Prop. 102 LS (2021–2022)

Endringer i legemiddelloven (legemidler til dyr) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 371/2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/6 om legemidler til dyr

Regjeringen legger i proposisjonen frem forslag til endringer i legemiddelloven. Proposisjonen gjennomfører forordning (EU) 2019/6 om legemidler til dyr i norsk rett. Regelverket for legemidler til dyr er langt på vei totalharmonisert innenfor EØS-området. Forordningen regulerer godkjenningen av legemidlene og kontrollen med hele forsyningskjeden for legemidler til dyr fra tilvirkning og frem til legemidlene ankommer detaljist (apotek). Norge deltar på lik linje med EU-landene i et formelt og forpliktende samarbeid mellom myndighetene for godkjenning og tilsyn med legemidler. Formålet med forordningen er å øke tilgjengeligheten av legemidler til dyr, effektivisere godkjenningsordningene, stimulere til økt konkurranseevne og innovasjon, bidra til et mer effektivt indre marked og å styrke EUs arbeid med å bekjempe antimikrobiell resistens. I tillegg til å gi regler som bidrar til å fremme forordningens formål, viderefører forordningene i vesentlig grad slik regulering som allerede er del av EØS-avtalen og gjennomført i blant annet legemiddelloven og i forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget