader knyttet til tinglysing i borett og fast eiendom. I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 312 mill. kroner. Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 1,3 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen dekker lønn, pensjon, og andre driftsutgifter knyttet til etablering og drift av den nasjonale infrastrukturen for geografisk informasjon. I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 483,4 mill. kroner. Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 2,1 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

4.6 Arbeids- og sosialdepartementet

Kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten

Post 70 Tilskudd til helse og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres

Det er i Gul bok 2016 foreslått en bevilgning på 221,9 mill. kroner på kap. 605, post 70. Gjeldende bevilgning i 2015 for ordningen Raskere tilbake er på 175,7 mill. kroner. Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen i 2016 til Raskere tilbake med 25 mill. kroner.

Bevilgningsforslaget på kap. 605, post 70 reduseres med 25 mill. kroner.

Kap. 2470 Statens pensjonskasse

Post 24 Driftsresultat

Det er i Gul bok 2016 foreslått en bevilgning på -17,8 mill. kroner på post 24 Driftsresultat for 2016. Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen med 5 mill. kroner, fra et positivt driftsresultat på -17,8 mill. kroner til et positivt driftsresultat på -22,8 mill. kroner. Bakgrunnen for dette er bortfall av merverdiavgift på de utbetalingstjenestene Statens pensjonskasse kjøper av Arbeids- og velferdsetaten.

Post 24.2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

Driftsutgiftene er i Gul bok 2016 budsjettert med 478,4 mill. kroner. Utgiftene foreslås redusert med 5 mill. kroner, på grunn av bortfall av merverdiavgift.

Bevilgningsforslaget på kap. 2470, post 24.2 reduseres med 5 mill. kroner.

4.7 Helse- og omsorgsdepartementet

Kap. 710 Folkehelseinstituttet

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Bevilgningen på posten foreslås økt med 5,4 mill. kroner. Økningen er knyttet til vaksinering av asylsøkere, herunder 4,4 mill. kroner til innkjøp av vaksiner, oppbevaring og vaksinering mot meslinger og polio. Siste års utbrudd av polio i Syria har ført til at Verdens helseorganisasjon anbefaler å gi poliovaksine (IPV) raskt. Videre foreslås 1,6 mill. kroner til oppgradering av meldesystemene Sysvak og MSIS for å oppfylle plikten til å følge med på vaksinedekning, bivirkninger og effekt. Effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen utgjør 0,6 mill. kroner på posten.

Kap. 732 Regionale helseforetak

Ved ankomst vil spesialisthelsetjenesten ha utgifter knyttet til lovpålagt screening for tuberkulose. En del av disse kostnadene vil dekkes av UDI i henhold til inngåtte avtaler ved det enkelte mottak. En del av kostnadene vil også dekkes av spesialisthelsetjenesten. Det foreslås 11,1 mill. kroner over kap. 732, post 70 knyttet til dette.

I Gul bok 2016 ble det lagt opp til en aktivitetsvekst i spesialisthelsetjenesten på 2,5 pst. Det ble på usikkert grunnlagt antatt at den demografiske utviklingen kunne tilsi merutgifter for sykehusene på i størrelsesorden 1,5 pst. Asylsøkere har rett til behandling i spesialisthelsetjenesten. Dette vil øke behovet som følger av demografisk utvikling utover det som ble lagt til grunn i Gul bok 2016. De regionale helseforetakene må dekke disse utgiftene innenfor bevilgningsforslagene i Prop. 1 S (2015–2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016). De siste prognosene for antall asylsøkere innebærer dermed at en del av handlingsrommet for spesialisthelsetjenesten vil bli noe redusert sammenlignet med forutsetningene i Gul bok 2016. Det kan gjøre det noe mer utfordrende å oppnå reduserte ventetider, samtidig kan det medføre at noen investeringer vil kunne bli utsatt.

Uttaket av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås økt fra 0,5 pst. til 0,6 pst., jf. omtale under 4.16 Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. For de regionale helseforetakene utgjør denne økningen 130 mill. kroner. Det foreslås samme innpassing av reformen som i budsjettforslaget for 2016, og 97,5 mill. kroner foreslås derfor tilbakeført basisbevilgningen til de regionale helseforetakene for å gi rom for bl.a. investeringer og anskaffelser. Netto effekt av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen øker med 32,5 mill. kroner til om lag 200 mill. kroner. For nærmere oversikt over budsjetteffekten på postnivå vises det til Forslag til vedtak.

Som følge av økningen i uttaket av avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen foreslås enhetsprisen for antall DRG-poeng i oppdragsdokumentet satt til 42 122 kroner, tilsvarende en underregulering av enhetsprisen med 0,6 pst. i 2016.

Med justeringene knyttet til tuberkulosescreening og avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen innebærer Regjeringens forslag i Gul bok 2016 og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) samlet en økning i driftsbevilgningene til sykehusene med 2 863 mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett 2015. Med dette er det fortsatt lagt til rette for en budsjettert aktivitetsvekst på 2,5 pst.

Post 70 Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

Bevilgningen foreslås økt med 11,1 mill. kroner knyttet til tuberkulosescreening av asylsøkere. Samtidig foreslås det å redusere bevilgningen med om lag 0,5 mill. kroner knyttet til økt prosentsats for ABE-reformen, jf. omtale under kap. 732. Samlet foreslås bevilgningen dermed økt med 10,6 mill. kroner.

Kap. 765 Psykisk helse og rusarbeid

Post 75 Vold og traumatisk stress

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Forslaget til bevilgning for 2016 økes med 5 mill. kroner til RVTS. De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging har ansvar for veiledning, undervisning, informasjon og nettverksarbeid blant annet om flyktningehelse og migrasjon. Bevilgningen til sentrene ble foreslått økt med 5 mill. kroner i statsbudsjettet for 2015, jf. Innst. 20 S (2015–2016) og Prop. 152 S (2014–2015). Bevilgningen på posten foreslås økt med 5 mill. kroner i 2016 slik at aktivitetsnivået i 2015 kan videreføres.

Kap. 2751 Legemidler mv.

Post 72 Medisinsk forbruksmateriell

Det foreslås å fjerne posedeodoranter og poseovertrekk fra produkt- og prislisten for stomi. Refusjon av slike produkter er ikke i samsvar med formålet for ordningen og den endringen som foreslås vil derfor gi bedre samsvar mellom ordningens formål og de produktene som gis refusjon. Forslaget antas å gi en innsparing på 8,5 mill. kroner.

4.8 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kap. 820 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Post 01 Driftsutgifter

Bosettingsbehov i 2016 forventes å øke som følge av flere asylankomster. Det er derfor midlertidig behov for økt kapasitet i IMDi. Midlene skal gå til stillinger i arbeidet med å øke bosettingen, kapasitet til å styrke samarbeidet med frivilligheten og næringslivet, samt tiltak for å øke antallet kvalifiserte tolker. Det er i dag mangel på tolker i flere sentrale språk. Den økte bevilgningen skal brukes til å øke antallet tolker i det sentrale tolkeregisteret. Det skal derfor gjennomføres flere tester som er grunnlaget for å bli oppført i registeret. Forvaltningen må i tillegg effektivisere bruken av tolk.

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 820, post 01 med 32 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Kap. 821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

Post 60 Integreringstilskudd, kan overføres

Formålet med integreringstilskuddet er at staten skal ta et medfinansieringsansvar for bosetting basert på nasjonale forpliktelser. Integreringstilskuddet skal gi en rimelig dekning av de gjennomsnittlige merutgiftene kommunene har ved bosetting og integreringstiltak for flyktninger i bosettingsåret og de neste fire årene. Tilskuddet skal medvirke til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid. Behovet i 2016 anslås å være 441,5 mill. kroner høyere enn lagt til grunn i Gul bok 2016. Hovedårsaken til økningen er en økning i prognosen for antall flyktninger kommunene vil bosette i 2015 og 2016. Disse vil utløse integreringstilskudd for år-1 og år-2 i 2016.

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 821, post 60 med 441,5 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Post 61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning

Kommuner som bosetter enslige, mindreårige flyktninger, mottar et særskilt tilskudd. Tilskuddet kommer i tillegg til det ordinære integreringstilskuddet. Regjeringen foreslår å øke det særskilte tilskuddet med 100 000 kroner per enslige, mindreårige flyktning som blir bosatt i 2016. Hele beløpet utbetales i bosettingsåret, uavhengig av bosettingstidspunkt. Det foreslås å øke posten med 65,6 mill. kroner. Regjeringen arbeider videre med ytterligere tiltak for å øke bosettingen av enslige mindreårige flyktninger.

Videre anslås det på bakgrunn av nye prognoser at utgiftene på posten reduseres med 3,7 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016. Årsaken til reduksjonen er at antallet enslige mindreårige som utløser tilskudd er satt for høyt i Gul bok selv om det tas hensyn til økt prognose for bosetting av enslige mindreårige i 2016.

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 821, post 61 med 61,9 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Kap. 3821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

Post 01 Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

Noen utgifter knyttet til bosetting av overføringsflyktninger kan godkjennes som offisiell utviklingshjelp (ODA-godkjente utgifter). Inntektene på posten anslås å øke med 26,3 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016. Endringen skyldes en økning i prognosen for bosatte overføringsflyktninger i 2016.

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 3821, post 01 med 26,3 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Post 02 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter

Noen utgifter knyttet til mottak av asylsøkere og flyktninger kan godkjennes som offisiell utviklingshjelp (ODA-godkjente utgifter). Inntektene på posten anslås å øke med 31,8 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016. Hovedårsaken til økningen er den foreslåtte økningen i det særskilte tilskuddet ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger med 100 000 kroner per person i 2016. Tillegg er det en økning i prognosen for enslige mindreårige flyktninger som bosettes i 2016 sammenlignet med Gul bok 2016.

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 3821, post 02 med 31,8 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Kap. 822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Post 60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal sikre at kommunene tilbyr opplæring til voksne innvandrere med rett og plikt eller rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Behovet i 2016 blir anslått å øke med 366,9 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016. Hovedårsaken til økningen er en økning i antall asylsøkere som utløser tilskudd til norskopplæring i mottak. Det er også et merbehov knyttet til ekstra utbetaling av tilskudd basert på registreringer fra det nye Nasjonalt introduksjonsregisteret (NIR) som er videreført fra 2015.

Den kraftige økningen i asylankomster vil føre til et økt press på tjenesteytingen fra kommunene. Det gjelder også tilgangen på kvalifiserte lærere til norskopplæring i mottak. Norskopplæring for personer med innvilget oppholdstillatelse bør prioriteres. Antall norsktimer som tilbys foreslås derfor redusert fra 250 timer til 175 timer i ordningen med norskopplæring for asylsøkere i mottak. Dette medfører redusert bevilgningsbehov med 100 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Samlet foreslås det at bevilgningen på kap. 822, post 60 økes med 266,9 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Kap. 3822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Post 01 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

Noen utgifter knyttet til mottak av asylsøkere og flyktninger kan godkjennes som offisiell utviklingshjelp (ODA-godkjente utgifter).

Inntektene på posten anslås å øke sammenlignet med Gul bok 2016 som følge av økningen i prognosen for antall asylsøkere i 2016, og med det en økning i målgruppen for norskopplæring for asylsøkere i mottak.

Forslaget om å redusere antall norsktimer som tilbys fra 250 timer til 175 timer i ordningen med norskopplæring for asylsøkere i mottak innebærer isolert sett at bevilgningen på posten reduseres med 97 mill. kroner.

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap. 3822, post 01 med 198,7 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet

Post 65 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige, mindreårige asylsøkere, overslagsbevilgning

I Gul bok 2016 ble det foreslått en bevilgning på 1 696 mill. kroner. Dette innebar en økning på 491 mill. kroner sammenlignet med Saldert budsjett 2015. Det viser seg at prognosen for refusjonsutbetalinger i 2016 var satt for høyt. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen på posten med 118 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016, i tråd med endret prognose.

Regjeringen vil utrede en modell der kommuner som bosetter enslige mindreårige skal kunne velge mellom dagens ordning med 80 pst. refusjon ut over kommunal egenandel, eller en stykkpris. En slik modell kan gi kommunene større fleksibilitet enn i dag og gi insentiver til effektiv tiltaksbruk.

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 854, post 65 med 118 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016 som følge av nye prognoser for utbetalinger i 2016.

Kap. 856 Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

Post 01 Driftsutgifter

Bufetat har et lovfestet ansvar for å gi barn under 15 år som kommer til landet og søker asyl uten foreldre eller andre med omsorgsansvar, tilbud om opphold på et omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere.

I Gul bok blir det foreslått en bevilgning på 225 mill. kroner til omsorgssentrene for enslige, mindreårige asylsøkere under 15 år. Forslaget baserte seg på en prognose for gjennomsnittsbelegg i omsorgssentrene i 2016 på 100 barn. Prognosen er nå økt til 740 barn.

Det foreslås derfor å øke bevilgningen til omsorgssentrene med 1 167 mill. kroner. Midlene på posten skal gå til drift av statlige omsorgssentre, kjøp av plasser i private omsorgssentre og til Bufetats forvaltningsoppgaver knyttet til omsorgssentrene og barna i sentrene. Forvaltningsoppgavene inkluderer godkjenning av private sentre og opplæring og oppfølging av disse, kontroll av statlige og private sentre, oppfølging av det enkelte barn og arbeid med å bosette barna i en kommune. Det er lagt til grunn en reduksjon i forvaltningskostnadene på 170 mill. kroner som følge av stordriftsfordeler.

Grunnet den økte prognosen for gjennomsnittlig belegg i omsorgssentrene i 2016, foreslås det å øke bevilgningen på kap. 856, post 01 med 1 167 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Kap. 3856 Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

Post 04 Refusjon av ODA-godkjente utgifter

Noen innenlandske utgifter knyttet til mottak av asylsøkere og flyktninger kan ifølge OECD/DACs statistikkdirektiv godkjennes som offisiell utviklingshjelp. Bevilgningen som ble foreslått i Gul bok legger til grunn et gjennomsnittsbelegg i omsorgssentrene på 100 barn i 2016. Prognosen er nå økt til 740 barn.

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 3856, post 04 med 1 053 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Kap. 858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855, post 01

Bufdirs arbeidsbelastning øker som følge av den anslåtte økningen i antall enslige, mindreårige asylsøkere under 15 år. Det foreslås derfor å øke bevilgningen på posten med 7 mill. kroner. Midlene skal gå til Bufdirs oppgaver knyttet til omsorgssentrene for enslige, mindreårige asylsøkere. Oppgavene inkluderer arbeid med rammeavtaler, oppfølging og styring.

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 858, post 01 med 7 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

4.9 Nærings- og fiskeridepartementet

Kap. 904 Brønnøysundregistrene

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 205 mill. kroner til nytt saksbehandlingssystem for Brønnøysundregistrene. Samlet kostnadsramme er 1 181 mill. kroner. Det foreslås å ikke starte opp prosjektet i 2016 og bevilgningen foreslås derfor satt til 0.

Kap. 905 Norges geologiske undersøkelse

Post 01 Driftsutgifter

I Gul bok 2016 er det foreslått 25 mill. kroner til geofysisk kartlegging fra fly og helikopter i Sør- og Nord-Norge.

Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å redusere bevilgningen med 25,2 mill. kroner, fra 174,3 til 149,1 mill. kroner. Forslaget innebærer at NGUs programmer for geofysisk kartlegging i Sør- og Nord-Norge ikke videreføres i 2016.

Kap. 909 Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

Post 73 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning

Tilskuddsordningen er en regelstyrt ordning. I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 1 962 mill. kroner. I 2015 har søknadene og utbetalingene under tilskuddsordningen vist færre sjøfolk som omfattes av tilskuddsordningen enn det som ble lagt til grunn i Gul bok 2016. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere aktivitet for skip i petroleumsaktivitet i NOR. Næringen har signalisert at den svake markedsutviklingen vil fortsette i 2016. Dette tilsier at det også i 2016 vil være færre sjøfolk omfattet av tilskuddsordningen enn lagt til grunn i Gul bok 2016.

Oppfølgingen av fartsområdeutvalgets forslag er en sentral del i Regjeringens maritime strategi og vil medføre vesentlige endringer i ordningen. Det er et mål at nytt regelverk skal tre i kraft så snart som mulig i 2016 etter notifisering og godkjenning av ESA. Bevilgningsforslaget i Gul bok 2016 var basert på ikrafttredelse 1. januar. En realistisk dato for ikrafttredelse av ny ordning antas nå å være 1. mars 2016 (f.o.m. 2. termin 2016). Justeringen av grensen for maksimal utbetaling i tråd med forventet prisvekst i 2016 skjer fra 1. januar som lagt til grunn i Gul bok 2016.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å redusere bevilgningen med 70 mill. kroner, fra 1 962 til 1 892 mill. kroner.

