Prop. 102 S (2023–2024)

Kommuneproposisjonen 2025

Til innholdsfortegnelse

7 Anslag på fordelingsverknader for enkeltkommunar

Dette vedlegget viser eit anslag på fordelingsverknadene av forslaget til endringar i inntektssystemet for kvar enkelt kommune, jf. tabell 7.1. Tabellen viser eit anslag på dei samla fordelingsverknadene av alle forslaga, og dei isolerte effektane av endringane innan kostnadsnøkkelen og bruken av særskild fordeling, dei regionalpolitiske tilskota, skattegrunnlaga og inntektsutjamninga, og toppfinansieringsordninga for ressurskrevjande tenester. Tabellen viser både eit anslag på systemverknadene av endringane, og eit anslag på verknaden det første året inkludert inntektsgarantiordninga (INGAR), overgangsordninga for endringar i skatteelementa og eit anslag på den samla veksten i dei frie inntektene.

Føresetnader for berekningane

Fordelingsverknadene for endringar i kostnadsnøkkelen, bruken av særskild fordeling og dei regionalpolitiske tilskota er berekna med utgangspunkt i inntektssystemet for 2024, jf. Grønt hefte for 2024.

Fordelingsverknadene for endringar i skattegrunnlaga og inntektsutjamninga er basert på skattetal for 2020. Fordelingsverknadene er justert til 2024-nivå med veksten i samla skatteinntekter frå 2020 til anslag på skatteinntekter i 2024 frå Prop. 1 S, det vil seie med i overkant av 30 prosent.

Fordelingsverknadene for endringar i toppfinansieringsordninga for ressurskrevjande tenester er berekna med utgangspunkt i tal for 2022, prisjustert til 2024-kroner med kommunal deflator.

Sidan berekningane for skatt og toppfinansieringsordninga er gjort på tal for høvesvis 2020 og 2022, er det ikkje mogleg å rekne anslag for Haram og Ålesund etter kommuneinndelinga i 2024. Som ein illustrasjon er det i tabellen lagt til grunn at fordelingsverknadene for endringane i skatteelementa og toppfinansieringa, målt i kroner per innbyggar, er den same for Haram og Ålesund etter delinga som i anslaga for Ålesund kommune før delinga. Merk at veksten i dei frie inntektene i kolonne 8–10 er i 2025-kroner, mens effekten av dei andre endringane er vist i anslag på 2024-kroner.

Tabellforklaring

Kolonne 1

Kolonne 1 viser talet på innbyggarar i kommunen per 1. juli 2023.

Kolonne 2

Kolonne 2 i tabellane viser eit anslag på dei samla frie inntektene, inkludert inntekter frå eigedomsskatt, konsesjonskraft og Havbruksfondet. Anslaget på skatt og rammetilskot er henta frå Grønt hefte 2024, og er inkludert inntekts- og utgiftsutjamning med dagens inntektssystem. Tal for eigedomsskatt er henta frå KOSTRA og gjeld for 2022, og er inkludert alle typar eigedomsskatt. Konsesjonskraftinntekter er nettoinntekter frå konsesjonskraft mv. frå KOSTRA, mens tal for utbetalingar frå Havbruksfondet er henta frå Fiskeridirektoratet. Det er brukt eit gjennomsnitt av konsesjonskraft- og havbruksinntekter for 2021 og 2022, sidan inntektene kan variere ein del frå år til år.

Kolonne 3

Kolonne 3 viser eit anslag på fordelingsverknader av ny kostnadsnøkkel og endringar i bruken av særskilt fordeling. Anslaget er berekna med utgangspunkt i kriteriedata, utgiftsbehov og kostnadsnøkkel for inntektssystemet i 2024. Kolonnen viser effekten av følgande endringar:

 • nye delkostnadsnøklar for alle sektorane i utgiftsutjamninga, jf. forslag i kapittel 15

 • innføring av fullt basiskriterium for alle kommunar

 • utviding av utgiftsutjamninga til òg å omfatte arbeidsretta tiltak i kommunal regi og bistand til etablering og vidareføring av eigen bustad (jf. kapittel 15.7 om delkostnadsnøkkel for sosiale tenester)

 • effekten av at vaksenopplæring blir rekna som ein del av sektoren for sosiale tenester i staden for grunnskole

 • effekten av å opprette ei ny ordning i tabell C for å tilbakeføre halvparten av fordelingsverknaden av å vekte ned kriteriet for personar med psykisk utviklingshemming

 • effekten av å avvikle kompensasjonen for gradert basis i tabell C. Midlane er fordelt mellom alle kommunar etter innbyggartal.

Kolonne 4

Kolonne 4 viser eit anslag på fordelingsverknadene av følgande endringar:

 • bruk av ny distriktsindeks innanfor distriktstilskota for Sør-Noreg og Nord-Noreg

 • småkommunetillegg til Værøy, Røst og Træna etter same sats som i tiltakssona for Nord-Troms og Finnmark

 • reduksjon i satsen på storbytilskotet frå 416 til 398 kroner per innbyggar

 • reduksjon i satsen på veksttilskotet frå 67 331 kroner til 22 444 kroner per innbyggar over vekstgrensa

 • avvikling av regionsentertilskotet

 • innføring av ei inntektsgrense for distriktstilskot Sør-Noreg som òg omfattar inntekter frå konsesjonskraft, eigedomsskatt på kraft- og petroleumsanlegg, Havbruksfondet og produksjonsavgift for vindkraft

 • auke i innbyggartilskotet med eit likt beløp per innbyggar, tilsvarande den samla reduksjonen i dei regionalpolitiske tilskota

Anslaga er berekna med utgangspunkt i kriteriedata og tilskot i inntektssystemet for 2024.

