Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 100 L (2018–2019)

Endringer i straffeloven mv. (terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser m.m.)

Til innholdsfortegnelse

6 Endring av inkassoloven

Inkassoloven § 4 femte ledd gir forskriftshjemmel for å gjøre unntak fra kravet om foretaksregistrering og bevilling ved midlertidig tjenesteytelse utført av personer som oppfyller kravene i yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Etter § 4 femte ledd kan Kongen i forskrift gi regler om at inkassovirksomhet som gjelder ervervsmessig eller stadig inndriving av forfalte pengekrav for andre, også kan drives midlertidig av personer som er lovlig etablert i en EØS-stat eller i Sveits med sikte på å drive slik inkassovirksomhet der, og kan gi nærmere regler om midlertidig utøvelse av slik inkassovirksomhet. Regler om midlertidig utøvelse av slik inkassovirksomhet er gitt i inkassoforskriften kapittel 6. Etter at yrkeskvalifikasjonsloven med forskrift trådte i kraft, innebærer bestemmelsene i inkassoloven og inkassoforskriften delvis en dobbeltregulering av adgangen til midlertidig tjenesteutøvelse.

Personlig inkassobevilling etter inkassoloven § 5 annet ledd, jf. første ledd bokstav a, gis etter søknad til personer som anses egnet til å være faktisk leder for foretak som stadig og ervervsmessig inndriver forfalte pengekrav for andre. Søkeren må fremlegge politiattest og godtgjøre å ha minst tre års praktisk erfaring med inndriving av pengekrav i løpet av de siste ti år. Kravet om tre års praktisk erfaring med inndriving av pengekrav gjelder ikke for EØS-statsborgere eller sveitsiske statsborgere som har kvalifikasjonsbevis fra en annen EØS-stat eller Sveits som nevnt i direktiv 2005/36/EF artikkel 13 nr. 1 eller 2. Dersom kvalifikasjonsbeviset ikke er lovregulert i den andre EØS-staten eller i Sveits, fastsetter dagens regler i inkassoloven § 5 annet ledd fjerde punktum at søkeren i tillegg må ha drevet inkassovirksomhet på heltid i minst to år i løpet av de siste ti årene i en annen EØS-stat eller i Sveits. Etter endringene med direktiv 2013/55/EU om endring av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner er kravet nå at yrkesutøveren skal ha utøvd yrket i minst ett av de siste ti år i en eller flere stater innen EØS eller Sveits dersom yrket ikke er lovregulert i etableringsstaten. Dette innebærer at inkassoloven § 5 annet ledd fjerde punktum må endres.

Yrkeskvalifikasjonsloven med forskrift er en horisontal regulering som gjelder på tvers av sektorene. På bakgrunn av dette antar departementet at den mest hensiktsmessige reguleringen er å erstatte bestemmelsene i inkassoloven § 4 og § 5 om midlertidig tjenesteytelse og godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-stater mv. med henvisninger til de aktuelle reglene i yrkeskvalifikasjonsloven.

Til toppen
Til dokumentets forside