Kap. 919 Diverse fiskeriformål

Post 60 Tilskudd til kommuner

I juni 2015 fikk alle etablerte lakse- og ørretoppdrettere tilbud om 5 pst. økt kapasitet på eksisterende oppdrettstillatelser. Endelig frist for å ta i bruk kapasitetsøkningen og betale vederlag settes til 1. desember 2016. I Gul bok 2016 er det lagt til grunn at samlet innbetalt vederlag i 2016 blir 360 mill. kroner, noe som gir utbetaling til kommunene på 180 mill. kroner. Dette er basert på en forutsetning om at halvparten av innbetalingene kommer i 2015. Ut fra informasjon om innbetalte vederlag så langt, anslås det nå som realistisk at 25 pst. av vederlagene blir innbetalt i 2015, og resten i 2016. Dette gir en tilsvarende forskyving i utbetalingene til kommunene.

På bakgrunn av dette fremmes det forslag om at bevilgningen på kap. 919, post 60 økes med 90 mill. kroner, fra 180 til 270 mill. kroner.

Kap. 3917 Fiskeridirektoratet

Post 13 Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner

Det vises til omtale under kap. 919, post 60. Ny informasjon innebærer nye anslag for innbetaling av vederlag fra tilbudet om kapasitetsøkning på 5 pst. På bakgrunn av dette fremmes det forslag om at bevilgningen på kap. 3917, post 13 økes med 180 mill. kroner, fra 360 til 540 mill. kroner.

Kap. 926 Forskningsfartøy

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 209 mill. kroner. Bevilgningen dekker bl.a. utgifter knyttet til bygging av nytt isgående forskningsfartøy.

Havforskningsinstituttet har ansvaret for å gjennomføre anskaffelsen, og har inngått kontrakt med verftsgruppa Fincantieri om bygging av fartøyet. Grunnet tilleggsavtale mellom Havforskningsinstituttet og verftet og faseforskyvning i prosjektet, er det ikke utbetalinger til verftet i 2016. Regjeringen vil fremme forslag om å øke bevilgningen i høstens endringsproposisjon for statsbudsjettet 2015. Dette påvirker ikke den totale kostnadsrammen for prosjektet.

På bakgrunn av dette foreslås det å redusere bevilgningen med 122,5 mill. kroner, fra 209 til 86,5 mill. kroner.

Kap. 2429 Eksportkreditt Norge AS

Post 70 Tilskudd

I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 108 mill. kroner til Eksportkreditt Norge for å drifte statens eksportkredittordning.

Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å redusere forslag til bevilgning med 7,1 mill. kroner, fra 108 til 100,9 mill. kroner.

4.10 Landbruks- og matdepartementet

Kap. 1137 Forskning og innovasjon

Post 50 Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd

Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 7,3 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016 til 256,3 mill. kroner.

Post 51 Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd

Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å redusere basisbevilgninger til forskningsinstitutter med 3,2 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016 til 183,4 mill. kroner.

Kap. 1138 Støtte til organisasjoner m.m.

Post 70 Støtte til organisasjoner, kan overføres

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen over posten med 5 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016, til 27,1 mill. kroner. Foreslåtte midler til Stiftelsen Norsk senter for økologisk landbruk opprettholdes på 5 mill. kroner, mens reduksjonen foreslås fordelt pro rata på øvrige 29 tilskuddsmottakere.

4.11 Samferdselsdepartementet

Kap. 1300 Samferdselsdepartementet

Post 30 Miljø-/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen

I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 41,1 mill. kroner til lønn og drift av det midlertidige sekretariatet for oljevern- og miljøsenteret i Lofoten/Vesterålen samt utgifter til konsulenter og utredninger. Det viser seg nå at den planlagte aktiviteten i 2016 kun vil innebære utgifter på om lag 21 mill. kroner. Regjeringen foreslår derfor å redusere bevilgningen på posten med 20 mill. kroner sammenlignet med forslaget i Gul bok.