Kolonne 5

Kolonne 5 viser eit anslag på fordelingsverknadene av følgande endringar:

 • Eigarinntekter (utbytte mv.) blir korrigert ut av skattegrunnlaget for kommunane, og erstatta med annan inntektsskatt.

 • Kommunane sin andel av formuesskatten blir halvert, og erstatta av auka andel inntektsskatt.

 • Den symmetriske delen av inntektsutjamninga blir justert opp frå 60 til 64 prosent.

Anslaga er berekna med utgangspunkt i tal for skatteinntekter. Fordelingsverknadene er justert til 2024-nivå med veksten i samla skatteinntekter frå 2020 til anslag på skatteinntekter i 2024 frå Prop. 1 S, det vil seie med i overkant av 30 prosent.

Kolonne 6

Kolonne 6 viser eit anslag på fordelingsverknadene av:

 • Ny modell for berekning av eigenandel i toppfinansieringsordninga for ressurskrevjande tenester.

 • Auka innslagspunkt for å komme inn under toppfinansieringsordninga for å ta omsyn til nedvekting av PU-kriteriet, slik at nedvektinga blir gjennomført innanfor ei uendra samla utgiftsramme på statsbudsjettet.

Fordelingsverknadene er berekna ut frå grunnlagstal for 2022, prisomrekna til 2024-kroner med kommunal deflator.

Kolonne 7

Kolonne 7 viser dei samla fordelingsverknadene av alle endringar i inntektssystemet og toppfinansieringsordninga, før overgangsordningar, vekst i frie inntekter og kompensasjon for endringar i inntektssystemet.

Kolonne 8

Kolonne 8 viser summen av veksten i dei frie inntektene på 1,5 mrd. kroner som er fordelt særskild og tapskompensasjonen på 108 mill. kroner, til saman 1,6 mrd. kroner finansiert innanfor veksten i dei frie inntektene. Veksten på 1,5 mrd. kroner er fordelt slik at alle kommunar får minimum 30 kroner per innbyggar (innbyggartal per 1. januar 2023). For kommunar med skatteinntekter på 130 prosent av landsgjennomsnittet eller lågare, blir beløpet per innbyggar høgare desto lågare skatteinntektene i 2023 var, opp til 345 kroner per innbyggar for kommunen med det lågaste skattenivået. Departementet foreslår at dette beløpet ligg fast med særskild fordeling framover, og at fordelinga mellom kommunane årleg vil bli justert med utgangspunkt i oppdaterte skattetal. For konsesjonskraft og eigedomsskatt på kraftanlegg, vindkraftverk og petroleumsanlegg er det brukt tal frå KOSTRA frå 2023. Her mangla det tal frå 11 kommunar ved KOSTRA-rapporteringa i februar 2024. For desse kommunane er det i berekninga brukt tilsvarande tal for 2022 (for eigedomsskatt er det brukt tal for eigedomsskatt på annan eigedom for 2022). I samband med statsbudsjettet for 2025 vil tala bli oppdatert med endelege KOSTRA-tal frå 2023.

Tapskompensasjonen kompenserer kommunar med skatteinntekter (inkl. naturressursinntekter) på under 105 prosent av landsgjennomsnittet som tapar på endringane i inntektssystemet og toppfinansieringsordningsordninga, etter at veksten i dei frie inntektene på 1,5 mrd. kroner er lagt til. Den endelege tapskompensasjonen vil bli berekna til statsbudsjettet for 2025, og vil deretter ligge nominelt fast til neste heilskaplege gjennomgang av inntektssystemet.

Kolonne 9

Kolonne 9 viser eit anslag på dei samla verknadene av nytt inntektssystem inkludert veksten i dei frie inntektene på 1,5 mrd. kroner og tapskompensasjonen. Kolonnen er lik summen av kolonne 7 og 8.

Kolonne 10

Kolonne 10 viser eit førebels anslag på verknaden av endringane i inntektssystemet og toppfinansieringsordninga for ressurskrevjande tenester det første året, inkludert INGAR, overgangsordningar for skatteelementa og anslått samla vekst i dei frie inntektene. I kolonnen er det som ein illustrasjon lagt til grunn ein samla anslått vekst i dei frie inntektene på 5 mrd. kroner. Talet for samla vekst i dei frie inntektene vil òg inkludere vekst som er grunngitt med andre forhold enn nytt inntektssystem, mellom anna demografi, pensjon og satsinga på barnehagar. Det er som ein forenkla berekningsteknisk føresetnad lagt til grunn at veksten som ikkje er fordelt som tapskompensasjon eller særskild etter skattenivå, fordeler seg med eit likt beløp per innbyggar til alle kommunar (615 kroner per innbyggar). Den endelege fordelinga i statsbudsjettet vil bli annleis.

Tabell 7.1 Anslag på fordelingsverknader av forslag til endringar i inntektssystemet. Tal i kroner per innbyggar.

Kommune

Innb.

Frie innt.

Kostn. nøkkel og tab. C

Reg.pol. tilsk.

Skatt og innt.utj.

Toppfin.ordn.

Sum før vekst og tapskomp.

Vekst og tapskomp.

Sum med vekst og tapskomp.

