Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 101 S (2017–2018)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av nye tilpasninger til forordning (EU) nr. 1031/2010 om auksjonering av klima-kvoter, og inngåelse av to avtaler med Kommisjonen om tilknytning til EUs avtaler om felles tildeling av kontrakter for å anskaffe felles auksjonsplattformer og auksjonsovervåker

Til innholdsfortegnelse

6 Konstitusjonelle forhold

Deltakelse i EØS-komitébeslutningen samt inngåelse av de to tilknytningsavtalene antas å være en sak av særlig stor viktighet. Stortinget må derfor gi sitt samtykke til deltakelse i EØS-komitébeslutningen og inngåelse av avtalene i henhold til Grunnloven § 26 annet ledd.

For å hindre at Norge forsinker ikrafttredelse av beslutningen og avtalene, og for å gjøre det mulig for EFTA-statene formelt å delta i ordningen så raskt som mulig, fremmes forslag om at Stortinget gir sitt samtykke før EØS-komiteen treffer sin beslutning og før avtalene er undertegnet. Det vil dermed ikke være nødvendig for Norge å ta forbehold om konstitusjonelle prosedyrer ved beslutning i EØS-komiteen eller ved undertegning av avtalene.

Det er ikke ventet at det vil komme endringer i utkastet til EØS-komitébeslutning eller utkastene til avtaler. Dersom den endelige beslutningen ikke i alt vesentlig er i samsvar med utkastet som er lagt ved denne proposisjonen, vil saken bli lagt frem for Stortinget på nytt. Det samme gjelder hvis avtaletekstene skulle bli endret.

Til toppen
Til dokumentets forside