Kap. 1320 Statens vegvesen

Post 23 Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m.

I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 11 063 mill. kroner på posten. Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen med 110,5 mill. kroner sammenlignet med forslaget i Gul bok, inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Med den foreslåtte reduksjonen søkes vedlikehold skjermet fra reduksjoner.

Post 30 Riksveginvesteringer

I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 14 878 mill. kroner på posten. Regjeringen foreslår å redusere bevilgningsforslaget til fornying med 139 mill. kroner. Reduksjonen vil innebære at det settes av 1 683,6 mill. kroner til ulike fornyingstiltak, i hovedsak tunnelfornying. Budsjettforslaget vil fortsatt legge til rette for en betydelig reduksjon i vedlikeholdsetterslepet på veg i 2016.

Kap. 1350 Jernbaneverket

Post 23 Drift og vedlikehold

I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 8 143,1 mill. kroner på posten. Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen med 193,3 mill. kroner sammenlignet med forslaget i Gul bok. Av den foreslåtte reduksjonen gjelder 181,5 mill. kroner fornying og 11,8 mill. kroner effektivisering av driften i Jernbaneverket, inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Forslaget innebærer at det i 2016 settes av 2 364,6 mill. kroner til fornying av jernbaneinfrastrukturen, eksklusiv ERTMS-prosjektet, og vil fortsatt innebære at vedlikeholdsetterslepet på jernbanen reduseres.

Kap. 1360 Kystverket

Post 01 Driftsutgifter

I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 1 722,8 mill. kroner på posten. Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslår Regjeringen å redusere bevilgningen med 3,7 mill. kroner sammenlignet med forslaget i Gul bok.

4.12 Klima- og miljødepartementet

Kap. 1420 Miljødirektoratet

Post 35 Statlige erverv, skogvern, kan overføres

Forslaget til bevilgning reduseres med 5 mill. kroner, fra 324,1 mill. kroner i Gul bok 2016 til 319,1 mill. kroner. Forslaget vil medføre en mindre reduksjon i omfanget av nye vedtak om frivillig skogvern i 2016.

Post 75 Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning

Forslaget til bevilgning reduseres med 58,5 mill. kroner, fra 478,5 mill. kroner i Gul bok 2016 til 420 mill. kroner. Som følge av nedgang i antall vrakede biler i 2015, anslås det at færre biler vil vrakes i 2016 enn lagt til grunn i Gul bok.

Kap. 1481 Klimakvoter

Post 01 Driftsutgifter, kan overføres

Foreslått bevilgning reduseres med 5 mill. kroner, til 3,9 mill. kroner. Utgifter til kjøp av eksterne tjenester som kommersiell og juridisk rådgiving i forbindelse med kjøp og salg av klimakvoter kan dekkes innenfor gjenværende disponibel bevilgning.

Kap. 1482 Internasjonale klima- og utviklingstiltak

Post 73 Klima- og skogsatsingen, kan overføres

Bevilgningen foreslås redusert med 378,3 mill. kroner, fra 2 901,9 mill. kroner i Gul bok 2016 til 2 523,6 mill. kroner. Regjeringens strategi og kriterier for utbetaling av tilskudd som beskrevet i Prop. 1 S ligger fast. I 2016 vil Regjeringen prioritere å betale for verifiserte utslippsreduksjoner i våre bilaterale partnerskap. Denne delen av bevilgningen vil ikke reduseres. Andre formål under tilskuddsordningen vil imidlertid reduseres, i hovedsak finansiering av program- og prosjektporteføljer gjennom multilaterale kanaler og sivilt samfunn samt forskning og kunnskapsutvikling om REDD+.

4.13 Finansdepartementet

Kap. 1600 Finansdepartementet

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Bevilgningen på posten gjelder i hovedsak utgifter til forskningsoppdrag, utredninger og enkelte særskilte innkjøp. I Gul bok 2016 er det foreslått en bevilgning på 61,6 mill. kroner på kap. 1600, post 21. Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til utredninger og prosjekter med 1 mill. kroner sammenlignet med forslaget i Gul bok.

Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 1,3 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Kap. 1605 Direktoratet for økonomistyring

Post 01 Driftsutgifter

Det ble igangsatt en større omorganisering av Direktoratet for økonomistyring i 2014. Det meste av omstillingsarbeidet vil være avsluttet i 2015. Det framgår av Prop. 1 S (2015–2016) for Finansdepartementet at årlig gevinst etter omstillingen (fra 2017) er anslått til 20 mill. kroner og at deler av denne gevinsten allerede er tatt ut i bevilgningsforslaget for 2016. Det foreslås nå å framskynde realiseringen av omstillingsgevinsten ved å redusere bevilgningsforslaget med ytterligere 2,0 mill. kroner i 2016.

Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 2,3 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Kap. 1618 Skatteetaten

Post 22 Større IT-prosjekter, kan overføres

Skatteetatens prosjekt for modernisering av grunnlagsdata (MAG) avsluttes i 2016. På grunn av redusert risiko i prosjektet ble bevilgningen på posten redusert med 15,1 mill. kroner ifm. RNB 2015. Risikoen i prosjektet er nå blitt ytterligere redusert sammenlignet med det som lå til grunn for bevilgningsforslaget i Gul bok 2016. Regjeringen foreslår på denne bakgrunn å redusere bevilgningen på posten med 8,7 mill. kroner.

Bevilgningsforslaget på kap. 1618, post 22 reduseres med 8,7 mill. kroner.

Assistanse fra Tolletaten til politiet

Finansdepartementet vil i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet vurdere hvordan Tolletaten kan bistå politiet særlig i kontroll og registrering av nyankomne asylsøkere på Storskog og ved mottaket på Råde i Østfold. Endelig innretning og omfang av Tolletatens bistand er foreløpig ikke avklart. Bistanden til politiets håndtering av asylsituasjonen vil kunne påvirke Tolletatens oppgaveløsing i 2016, men vurderes å være håndterbar.

Kap. 5501 Skatter på formue og inntekt

Post 70 Trinnskatt, formuesskatt mv.

Det vises til forslagene til skatte- og avgiftsendringer som er nærmere omtalt i kapittel 3. Endringene innebærer at bevilgningsforslaget på kap. 5501, post 70 økes med 1 450 mill. kroner.

Kap. 5521 Merverdiavgift

Post 70 Merverdiavgift

Det vises til forslagene til skatte- og avgiftsendringer som er nærmere omtalt i kapittel 3. Endringene innebærer at bevilgningsforslaget på kap. 5521, post 70 økes med 60 mill. kroner.

Kap. 5700 Folketrygdens inntekter

Post 72 Arbeidsgiveravgift

Det vises til forslagene til skatte- og avgiftsendringer som er nærmere omtalt i kapittel 3. Endringene innebærer at bevilgningsforslaget på kap. 5700, post 72 økes med 250 mill. kroner.

Kap. 5800 Statens pensjonsfond utland

Post 50 Overføring fra fondet

På kap. 5800, post 50 ble det i Gul bok 2016 foreslått bevilget 207 809 mill. kroner som overføring fra Statens pensjonsfond utland til å dekke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Det oljekorrigerte underskuddet i 2016 anslås nå til 208 994 mill. kroner. Overføringen fra Statens pensjonsfond utland foreslås derfor økt med 1 185 mill. kroner, til 208 994 mill. kroner.

4.14 Forsvarsdepartementet

Kap. 1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

Post 01 Driftsutgifter

I Gul bok 2016 er det foreslått å redusere bevilgningen på posten med 15 mill. kroner knyttet til utsatt miljøopprydding. Bevilgningsforslaget til dette tiltaket reduseres med ytterligere 10 mill. kroner. Dette vil medføre at opprydding av utrangerte skyte- og øvingsfelt vil bli ferdigstilt senere enn planlagt.

Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 13,3 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016.

Kap. 1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

Post 46 Komponentutskiftning

I Gul bok 2016 er det foreslått å redusere bevilgningen på posten med 30,0 mill. kroner knyttet til komponentutskifting av sektorens eiendom-, bygg- og anleggsmasse. Bevilgningsforslaget til dette tiltaket reduseres med ytterligere 20 mill. kroner.