Anslag verknad første år

Kol. 1

Kol. 2

Kol. 3

Kol. 4

Kol. 5

Kol. 6

Kol. 7

Kol. 8

Kol. 9

Kol. 10

0301 Oslo

711 918

73 610

877

62

-1 721

-36

-818

184

-635

377

1101 Eigersund

15 177

74 723

446

89

185

-58

663

302

964

1 521

1103 Stavanger

146 810

73 088

-146

62

-313

-92

-489

217

-272

421

1106 Haugesund

38 218

70 244

19

89

715

-13

811

300

1 111

1 430

1108 Sandnes

83 219

70 978

-113

-29

592

-92

358

250

608

991

1111 Sokndal

3 325

88 041

889

772

470

-194

1 938

187

2 125

2 475

1112 Lund

3 235

84 782

1 728

771

503

8

3 010

230

3 240

3 550

1114 Bjerkreim

2 861

87 999

2 116

546

440

-81

3 020

151

3 171

3 508

1119 Hå

19 712

69 167

330

89

438

-38

819

336

1 154

1 491

1120 Klepp

20 766

67 569

281

-52

410

-86

553

322

875

1 245

1121 Time

19 876

69 619

101

44

127

54

327

299

625

965

1122 Gjesdal

12 384

74 091

606

89

402

82

1 180

291

1 470

1 846

1124 Sola

28 492

71 424

-267

86

-107

-66

-354

228

-126

530

1127 Randaberg

11 733

71 619

177

89

252

64

582

289

870

1 374

1130 Strand

13 578

73 725

221

89

400

-89

620

313

933

1 306

1133 Hjelmeland

2 635

112 089

678

-2 387

146

-293

-1 856

30

-1 826

134

1134 Suldal

3 827

165 859

-234

-1 228

352

-51

-1 162

30

-1 132

626

1135 Sauda

4 559

97 960

-54

-1 496

1 046

112

-391

30

-361

1 017

1144 Kvitsøy

537

132 667

629

6 164

447

0

7 240

178

7 417

7 787

1145 Bokn

880

109 278

2 053

3 796

1 170

-242

6 777

187

6 964

7 202

1146 Tysvær

11 499

91 842

-83

89

443

143

593

30

622

982

1149 Karmøy

43 086

71 242

-554

89

427

14

-24

325

301

831

1151 Utsira

209

218 264

4 055

-25

1 188

0

5 218

30

5 248

5 570

1160 Vindafjord

8 927

81 147

448

660

-948

66

226

252

478

1 141

1505 Kristiansund

24 240

72 493

211

357

426

158

1 153

329

1 482

1 842

1506 Molde

32 512

76 730

-626

-98

827

158

262

302

564

1 137

1508 Ålesund

58 186

68 615

-86

-49

249

48

162

315

478

902

1511 Vanylven

3 034

86 076

-688

89

447

275

123

293

417

1 075

1514 Sande

2 442

84 198

1 038

624

1 233

502

3 397

265

3 661

3 956

1515 Herøy

8 903

70 715

266

661

-253

-11

663

313

976

1 600

1516 Ulstein

8 882

72 656

-348

89

572

180

493

330

823

1 294

1517 Hareid

5 170

75 838

457

1 020

523

408

2 408

341

2 749

3 076

1520 Ørsta

10 977

74 248

-143

89

477

-121

303

324

626

963

1525 Stranda

4 402

80 780

848

1 054

535

-89

2 348

310

2 658

3 024

1528 Sykkylven

7 606

70 633

227

1 264

480

-62

1 909

329

2 238

2 590

1531 Sula

9 670

73 165

-288

89

483

278

563

339

902

1 243

1532 Giske

8 675

74 418

209

89

832

111

1 241

331

1 572

1 853

1535 Vestnes

7 097

75 461

424

384

707

376

1 890

314

2 204

2 551

1539 Rauma

7 082

82 496

-553

384

396

122

349

289

638

1 005

1547 Aukra

3 692

145 937

746

89

1 047

379

2 262

30

2 292

2 554

1554 Averøy

5 928

75 757

306

993

614

37

1 952

301

2 253

2 515

1557 Gjemnes

2 665

83 875

1 120

334

572

394

2 421

317

2 737

3 049

1560 Tingvoll

3 036

88 320

-1 213

89

532

-158

-750

750

0

1 151

1563 Sunndal

7 284

86 967

87

89

1 200

-90

1 287

174

1 461

1 745

1566 Surnadal

5 959

81 847

37

-211

589

104

518

290

808

1 099

1573 Smøla

2 142

110 090

-522

89

434

418

419

30

449

928

1576 Aure

3 386

98 405

-172

89

418

-130

206

274

479

846

1577 Volda

10 897

77 530

-689

-376

550

-82

-597

597

0

574

1578 Fjord

2 505

105 454

-1 047

89

526

510

78

65

143

1 085

1579 Hustadvika

13 390

78 719

-361

296

482

208

624

317

941

1 275

1580 Haram

9 402

70 834

990

948

251

48

2 237

318

2 555

2 978

1804 Bodø

53 401

73 122

-546

89

513

-69

-13

312

300

826

1806 Narvik

21 560

81 837

-772

-154

625

132

-169

292

123

711

1811 Bindal

1 371

128 432

-1 428

89

423

565

-351

30

-320

1 049

1812 Sømna

1 976

93 081

-124

89

618

-101

482

300

782

1 071

1813 Brønnøy

7 813

85 789

-543

89

532

-143

-65

289

224

588

1815 Vega

1 226

105 547

742

89

634

0

1 466

237

1 703

1 978

1816 Vevelstad

476

156 682

2 212

89

667

755

3 723

67

3 790

4 037

1818 Herøy

1 844

102 108

-69

89

329

206

556

140

696

1 092

1820 Alstahaug

7 414

78 878

-231

89

485

339

682

306

989

1 334

1822 Leirfjord

2 317

93 787

934

89

681

146

1 851

316

2 167

2 417

1824 Vefsn

13 404

78 749

-768

89

459

177

-42

288

246

967

1825 Grane

1 460

102 605

-633

89

616

-115

-43

318

275

808

1826 Hattfjelldal

1 287

109 170

-1 136

89

647

613

213

205

418

1 426

1827 Dønna

1 391

116 008

-1 418

89

-553

-50

-1 931

89

-1 842

-441

1828 Nesna

1 805

87 812

972

89

633

689

2 384

258

2 642

2 893

1832 Hemnes

4 490

96 138

-635

89

1 207

-165

497

30

526

1 052

1833 Rana

25 947

75 347

-557

89

754

-81

205

285

491

891

1834 Lurøy

1 877

141 067

-689

89

-4 275

-135

-5 010

30

-4 980

-3 656

1835 Træna

448

136 630

2 811

17 074

-1 016

0

18 869

256

19 125

19 540

1836 Rødøy

1 139

150 942

771

89

518

101

1 479

30

1 509

1 872

1837 Meløy

6 183

93 192

-386

89

1 452

84

1 240

87

1 327

1 603

1838 Gildeskål

1 955

119 725

-481

89

890

13

511

30

541

851

1839 Beiarn

1 035

122 349

-1 599

89

714

233

-563

30

-533

946

1840 Saltdal

4 695

85 455

-1 132

89

593

220

-231

306

76

985

1841 Fauske

9 603

75 961

818

89

441

-172

1 176

279

1 455

1 818

1845 Sørfold

1 852

129 354

360

89

1 338

208

1 996

30

2 026

2 352

1848 Steigen

2 674

102 600

-340

89

439

-85

103

132

235

603

1851 Lødingen

2 024

100 911

-1 604

89

468

860

-187

211

25

1 596

1853 Evenes

1 330

96 090

129

89

644

70

933

280

1 213

1 507

1856 Røst

462

132 352

2 803

16 559

-1 898

0

17 464

293

17 757

18 341

1857 Værøy

676

123 489

1 853

11 345

649

464

14 312

333

14 646

15 320

1859 Flakstad

1 221

96 949

1 296

89

1 019

723

3 128

307

3 435

3 828

1860 Vestvågøy

11 553

76 385

-95

89

462

-25

432

327

759

1 114

1865 Vågan

9 737

78 817

308

89

256

-91

563

308

871

1 253

1866 Hadsel

8 199

84 473

113

89

214

189

605

269

874

1 244

1867 Bø

2 617

105 717

-1 391

89

428

349

-525

244

-281

857

1868 Øksnes

4 553

80 834

-230

89

466

137

462

277

739

1 067

1870 Sortland

10 667

77 179

-267

89

398

-85

134

295

430

795

1871 Andøy

4 585

82 258

-720

89

517

-118

-231

330

98

771

1874 Moskenes

975

105 697

2 257

89

983

9

3 338

302

3 641

4 162

1875 Hamarøy

2 718

117 176

-920

89

1 401

597

1 168

30

1 197

1 969

3101 Halden

31 840

72 133

-258

89

534

302

667

340

1 007

1 319

3103 Moss

51 545

71 814

-143

-56

554

-92

263

327

590

893

3105 Sarpsborg

59 502

73 931

-196

89

484

-84

293

330

623

947

3107 Fredrikstad

84 770

71 192

-140

89

430

-43

337

332

668

1 017

3110 Hvaler

4 774

82 004

448

89

-533

72

76

281

357

840

3112 Råde

8 039

75 752

159

-407

628

-16

364

351

716

1 023

3114 Våler

6 102

72 860

1 086

83

415

-24

1 560

335

1 895

2 269

3116 Skiptvet

3 915

74 337

1 753

89

488

-127

2 204

235

2 439

2 777

3118 Indre Østfold

46 641

71 020

279

-64

425

-84

556

310

866

1 230

3120 Rakkestad

8 413

75 930

662

89

427

-130

1 049

337

1 386

1 739

3122 Marker

3 634

81 701

1 467

-1 246

483

-309

396

313

710

1 032

3124 Aremark

1 350

90 741

2 087

89

446

425

3 048

331

3 379

3 748

3201 Bærum

130 586

81 679

-995

89

-2 838

-72

-3 815

104

-3 711

-1 804

3203 Asker

98 041

75 317

-990

-23

-1 746

-69

-2 829

215

-2 614

-1 045

3205 Lillestrøm

93 010

68 461

258

-334

608

-158

374

312

687

1 084

3207 Nordre Follo

62 813

71 485

-720

-148

200

-84

-752

281

-472

372

3209 Ullensaker

43 293

67 693

559

-469

765

-60

795

333

1 128

1 455

3212 Nesodden

20 366

69 591

-945

89

-12

-101

-969

969

0

943

3214 Frogn

16 150

72 310

-594

89

-414

-4

-922

240

-682

99

3216 Vestby

19 348

70 291

38

-131

592

-154

345

328

673

1 019

3218 Ås

21 409

68 798

-212

61

904

-91

663

335

997

1 342

3220 Enebakk

11 385

66 864

645

89

457

-34

1 158

340

1 497

1 870

3222 Lørenskog

47 305

68 323

696

-1 119

398

-24

-49

312

263

726

3224 Rælingen

19 822

67 382

714

-142

557

-60

1 069

320

1 389

1 791

3226 Aurskog-Høland

17 998

71 354

595

-187

510

-133

784

340

1 124

1 449

3228 Nes

24 470

68 101

440

-40

447

-153

694

326

1 020

1 384

3230 Gjerdrum

7 313

67 933

1 375

-123

213

-48

1 417

283

1 701