Kap. 1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

Post 01 Driftsutgifter

Inkludert effekten av økt prosentsats i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 12,1 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016. Av dette gjelder 10 mill. kroner en reduksjon av sentraladministrasjonen i Forsvaret. Tiltaket vil medføre redusert kapasitet i Forsvarsstaben.

Kap. 1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

Bevilgningsforslaget på posten reduseres med 25 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2016. Forslaget gjelder redusert avsetning til forprosjektering av investeringene og anskaffelsene som bevilges på posten.

4.15 Olje- og energidepartementet

Kap. 1810 Oljedirektoratet

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Forslaget til bevilgning reduseres med 115 mill. kroner, til 185,9 mill. kroner. Dette vil redusere omfanget av ny geologisk kartlegging, særlig i Barentshavet og området inntil delelinjen mot Russland.

Kap. 1820 Norges vassdrags- og energidirektorat

Post 22 Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72

Forslaget til bevilgning reduseres med 50 mill. kroner, til 374,7 mill. kroner. I Gul Bok 2016 er det foreslått 190 mill. kroner i bevilgningsøkning til forebyggende tiltak mot flom- og skredskader. Denne satsingen blir noe redusert.

4.16 Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen

Regjeringen innførte en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform i 2015. Regjeringen forutsetter at alle statlige virksomheter gjennomfører tiltak for å bli mer effektive. Kravet om mindre byråkrati, og mer igjen for pengene, gjelder det meste av statlig forvaltning. Reformen omfatter også sektorer som er politisk prioriterte. Det er viktig også å sikre effektiv ressursbruk i prioriterte sektorer. Regjeringen vil la reformen være en fast del av budsjettarbeidet framover.

Reformen gir insentiver til mer effektiv statlig drift og skaper handlingsrom for prioriteringer i statsbudsjettet. Reformen innebærer at deler av gevinstene fra mindre byråkrati og mer effektiv bruk av pengene overføres i de årlige budsjettene til fellesskapet. Den årlige overføringen til fellesskapet beregnes ut fra alle driftsutgifter som bevilges over statsbudsjettet. Det vil si forvaltningens driftsutgifter på postene 01 til 29. Nettobudsjetterte virksomheter som universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner er inkludert i reformen. I tillegg er spesialisthelsetjenestene med i ordningen. Driftsresultatene i statlig forretningsdrift holdes imidlertid utenom.

I Gul bok 2016 ble overføringen foreslått satt til 0,5 pst. av driftsutgiftene i staten. Regjeringen foreslår nå å øke prosentsatsen til 0,6 pst. Isolert sett reduserer dette statsbudsjettets driftsutgifter med 317 mill. kroner. Driftsutgiftene til departementer og etater hvor deler av virksomheten finansieres av gebyrer inkluderes også i reformen. Det er forutsatt at lavere driftsutgifter skal gi lavere gebyrer som kommer publikum til gode. Statsbudsjettets gebyrinntekter reduseres med 14 mill. kroner som følge av forslaget. Samlet sett innebærer forslaget om å øke prosentsatsen i reformen til 0,6 pst. netto reduserte utgifter på 303 mill. kroner.

Endringene på kapittel og post vil framgå av forslag til vedtak. I tabell 4.1 gis en samlet oversikt over virkningene på departementenes utgifter og inntekter.

Tabell 4.1 Oversikt over budsjettinnsparinger ved økt sats

Mill. kroner

Reduserte utgifter

Reduserte inntekter

Utenriksdepartementet

5,0

0,2

Kunnskapsdepartementet

38,8

0,1

Kulturdepartementet

3,0

0,0

Justis- og beredskapsdepartementet

29,4

2,9

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

5,6

0,6

Arbeids- og sosialdepartementet

12,7

0,0

Helse- og omsorgsdepartementet

135,4

0,7

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

8,0

0,1

Nærings- og fiskeridepartementet

5,9

1,6

Landbruks- og matdepartementet

2,4

0,2

Samferdselsdepartementet

20,1

0,8

Klima- og miljødepartementet

2,7

0,6

Finansdepartementet

13,4

0,4

Forsvarsdepartementet

31,6

5,4

Olje- og energidepartementet

2,8

0,3

Totalt

316,7

13,8

MEMO: Netto innsparing

302,8

Kilde:  Finansdepartementet

Til toppen
Til dokumentets forside