2 161

3232 Nittedal

25 620

71 290

-314

-5

556

-108

129

301

430

850

3234 Lunner

9 336

71 492

322

89

404

-96

720

338

1 058

1 438

3236 Jevnaker

7 002

71 687

1 216

89

459

-23

1 741

333

2 074

2 425

3238 Nannestad

15 802

66 519

797

-695

429

-97

434

333

767

1 143

3240 Eidsvoll

27 681

69 526

-70

-369

478

-141

-101

333

232

578

3242 Hurdal

2 926

78 743

1 334

89

576

-2

1 997

343

2 341

2 637

3301 Drammen

103 703

68 630

266

62

336

-124

539

331

871

1 236

3303 Kongsberg

28 575

71 259

-159

89

692

118

741

308

1 049

1 484

3305 Ringerike

31 467

69 604

422

89

348

-114

745

323

1 067

1 446

3310 Hole

6 923

74 135

247

89

-842

52

-453

275

-179

395

3312 Lier

28 322

71 125

-271

-26

-78

171

-204

273

69

572

3314 Øvre Eiker

20 626

68 894

426

-65

280

129

770

333

1 103

1 521

3316 Modum

14 636

70 915

555

89

450

-189

905

303

1 208

1 558

3318 Krødsherad

2 228

95 286

1 298

1 261

-1 417

347

1 489

291

1 780

2 322

3320 Flå

1 097

116 682

1 611

651

613

-410

2 464

83

2 547

2 931

3322 Nesbyen

3 299

100 031

1 402

89

-44

879

2 327

31

2 359

2 807

3324 Gol

4 806

88 381

1 252

89

83

627

2 051

115

2 166

2 658

3326 Hemsedal

2 645

110 063

1 395

-219

-609

346

913

30

943

1 662

3328 Ål

4 876

83 233

578

89

718

378

1 764

306

2 071

2 497

3330 Hol

4 531

121 051

1 348

89

-1 079

181

540

30

570

1 497

3332 Sigdal

3 502

84 808

1 106

1 430

663

-25

3 174

310

3 484

3 926

3334 Flesberg

2 765

87 421

1 518

561

575

201

2 856

239

3 095

3 490

3336 Rollag

1 383

113 321

-1 460

1 507

1 279

529

1 855

130

1 984

2 279

3338 Nore og Uvdal

2 511

105 394

742

-2 510

648

-160

-1 281

30

-1 251

776

3401 Kongsvinger

18 109

74 818

-188

-989

375

189

-613

613

0

1 232

3403 Hamar

32 501

73 328

-234

89

587

436

878

334

1 212

1 540

3405 Lillehammer

28 572

73 384

-712

89

622

89

88

336

424

1 112

3407 Gjøvik

30 593

71 837

180

89

435

-5

700

337

1 037

1 393

3411 Ringsaker

35 557

71 567

-269

89

487

383

690

337

1 027

1 366

3412 Løten

7 916

71 505

588

89

636

-60

1 254

340

1 594

1 868

3413 Stange

21 398

72 295

-352

89

531

250

519

336

855

1 185

3414 Nord-Odal

5 007

79 135

596

89

674

-35

1 324

329

1 653

1 920

3415 Sør-Odal

8 082

71 659

1 053

-492

529

487

1 579

338

1 916

2 238

3416 Eidskog

6 034

78 597

224

-213

682

935

1 628

344

1 971

2 223

3417 Grue

4 553

79 467

1 105

89

532

55

1 781

341

2 122

2 387

3418 Åsnes

7 281

77 913

-272

89

645

314

776

343

1 119

1 391

3419 Våler

3 635

81 865

1 158

89

644

374

2 266

288

2 554

2 811

3420 Elverum

21 652

72 859

244

89

506

28

867

339

1 206

1 531

3421 Trysil

6 565

84 097

-531

89

474

44

76

296

372

861

3422 Åmot

4 183

87 271

609

1 066

578

257

2 509

207

2 716

3 021

3423 Stor-Elvdal

2 285

92 695

-914

89

700

0

-125

310

185

933

3424 Rendalen

1 824

96 943

939

89

600

-194

1 434

111

1 545

1 845

3425 Engerdal

1 386

99 727

429

24

626

145

1 225

322

1 547

1 835

3426 Tolga

1 586

99 456

1 336

89

739

-294

1 870

185

2 055

2 285

3427 Tynset

5 625

83 629

-523

-217

502

275

37

303

340

959

3428 Alvdal

2 508

88 957

634

350

530

-162

1 352

243

1 595

1 919

3429 Folldal

1 515

95 301

-730

89

645

-10

-5

270

265

870

3430 Os

1 870

90 041

656

89

1 378

701

2 825

333

3 158

3 624

3431 Dovre

2 488

86 219

245

89

642

-217

759

332

1 091

1 365

3432 Lesja

1 969

99 430

-886

89

551

50

-195

195

0

816

3433 Skjåk

2 154

100 093

-436

89

836

39

528

30

558

969

3434 Lom

2 221

95 702

619

89

574

19

1 301

30

1 331

1 643

3435 Vågå

3 545

86 529

-87

89

584

112

699

253

952

1 259

3436 Nord-Fron

5 619

92 963

-130

89

793

1

753

30

782

1 123

3437 Sel

5 618

83 215

-523

89

745

63

375

329

704

949

3438 Sør-Fron

3 114

91 847

1 906

446

429

225

3 006

145

3 151

3 520

3439 Ringebu

4 426

85 431

1 067

-229

488

-119

1 207

336

1 543

1 865

3440 Øyer

5 140

83 000

935

400

393

-169

1 559

319

1 878

2 371

3441 Gausdal

6 166

77 300

652

691

468

-258

1 552

333

1 885

2 235

3442 Østre Toten

14 900

71 219

57

365

522

53

998

337

1 334

1 648

3443 Vestre Toten

13 700

70 842

491

89

568

103

1 252

339

1 591

1 901

3446 Gran

13 610

71 811

-97

89

442

99

533

334

867

1 200

3447 Søndre Land

5 564

75 077

329

-217

714

184

1 010

339

1 348

1 596

3448 Nordre Land

6 540

82 948

107

388

644

-146

993

246

1 239

1 520

3449 Sør-Aurdal

2 848

96 208

-841

89

554

700

502

341

843

1 590

3450 Etnedal

1 250

104 287

1 885

89

577

0

2 552

337

2 889

3 179

3451 Nord-Aurdal

6 405

83 485

495

-811

421

194

300

201

501

872

3452 Vestre Slidre

2 092

98 109

2 087

89

-513

358

2 021

58

2 080

2 543

3453 Øystre Slidre

3 328

90 801

793

-249

774

0

1 318

180

1 498

1 962

3454 Vang

1 690

122 731

319

-3 772

950

-39

-2 542

29

-2 513

1 044

3901 Horten

27 705

68 642

-548

89

510

8

59

338

398

883

3903 Holmestrand

26 485

69 065

-103

-386

448

14

-27

332

305

610

3905 Tønsberg

58 823

68 727

-587

-48

249

-62

-448

448

0

567

3907 Sandefjord

65 920

68 552

-363

-41

340

34

-30

334

305

680

3909 Larvik

48 409

70 155

-541

-61

386

-210

-425

425

0

502

3911 Færder

27 423

71 006

-883

-118

95

163

-744

744

0

951

4001 Porsgrunn

37 107

73 181

-216

89

572

42

487

336

823

1 086

4003 Skien

56 239

71 124

-202

89

469

-83

273

334

607

952

4005 Notodden

13 163

77 252

-433

-460

458

55

-379

380

0

920

4010 Siljan

2 377

79 247

2 783

913

491

-88

4 098

338

4 436

4 797

4012 Bamble

14 247

75 914

364

-184

571

-87

665

334

999

1 255

4014 Kragerø

10 434

79 430

568

-758

466

11

287

316

603

941

4016 Drangedal

4 108

84 263

974

89

615

-182

1 497

310

1 807

2 091

4018 Nome

6 574

80 919

313

-209

552

-68

588

236

824

1 126

4020 Midt-Telemark

10 742

76 110

392

-323

556

244

868

337

1 204

1 505

4022 Seljord

2 971

88 349

1 037

-130

462

-133

1 237

100

1 337

1 665

4024 Hjartdal

1 612

104 506

933

1 709

205

0

2 847

30

2 876

3 296

4026 Tinn

5 547

108 785

120

-1 445

482

-164

-1 007

30

-977

473

4028 Kviteseid

2 448

87 169

112

89

677

-159

720

241

961

1 299

4030 Nissedal

1 470

112 242

-647

532

1 214

877

1 976

29

2 005

2 352

4032 Fyresdal

1 258

119 952

-373

-5 098

1 007

-152

-4 616

29

-4 587

833

4034 Tokke

2 204

121 276

266

-2 872

646

302

-1 658

30

-1 628

1 228

4036 Vinje

3 837

135 143

158

89

45

101

393

30

423

1 093

4201 Risør

6 853

78 035

342

-797

422

-19

-53

336

283

609

4202 Grimstad

24 632

70 138

-350

65

374

14

102

334

436

775

4203 Arendal

46 212

70 820

-587

89

459

-4

-43

336

294

832

4204 Kristiansand

115 736

70 524

-299

61

376

-120

19

337

356

719

4205 Lindesnes

23 558

77 109

-529

-140

474

-41

-236

322

86

555

4206 Farsund

9 919

76 319

-10

89

484

-148

415

315

730

1 074

4207 Flekkefjord

9 282

81 982

-295

-479

430

261

-83

271

188

932

4211 Gjerstad

2 427

83 353

1 824

-179

706

403

2 754

344

3 098

3 351

4212 Vegårshei

2 181

84 193

2 047

89

625

-98

2 664

338

3 001

3 277

4213 Tvedestrand

6 231

79 437

342

-508

455

113

401

338

739

1 097

4214 Froland

6 231

76 025

1 262

89

589

206

2 146

276

2 422

2 704

4215 Lillesand

11 471

71 691

42

89

347

93

571

329

900

1 262

4216 Birkenes

5 438

77 954

751

89

624

-269

1 196

320

1 516

1 789

4217 Åmli

1 784

107 820

-1 807

821

569

433

15

104

120

1 099

4218 Iveland

1 354

105 002

2 363

2 018

574

-312

4 643

41

4 683

4 996

4219 Evje og Hornnes

3 959

76 647

1 023

-361

524

37

1 222

299

1 521

1 848

4220 Bygland

1 162

113 611

2

89

600

0

691

29

721

986

4221 Valle

1 201

131 002

882

89

670

-14

1 628

29

1 657

2 316

4222 Bykle

1 007

189 879

2 221

89

-1 724

152

739

30

769

2 420

4223 Vennesla

15 391

74 220

335

89

620

-153

892

291

1 183

1 459

4224 Åseral

910

142 230

1 571

89

715

0

2 375

30

2 405

3 019

4225 Lyngdal

10 820

76 658

486

-320

576

46

787

326

1 113

1 406

4226 Hægebostad

1 771

90 822

605

1 194

542

-314

2 027

334

2 362

2 678

4227 Kvinesdal

6 054

92 743

235

-212

1 143

98

1 264

30

1 294

1 571

4228 Sirdal

1 860

146 487

-542

89

45

-189

-596

30

-567

602

4601 Bergen

290 316

71 277

-161

62

-91

-34

-223

292

68

599

4602 Kinn

17 230

81 792

99

619

188

17

923

263

1 186

1 631

4611 Etne

4 072

89 441

471

1 065

399

100

2 035

147

2 183

2 557

4612 Sveio

5 757

76 562

383

395

509

369

1 656

307

1 963

2 305

4613 Bømlo

12 238

76 778

23

643

604

347

1 617

293

1 911

2 263

4614 Stord

19 210

72 215

-175

360

1 161

1

1 346

313

1 659

1 951

4615 Fitjar

3 198

85 435

1 112

701

780

529

3 123

206

3 329

3 647

4616 Tysnes

2 915

100 866

158

537

-2 079

138

-1 246

143

-1 103

-561

4617 Kvinnherad

13 074

99 216

-338

89

740

179

671

30

701

976

4618 Ullensvang

11 140

114 154

-219

-1 719

1 065

-105

-978

30

-948

636

4619 Eidfjord

963

184 503

1 225

89

-342

-140

832

30

862

1 946

4620 Ulvik

1 080

108 579

111

89

854

-125

929

174

1 103

1 482

4621 Voss

16 222

83 157

-127

-209

709

-67

306

196

502

824

4622 Kvam

8 527

101 385

-754

89

592

144

70

30

100

711

4623 Samnanger

2 506

95 736

1 107

610

933

332

2 981

57

3 038

3 298

4624 Bjørnafjorden

25 780

72 025

-715

-126

745

55

-40

311

271

892

4625 Austevoll

5 293

90 732

-266

89

-5 415

-14

-5 606

59

-5 547

-4 052

4626 Øygarden

39 563

73 020

317

-78

541

-126

655

241

896

1 200

4627 Askøy

30 058

68 980

-305

89

484

-45

224

336

560

908

4628 Vaksdal

3 883

97 929

334

417

920

80

1 751

30

1 781

1 980

4629 Modalen

375

240 088

19

89

-1 854

0

-1 745

30

-1 715

-351

4630 Osterøy

8 206

73 692

718

89

509

171

1 488

314

1 802

2 122

4631 Alver

29 977

78 595

-374

-107

487

433

439

320

759

1 086

4632 Austrheim

2 873

86 987

1 247

1 225

717

8

3 197

153

3 351

3 897

4633 Fedje

521

132 826

2 060

89

1 276

0

3 425

195

3 620

3 955

4634 Masfjorden

1 676

130 916

-1 201

-1 858

852

662

-1 545

30

-1 515

1 702

4635 Gulen

2 219

118 780

-7

-2 852

-1 179

948

-3 090

30

-3 060

424

4636 Solund

764

135 936

1 143

-8 452

345

402

-6 563

30

-6 533

870

4637 Hyllestad

1 266

112 089

-327

89

1 388

-112

1 039

111

1 150

1 488

4638 Høyanger

3 916

93 496

-312

-1 562

906

-130

-1 098

30

-1 068

861

4639 Vik

2 553

116 193

-629

-2 467

408

385

-2 302

30

-2 272

935

4640 Sogndal

12 189

83 708

-447

-283

520

244

34

264

298

669

4641 Aurland

1 797

155 582

-448

89

-44

543

140

30

170

1 062

4642 Lærdal

2 136

94 999

286

89

796

65

1 237

49

1 286

1 754

4643 Årdal

5 214

93 709

-48

89

1 069

659

1 769

298

2 067

2 457

4644 Luster

5 345

105 669

-1 043

-524

797

118

-651

30

-622

1 055

4645 Askvoll

2 956

96 104

-1 132

89

434

185

-424

424

0

1 086

4646 Fjaler

2 885

101 112

-1 271

542

552

512

334

251

585

1 234

4647 Sunnfjord

22 325

79 952

-851

120

680

148

97

301

399

947

4648 Bremanger

3 430

114 073

-983

-1 622

762

733

-1 110

30

-1 080

1 514

4649 Stad

9 609

80 100

-356

-646

491

183

-329

329

0

561

4650 Gloppen

5 923

87 200

-776

-516

511

34

-747

747

0

1 205

4651 Stryn

7 256

77 965

-353

1 268

421

29

1 365

334

1 699

2 045

5001 Trondheim

213 125

67 415

-54

61

338

-113

232

305

537

978

5006 Steinkjer

23 963

77 494

-1 072

-405

608

30

-838

839

0

1 226

5007 Namsos

15 116

82 200

-1 090

-225

535

152

-627

627

0

1 016

5014 Frøya

5 421

113 483

1 133

89

-14 284

1

-13 060

30

-13 030

-8 416

5020 Osen

905

117 828

943

89

656

0

1 688

115

1 803

2 088

5021 Oppdal

7 361

80 326

308

-1 364

377

61

-619

619

0

971

5022 Rennebu

2 490

91 949

576

89

609

-133

1 141

231

1 372

1 669

5025 Røros

5 658

79 666

335

-517

420

-250

-12

332

320

686

5026 Holtålen

2 024

85 673

-833

89

628

103

-13

339

326

1 051

5027 Midtre Gauldal

6 143

80 164

-247

1 597

643

-29

1 965

329

2 295

2 572

5028 Melhus

17 435

71 348

-174

89

519

375

810

333

1 142

1 470

5029 Skaun

8 455

74 081

-108

89

555

-145

392

341

733

1 057

5031 Malvik

14 747

70 495

-241

89

827

-97

578

330

908

1 229

5032 Selbu

4 183

81 408

-510

409

511

140

551

230

780

1 132

5033 Tydal

758

151 359

-281

89

597

0

406

30

436

1 085

5034 Meråker

2 449

92 629

33

89

621

99

842

115

957

1 237

5035 Stjørdal

24 614

68 112

-645

89

527

-92

-121

339

218

793

5036 Frosta

2 635

81 097

720

338

619

361

2 038

343

2 381

2 641

5037 Levanger

20 492

72 168

-1 155

89

504

233

-328

338

10

1 103

5038 Verdal

15 121

71 595

-116

-456

611

68

108

339

447

992

5041 Snåsa

2 022

94 817

-3 186

89

686

14

-2 396

2 396

0

3 051

5042 Lierne

1 298

113 474

-2 239

89

558

66

-1 526

1 526

0

2 161

5043 Røyrvik

425

157 066

2 548

89

510

0

3 147

246

3 394

3 748

5044 Namsskogan

831

145 740

-2 221

89

705

0

-1 427

29

-1 398

863

5045 Grong

2 304

97 738

-650

89

504

-57

-114

269

155

562

5046 Høylandet

1 234

106 544

-3 633

617

670

-17

-2 363

2 364

0

2 978

5047 Overhalla

3 885

81 948

379

89

590

46

1 105

337

1 442

1 742

5049 Flatanger

1 103

136 427

-738

89

-2 813

327

-3 135

30

-3 105

-1 823

5052 Leka

587

155 299

54

57

518

399

1 029

30

1 058

1 416

5053 Inderøy

6 864

80 094

-870

-504

549

23

-802

802

0

1 271

5054 Indre Fosen

10 015

77 037

-850

219

651

205

225

340

565

834

5055 Heim

5 920

90 674

-502

89

446

-98

-64

232

167

640

5056 Hitra

5 315

89 205

623

-262

800

237

1 398

111

1 510

1 797

5057 Ørland

10 501

77 943

-214

-1 459

537

-118

-1 255

1 255

0

1 259

5058 Åfjord

4 321

109 787

-746

-1 497

420

-19

-1 842

30

-1 812

499

5059 Orkland

18 737

75 737

-367

-451

545

-35

-308

308

0

567

5060 Nærøysund

10 011

90 973

-255

-347

22

794

214

122

336

715

5061 Rindal

1 969

88 140

146

89

581

208

1 025

287

1 312

1 629

5501 Tromsø

78 135

69 601

-5

89

707

-103

688

308

996

1 383

5503 Harstad

24 998

77 816

-421

89

418

-134

-48

310

262

666

5510 Kvæfjord

2 855

95 039

-992

89

700

46

-157

278

121

734

5512 Tjeldsund

4 190

93 508

-1 314

89

579

-221

-867

867

0

1 221

5514 Ibestad

1 283

120 908

-970

89

499

-103

-485

30

-455

423

5516 Gratangen

1 064

115 471

-728

89

457

-145

-327

327

0

664

5518 Lavangen

998

118 607

-3 333

89

743

217

-2 284

2 284

0

3 166

5520 Bardu

3 978

85 889

535

89

1 575

-171

2 029

219

2 247

2 519

5522 Salangen

2 055

93 168

121

89

622

382

1 214

292

1 506

1 759

5524 Målselv

6 804

80 844

-701

89

1 215

165

768

315

1 082

1 672

5526 Sørreisa

3 480

76 889

654

89

500

70

1 313

325

1 637

1 984

5528 Dyrøy

1 074

113 904

97

89

647

-357

476

84

560

848

5530 Senja

14 918

91 892

-1 014

-229

493

168

-582

582

0

930

5532 Balsfjord

5 555

86 958

-625

89

631

72

168

340

508

1 003

5534 Karlsøy

2 195

117 082

-1 195

89

493

-6

-619

30

-589

570

5536 Lyngen

2 732

102 288

-3 138

89

643

1 035

-1 370

1 370

0

2 985

5538 Storfjord

1 837

106 268

-480

89

1 483

-4

1 089

136

1 226

1 608

5540 Kåfjord

1 982

102 997

-924

89

704

-98

-228

257

29

819

5542 Skjervøy

2 782

106 614

-17

89

554

92

718

120

838

1 157

5544 Nordreisa

4 826

82 870

-453

89

478

48

162

314

476

883

5546 Kvænangen

1 130

144 078

-2 042

89

535

874

-544

30

-514

1 472

5601 Alta

21 558

85 625

-550

89

390

238

167

285

452

978

5603 Hammerfest

11 299

108 953

766

-307

1 461

490

2 410

30

2 440

2 672

5605 Sør-Varanger

9 890

85 108

868

89

589

-128

1 419

298

1 716

1 986

5607 Vadsø

5 647

82 874

1 561

89

493

662

2 805

335

3 141

3 507

5610 Karasjok

2 562

92 853

-1 409

89

665

53

-601

601

0

1 300

5612 Kautokeino

2 829

101 888

-2 039

89

865

617

-468

468

0

1 821

5614 Loppa

853

160 079

1 965

89

623

603

3 281

30

3 312

3 621

5616 Hasvik

963

126 302

1 414

89

710

947

3 161

172

3 333

3 594

5618 Måsøy

1 106

136 782

1 136

89

1 345

0

2 570

30

2 601

2 933

5620 Nordkapp

2 947

98 375

-166

89

478

-85

316

215

531

898

5622 Porsanger

3 858

90 802

-122

89

558

-211

314

340

654

990

5624 Lebesby

1 222

139 893

-477

89

936

153

701

30

731

1 140

5626 Gamvik

1 070

116 838

2 182

89

538

446

3 255

336

3 591

3 936

5628 Tana

2 793

101 692

-1 318

89

532

111

-586

586

0

1 275

5630 Berlevåg

906

123 757

2 336

89

1 029

-207

3 247

138

3 385

3 596

5632 Båtsfjord

2 120

96 677

1 445

1 423

499

632

4 000

283

4 282

4 651

5634 Vardø

1 959

97 276

1 357

89

697

52

2 195

337

2 533

2 796

5636 Nesseby

876

134 444

-324

89

740

193

698

202

900

1 151

Sum

5 514 056

75 386

0

0

0

0

0

292

292

907

Til forsiden